+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Privacy Policy

49 Patriarh Evtimiy blvd, fl. 5, Sofia 1463, Bulgaria, tel/ fax:+3592 98 98 298,+3592 98 98 276, e-mail: office@murgova.com

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „МУРГОВА И ПАРТНЬОРИ“

 

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ е адвокатско дружество, регистрирано в съответствие с изискванията на Закона за адвокатурата по фирмено дело № 354/2010 г. по описа на Софийски градски съд, Фирмено отделение, код по Булстат 175892112, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. „Патриарх Евтимий“ № 49, ет. 5 (наричано по-долу „Мургова и партньори“). Мургова и партньори е администратор на лични данни, като може да се свържете с нас на следните телефон и имейл за контакти: 02/ 98 98 298, office@murgova.com

При осъществяване на дейността си и във връзка с предоставяните услуги, Мургова и партньори събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

1. Служители (настоящи и бивши);

2. Кандидати за работа;

3. Клиенти и контрагенти – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица;

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за личните данни обработвани от нас, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

1.1. Правила за поверителност относно Служителите

Мургова и партньори обработва личните данни на служители си (настоящи и бивши) в качеството си на работодател и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на служители, които обработваме са: имена, ЕГН, паспортни данни, снимка, адрес, семейно положение и родствени връзки, здравен статус, образование и квалификации, професия, трудов стаж, трудово възнаграждение, данни за контакт и банкова сметка.

Личните данни за здравния статус са чувствителни данни, които обработваме само и единствено в предвидените от закона случаи, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице или когато субектът е предоставил изричното си съгласие.

В качеството Ви на служител на Мургова и партньори може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

✓ За сключване и/ или изпълнение на сключен трудов договор;

✓ За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

✓ За целите на легитимните интереси на Мургова и партньори;

✓ Когато сте предоставили изричното си съгласие.

Мургова и партньори няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

Мургова и партньори разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

✓ свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име.

✓ на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

✓ на трети лица, доставчици на счетоводни, IT, банкови, застрахователни и други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица, освен посочените по-горе, като изключение е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

Мургова и партньори прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние ще изискваме от тях да са въвели необходимите технически и оперативни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от Мургова и партньори достъп до коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@murgova.com или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 8, ет. 3.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@murgova.com или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 8, ет. 3. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на Мургова и партньори.

В случаите, в които смятате, че със своите действия Мургова и партньори нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

Правила за поверителност относно Кандидати за работа

Мургова и партньори обработва лични данни на кандидати за работа при провеждане на процедури по подбор на кадри и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на кандидати за работа, които обработваме са имена, образование и професионален опит, снимка, данни за контакт и др. данни, посочени по желание на кандидата.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

✓ За осъществим процедурата по подбор за позицията за работа, за която кандидатствате;

✓ За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

✓ За целите на легитимните интереси на Мургова и партньори или на трета страна;

✓ Когато сте предоставили изричното си съгласие.

Мургова и партньори ще съхранява личните данни на неодобрените кандидати за работа за период не по-дълъг от 60 дни след приключване на процедурата по подбор. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

Мургова и партньори разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

✓ свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име.

✓ на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

✓ на трети лица, доставчици на счетоводни, IT и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, Мургова и партньори няма да може да Ви включи в процедурата за подбор, за която сте заявили желанието си за участие, съответно това ще се отрази на шансовете да бъдете одобрени за позицията, за която кандидатствате.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

Мургова и партньори прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и оперативни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от Мургова и партньори достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@murgova.com или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 8, ет. 3.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@murgova.com или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 8, ет. 3. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на Мургова и партньори.

В случаите, в които смятате, че със своите действия Мургова и партньори нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

1.3. Правила за поверителност относно Клиенти и контрагенти

Мургова и партньори обработва лични данни на клиенти и контрагенти при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на клиенти и контрагенти – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: имена, ЕГН, паспортни данни, адрес, образование и квалификация, професия, данни за контакт, имотно състояние.

По изключение и с оглед спецификите на определени юридически казуси, възложени ни от клиента, може да обработваме и допълнителни категории лични данни на клиенти (като семейно положение, родствени връзки, месторождение и др.)

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

✓ за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;

✓ за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

✓ за целите на легитимните интереси на Мургова и партньори или на трета страна;

✓ когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и Мургова и партньори. В тази връзка Ви уведомяваме, че предоставянето на услугата от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че Мургова и партньори няма да има възможност да Ви предостави съответната услуга.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от Мургова и партньори в рамките на действието на сключения с Вас договор. След прекратяването му личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава Мургова и партньори да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

Мургова и партньори разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

✓ свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име.

✓ на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

✓ на трети лица, доставчици на юридически, счетоводни, IT, банкови и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

Мургова и партньори прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и оперативни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от Мургова и партньори достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@murgova.com или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 8, ет. 3.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@murgova.com или в писмена форма на адрес: гр. София 1463, бул. „Патриарх Евтимий“ № 49, ет. 5. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на Мургова и партньори. В случаите, в които смятате, че със своите действия Мургова и партньори нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

2. Промени в Правилата за поверителност

Настоящите Правила за поверителност на Мургова и партньори, в сила от 25 май 2018 г., могат да бъдат променяни периодично, за което ще бъдете уведомявани чрез имейл или съобщение на нашия уебсайт (http://www.murgova.com/ ).