+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Uncategorized @bg

 • Какви промени се предвиждат в Закона за мерките срещу изпирането на пари и потенциалните практически въпроси свързани с тях

  В категория Uncategorized @bg, В обектива, НА ФОКУС, На фокус на дата

  В последните години законодателните инициативи по въпросите свързани с мерките срещу изпирането на пари са неизменно актуална тема. С различен интензитет тези инициативи се проявяват от закъсняло приемане на законодателни текстове за имплементиране на европейското законодателство до спешни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с цел поправката на предишни текстове, които са приети набързо или без достатъчно обмисляне на реалните практически проявления. В практиката се наблюдаваха и случаи, в които промените се въвеждаха чрез преходните и заключителни разпоредби на други закони без реална връзка с проблематиката на мерките срещу изпиране на пари. Всичко това допълнително усложнява задачата на широкия кръг от задължени лица, които в ежедневните си операции биват изправяни пред най-разнообразни практически проблеми при изпълнение на законовите си задължения.

  На 30-ти Март 2023 г. изтече срокът за обществено обсъждане на последно обявения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. До голяма степен този проект повтаря предишен проект от края на 2022 г., като се предвиждат значителни промени в съществуващите текстове, както и създаването на нови разпоредби.

  Ако законопроектът бъде приет и обнародван в сегашния му вид, съществен ефект биха имали новосъздадените чл. 9б и чл. 9в в глава първа, раздел II на ЗМИП.

  Новият чл. 9б от ЗМИП предвижда значителни ограничения по отношение на лицата, които:

  1) по занятие извършват правни консултации;

  2) по занятие извършват услуги по предоставяне на адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрация и/или функциониране на юридическо лице и

  3) извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти, включително по отношение на сделки за отдаване под наем на недвижими имоти.

  Към момента действащият закон предвижда по отношение на физическо лице, което извършва въпросните дейности или е прокурист, управител, член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на/ в ЮЛ, осъществяващи такива дейности, единствено то да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитирано.

  От своя страна законопроектът предвижда допълнителни изисквания, според които лицето да:

  • не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  • не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от ЗМИП;
  • не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
  • въз основа на събраните за него данни не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност;

  Важно да се отбележи е, че ограниченията се предвижда да се прилагат не само за физическите лица, които извършват дейностите, но и ако такова лице заема позицията на прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, или на ограничено отговорен съдружник в ЮЛ, което осъществява дейностите. Допълнително е разширен обхватът и до действителен собственик на юридическо лице, което извършва дейностите по чл. 4, т. 15, 16 и 18 от ЗМИП.

  Сериозно внимание изисква срокът от 5 години назад, който се предвижда лицето да не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори. Съгласно действащия Търговски закон последователно и еднакво за всички подобни длъжности е предвидено ограничение за срок от 2 години назад. В случай че законопроектът остане в сегашния му вид, в практиката ще се появи паралелно и по-рестриктивно изискване към лицата, които попадат в обхвата на тази разпоредба, което несъмнено е предпоставка за противоречива практика.

  Доста любопитно е и последното изискване – въз основа на събраните за лицето данни да не се дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност. Този текст предпоставя извършването на оценка по изключително субективни критерии, които създават значителна несигурност и по-скоро не са в интерес на обществените отношения. В допълнение, от така предвидения текст и систематичното му място в ЗМИП, не може да се стигне до извод кой следва да извършва тази преценка, на кой етап подобна преценка ще поражда ефект за засегнатите лица, как ще се третират всички действия извършени от лицето преди установяване на негова ненадежност/непригодност и въобще в какъв обем ще се прилага спрямо другите хипотези на закона.

  Новият чл. 9б от ЗМИП предвижда създаването на специален публичен регистър към Министъра на правосъдието за лицата, извършващи дейности по чл. 4, т. 16 от ЗМИП по занятие, които следва да бъдат вписани в него за да могат да продължат да изпълняват дейностите. В тази хипотеза попадат значителен брой услуги, между които предоставяне на адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги, предоставянето на услуги по доверително управление на имущество, изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер и други.

  Друго съществено изменение предвижда въвеждането на изискване за комплексна проверка от задължените лица за клиенти при извършване на случайна операция или сделка, която представлява обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 1000 евро. Видно от предложения праг, може да се очаква, че немалък брой от операции с виртуални валути биха попаднали в хипотезата на новия текст.

  Законопроектът съдържа и редица нововъведения по отношение на лицата, които се определят като доверителни собственици или сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания. С интерес остава да се проследи какво ще се случи с цялостния законопроект и кои текстове ще бъдат окончателно приети.

  Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава дългогодишна експертиза и богат опит в областите на търговско право, финансово право и осигуряване на нормативно съответствие със специални закони и регулации. Практиката ни е насочена, както към консултиране и оптимизиране на търговската дейност и осигуряване на съответствие с промените в законодателството, така и към предоставяне на цялостно съдействие и процесуално представителство. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При нужда от консултация или допълнителна информация по повод повдигнатите въпроси в настоящия материал, бихте могли да се свържете с нас чрез https://murgova.com/

   

  Статията е публикувана и в Колонката на Мургова и партньори в сайта на списание „твоят БИЗНЕС“.

 • The school was not generally loyal.

  В категория Uncategorized @bg на дата

  There can be a few challenges which allow it to be impossible that you just make do with an assignment by yourself An alternative is to locate a valid Internet creating community which will permit you to toss your demands and finally employ a person to compose the essay to your gain. You should produce a work strategy to your own writing within the spring (deadlines for every chapter ). (още…)

 • The smart Trick of Cbd Oil: Benefits, Side Effects, Dosage, And Interactions That Nobody is Discussing

  В категория Uncategorized @bg на дата

  The smart Trick of Cbd Oil: Benefits, Side Effects, Dosage, And Interactions That Nobody is Discussing

  Cannabidiol (CBD) oil happens from the Cannabis plant and has actually come to be a prominent substitute treatment for a range of conditions over recent couple of years. People disclose utilizing CBD oil to help in reducing ache, anxiety, and also rest conditions. As a result of to the restriction of marijuana as well as linked research study regulations, there are restricted documentation coming from human researches to assist the perks of CBD oil.

  CBD is actually simply some of numerous different molecules special to the Marijuana plant. CBD oil normally includes reduced levels of the cannabinoid tetrahydrocannabinol (THC), which is the substance that makes the ‘higher.’ People report making use of CBD oil for a selection of medical disorders without experiencing the intoxicating effects of THC.

  Unlike THC, CBD carries out not tie conveniently to cannabinoid receptors. These receptors are actually essential elements of the human endocannabinoid device, which plays a crucial duty in the central nerve system. Endocannabinoids are actually indicating particles that help moderate different procedures, including pain, mind, state of mind, resistance, and also anxiety. CBD does, nevertheless, socialize with other receptors, including serotonin and opioid receptors.

  Maintain checking out to find out about a few of the possible benefits of using CBD oil. Experts need to have to execute more research to comprehend the advantages and risks of CBD oil. The first CBD-based medication that the Fda (FDA) permitted was actually Epidiolex. Doctors suggest Epidiolex to those that experience confiscations due to Lennox-Gastrault or Dravet syndrome, which are uncommon sorts of epilepsy.

  Our Cannabidiol – Wikipedia PDFs

  According to an article in, experts carry out certainly not recognize exactly how CBD assists handle confiscations. One theory recommends that CBD influences a receptor associated with seizure task called short-term receptor prospective vanilloid. An assessment of finished as well as ongoing clinical tests suggested that including CBD to typical antiepileptic medications might pertain in treatment-resistant epilepsy in infants, little ones, and also adolescents.

  A tiny 2020 randomized, placebo-controlled test checked out using topical CBD oil on people along with peripheral neuropathy of the legs. In this small study, individuals with outer noncancer neuropathic pain acquired either 250 milligrams (milligrams) of CBD overall dissolved in 3 ounces of oil) or a inactive drug. After 4 weeks, the researchers took note a statistically significant decline in extreme pain, acute pain, chilly as well as itchy sensations in those utilizing CBD oil.

  Although the results of this particular small test are actually beneficial, it involved merely 29 attendees, so analysts need to have to conduct more inspections to validate the outcomes. Another research study testimonial displayed that a 1:1 blend of THC and CBD squirted check that in the spine of the oral cavity (a pharmaceutical product referred to as Sativex) may be helpful for noncancer related severe pain.

  Also, the follow-up duration for this study was 15 weeks. Researchers need to lug out further study to confirm whether long-lasting ache management is achievable. This spray that included each THC and also CBD may additionally possess anti-inflammatory homes. An earlier study on folks dealing with rheumatoid arthritis revealed that Sativex minimized the Illness Task Score-28, which demonstrates a decline in irritation.

  9 Simple Techniques For Cbd Oil: Risks, Side Effects And What You Need To Know …

  Lots of pet researches on the impacts of CBD on mood disorders showed encouraging results. An earlier write-up in laid out a study on human beings where scientists demonstrated that CBD can lessen anxiousness triggered by social speaking. The attendees took a CBD planning just before a public-speaking mmregistration.health.nd.gov activity. They reported feeling less anxiety and also distress.

  The participants additionally had lesser adverse self-evaluation during the course of speaking. Analysts propose that serotonin receptors might play a task in the results of CBD on stress. Human research studies on the efficiency of CBD on depression are actually currently doing not have. It is actually required to perform even further study before using it for this purpose.

  Food cravings for drugs commonly occur by direct exposure to a specific hint. Thus, decreasing the yearning throughout hints can assist individuals dispense with drug. A research study posted in the American Diary of Psychiatry discovered CBD’s result on cue-inducing desire as well as anxiousness in folks with heroin use problem. The scientists illustrated that reviewed with sugar pill, those that took CBD had reduced yearnings as well as anxiety.

  In some studies, certain cannabinoids display anti-inflammatory, anti-itch, anti-aging, as well as anticancer properties. Some specialists suggest that these effects occur when the medication interacts along with the endocannabinoid device found on the skin. Some skin layer disorders that may boost along with CBD procedure consist of:Cell research studies illustrated that CBD prevented some of the functionalities of the sweat glands that add to acne.

  Indicators on Cbd & Cbd Oil – Benefits, Use Cases And Side Effects … You Should Know

  A write-up in signifies that animal studies have revealed that CBD may supply neuroprotective activity in many neurodegenerative illness, including: Scientists propose that the neuroprotective impacts happen coming from the anti-inflammatory and also antioxidant residential or commercial properties of CBD. In some countries, medical professionals can recommend Sativex, a drug that includes THC and also CBD, to soothe spasticity in individuals along with MS.

 • The Insider Secrets for Hello World

  В категория Uncategorized @bg на дата

  The Insider Secrets for Hello World

  You will carry on to let it operate since you stop by this next report. Nothing might have assisted them longer. Yes, in the event that you should be doing Math.

  If you should be capable of going into the candidate name in the writing box and vote and comprehend that the vote count increment, you’ve successfully created your own first program! A mortal mistake will be received by you! Because of this, you could need to change between one and the other based http://likesite.xyz/website-list-62.html on which is not or working presently time.

 • 2018

  В категория Uncategorized @bg на дата

  ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „МУРГОВА И ПАРТНЬОРИ“

  Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), и като взехме предвид стремежа на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви представим новите Правила за поверителност на Мургова и партньори в сила от 25 май 2018 г. С пълният текст на Правилата за поверителност може да се запознаете тук

 • 2017

  В категория Uncategorized @bg на дата

  На 15.03.2017 г. бе прието Тълкувателно решение №1 от Общото събрание на съдиите от I и II колегия на Върховния административен съд по тълкувателно дело №2/2016 г. С него бе определен редът, по който може да бъде възстановен заплатеният адвокатски хонорар за процесуално представителство по дела за отмяна на наказателни постановления. Повече за възстановяването на разноски за адвокатски хонорар, понесени по дела за отмяна на наказателни постановления, и тълкователното решение може да прочетете тук.