Ние сме екип от професионалисти, които независимо от предизвикателствата на времето, вярваме, че правото е изкуство за доброто и справедливото.

Вече над 20 години с грижа и внимание успешно отстояваме интересите на бизнеса, като осигуряваме правния комфорт и сигурност на нашите клиенти - български и международни компании, министерства и ведомства.

Вярваме, че няма голям и малък клиент, голям и малък правен интерес.

Затова подхождаме към всеки казус с творческо мислене и отдаденост, за да намерим работещо и ефективно решение.

Лоялността, почтеността и високият професионализъм са отличителните черти на нашата кантора.

Сфери на дейност

Адвокатско дружество „Мургова партньори“ предоставя на клиентите си широк кръг от услуги в областта на търговското и дружественото право. Сред тях неизчерпателно бихме могли да посочим следните:

 • консултации във връзка със започване и развитие на бизнес, включително, но не само насочване към избор на най-подходящата правна форма за това;
 • учредяване на всички видове търговски дружества и вписване на последващи промени в Търговския регистър;
 • проучване правното състояние (due diligence) на търговски дружества;
 • консултации във връзка с действащото законодателство по закрила и насърчаване на чуждестранните инвестиции, включително, но не само международноправните счетоводни и данъчни аспекти в тази връзка;
 • вливане, сливане, отделяне, разделяне и всякакъв вид преобразуване и реорганизация на търговски дружества;
 • джойнт венчър и чуждестранни инвестиции;
 • съдействие и представителство на клиенти при водене на търговски преговори;
 • изготвяне на търговски договори от всякакъв вид, включително, но не само за покупко-продажба, изработка, оперативен и финансов лизинг, дистрибуция, услуги, лицензиране, маркетинг и т.н.;
 • водене на преговори и постигане на извънсъдебни споразумения за уреждане на търговски спорове и удовлетворяване на претенциите на клиентите ни.

Дружеството предлага на своите клиенти и възможност за цялостно проучване във връзка с реализиране на местни и чуждестранни инвестиции в страната, изготвянето на инвестиционни проекти, тяхното сертифициране, както и консултации във връзка със стартиране и управление на бизнес в страната.

Адвокатско дружество „Мургова партньори" предоставя следните услуги в сферата на събиране на вземания:

 • събиране на вземания по търговски договори, вкл. чрез иницииране на производство по несъстоятелност;
 • събиране на вземания по кредити (търговски и банкови);
 • принудително изпълнение по реда на Закона за особените залози;
 • принудително изпълнение по общия ред на Гражданския процесуален кодекс, включително процесуално представителство по заповедни и изпълнителни дела.

Екипът ни предоставя и комплексни консултации и решения във връзка с производството по търговска несъстоятелност, като извършва:

 • процесуално представителство и правна помощ при откриване и водене на производства по несъстоятелност;
 • изготвяне на оздравителни планове и споразумения с кредиторите;
 • защита в процедурите по осребряване на имуществото на длъжника и др.

Стремим се да предлагаме на нашите клиенти и алтернативни способи за уреждане на споровете и удовлетворяване на претенциите им чрез водене на преговори и постигане на извънсъдебни споразумения.

Дружеството предоставя на своите клиенти – физически и юридически лица, професионални съвети и консултации в областта на банковото и финансовото право, които включват подготовка на банкови договори и обезпечения – банкови гаранции, доверителни сметки, договори за финансово обезпечение, учредяване на особени залози, ипотеки, съставяне на банкови споразумения за предоставяне на кредити, подготовка на документация за теглене и обслужване на банкови заеми и съдействие при водене на преговори с банкови институции, както и подготовка на правни становища за преструктуриране на задължения и за цялостното състояние на клиента.

Ние оказваме съдействие на нашите клиенти в процедурата по получаване на лицензи и/или вписване в нарочен регистър на БНБ на финансови инситуции по ЗКИ, като изготвяме цялата необходима документация за целта. Също така изготвяме и цялостни правни становища, съобразно текущото законодателство, по отношение на вече съществуващи такива институции.

Нашите адвокати изготвят и анализи във връзка със състоянието и функционирането на съществуващи Системи за финансово управление и контрол (СФУК), а също така и всякакви документи, съобразно наличната нормативна уредба, необходими за изготвянето на нови такива системи.

Ние притежаваме богат опит в областта на вещното право и строителството. Предоставяме на нашите клиенти комплексни консултации при инвестиране в недвижими имоти в България, както следва:

 • предварителна проверка на статута на определен недвижим имот;
 • изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба, учредяване право на строеж и строителство;
 • съдействие в процедури по промяна на предназначение и урегулиране на недвижими имоти;
 • водене на преговори при разпореждане с вещни права;
 • изготвянето на нотариални актове и договори за делба;
 • процесуална защита при оспорване правото на собственост и други вещни права.

Консултираме инвеститорите при създаване и развитие на проекти за секюритизация на недвижими имоти, като подпомагаме цялостната им дейност, включително при управлението, отдаването под наем и лизинг на недвижими имоти. В областта на строителството осъществяваме всички дейности, свързани със снабдяване с необходимите разрешения за строеж и друга съпътстваща документация, строителен надзор, договори за строеж.

Данъчното планиране и данъчните консултации са важна част от нашата работа. Дружеството има опит в изпълнението на споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), изготвяне на становища и стратегии за оптимизиране на данъчната и осигурителната тежест. Предлагаме на нашите клиенти защита по административен и съдебен ред при обжалване на данъчни ревизионни актове и други актове на данъчната администрация.

Адвокатско дружество „Мургова & партньори” предлага всякакви юридически услуги, свързани с митническите процедури и режими - правни консултации, процесуално представителство при обжалване на административните актове, на постановления за принудително събиране на публични държавни вземания, на наказателни постановления.

Имаме богат и дългогодишен опит в областта на акцизното законодателство – предоставяме правни консултации и изготвяме анализи, осъществяваме процесуално представителство при обжалване на административните актове, издавани от митническите органи за събиране на акциз, възстановяване на акциз, както и при обжалване на постановления за принудително събиране на публични държавни вземания и наказателни постановления.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори” има богат опит в областта на енергийното право – както в областта на конвенционалните източници, така и в областта на ядрената енергетика и възобновяемите енергийни източници. Предлагаме на нашите клиенти правни анализи и консултации по всички въпроси, свързани със свободния и регулирания пазар на електроенергия – регулаторни изисквания и разрешения, договори за присъединяване, достъп, пренос, покупко-продажба, балансиране, както и договори за комбинирани услуги.

Ние съдействаме и консултираме нашите клиенти и при осъществяване на проекти в областта на енергетиката и възобновяемите източници, чрез проучване и изготвяне на правни анализи, предлагаме и избираме съвместно с клиента най-подходящото решение относно инвестиционните му намерения в сферата на:

 • производството и продажбата на енергия;
 • придобиването на недвижими имоти и промяна на предназначението им;
 • снабдяването със строителни разрешения и лицензи, свързани с изграждането и функционирането на енергийни паркове (ветроенергийни и фотоволтаични), когенерационни централи и технологии, локални и централни системи за топлоподаване / студоподаване и други съоръжения за производство на енергия;
 • присъединяването на инфраструктура и сгради към енергийните мрежи.

Подпомагаме и представляваме клиентите ни при водене на преговори за финансиране на проектите и изготвяне на договори за кредит и споразумения за финансиране, учредяването на джойнт-венчъри или проектни дружества в зависимост от конкретните специфики и възможностите на клиента, както и оказване на пълно правно съдействие пред регулаторните органи във връзка с цялостното реализиране на проектите.

Адвокатите ни извършват процесуално представителство по дела за събиране на обезщетения за вреди, причинени от отменени незаконосъобразни актове в областта на енергетиката, както в рамките на производството по реда на гражданското законодателство, така и по административен ред.

Нашият екип има богат опит в цялостното правно обслужване на медицински заведения. Ние предоставяме на нашите партньори – медицински заведения, всякакви правни услуги и консултации, свързани с дейността им – съдействие в процедурите по създаване и преобразуване на частни и държавни медицински заведения, изготвяне на детайлни становища на база текущото законодателство в областта с цел стимулиране на добрите лекарски практики и превенция на medical malpractice, изготвяне на специализирани договори в областта на медицината и медицинското обслужване, трудови договори, ревизия на договори за клинични проучвания, изготвяне на вътрешни нормативни актове, консултации относно правния режим на лекарствените продукти, медицинските изделия и изделията за лабораторна употреба. Имаме значителен опит в областта на процесуалното представителство по медицински (medical malpractice) дела както от страна на пациента, така и от страна на лекарите и лечебните заведения.

Дружеството осъществява и дейност по цялостна подготовка на процедури за провеждане на обществени поръчки, съобразени със специфичната материя на този отрасъл.

Предлагаме на нашите клиенти и алтернативни способи за уреждане на споровете и удовлетворяване на претенциите им чрез водене на преговори и постигане на извънсъдебни споразумения с насрещната страна.

Адвокатско дружество „Мургова & партньори“ консултира българските и чуждестранните си клиенти по всички въпроси в областта на авторското право и правото на интелектуална собственост.

Притежаваме съществен опит в защитата на автори и лицензополучатели, осъществяваме правно съдействие при регистрация на търговски марки, патентоване на изобретения и полезни модели в Патентно ведомство на Република България и Световната организация по интелектуална собственост. Изготвяме договори за лицензи, споразумения за трансфер на ноу-хау, франчайзингови споразумения. Дружеството осъществява правна помощ по отношение на казуси, свързани със защита на авторското право в интернет, защита на дейността на доставчиците на интернет услуги и разпространението на медийно съдържание в интернет, а също и процесуално представителство при много дела за нарушаване на авторски права.

Ние предоставяме правно обслужване на интересите на автори, актьори, музиканти с цел защита на творчеството им при използване и възпроизвеждане на защитени обекти.

Дружеството предоставя правни услуги при защита правата на своите клиенти върху търговски марки при осъществяванeто на паралелен внос – сфера, която е изключително специфична, и в която специалистите от кантората имат принос в утвърждаването на съдебна практика.

Адвокатите в кантората имат богата практика във воденето на съдебни спорове. Дългогодишният ни опит и рутината във воденето на съдебни дела, натрупани през годините, осигуряват правно обслужване на нашите клиенти на най-високо ниво. Екипът ни има опит във всички сфери на процесуалното представителство – граждански, търговски, трудови дела, производства за допускане на изпълнение в България на чуждестранни съдебни и арбитражни решения. Адвокатите на дружеството притежават задълбочен опит в сферата на дружественото процесуално представителство и арбитраж във връзка с предявяването на искове в търговската, индустриалната, финансовата и административната сфера при представителство в сложни търговски спорове, които включват консултации преди съдебния процес, подготовка и осъществяване на всички видове търговско процесуално представителство, несъстоятелност, трудовоправни спорове.

Адвокатите в кантората имат и завиден опит в процесуалното представителство на български и чуждестранни юридически лица пред арбитражните съдилища в България.

Ние съдействаме и консултираме нашите клиенти и при изготвяне на споразумения за извънсъдебно уреждане на висящи спорове, като имаме богат опит в медиацията и в други форми за алтернативно разрешаване на спорове.

Адвокатско дружество „Мургова & партньори” има богат опит в областта на обществените поръчки, концесиите и публично-частното партньорство, като предоставяме пълен пакет от правни услуги, предназначени да обслужат нуждите на частните инвеститори от една страна и органите на държавната власт от друга. Услугите, които предоставяме в тази насока, включват:

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

 • консултиране и участие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
 • изготвяне на документация за участие;
 • изготвяне на покани за участие;
 • участие в комисии за разглеждане, оценяване и класиране на оферти;
 • правни консултации във всички аспекти по време на провеждане на процедурата;
 • консултиране във връзка с прилагането на нормативните актове, регламентиращи обществените поръчки;
 • консултации на публични агенции в изготвянето на предпроектни проучвания.

КОНЦЕСИИ:

 • консултиране във връзка с прилагането на нормативните актове, регламентиращи концесиите;
 • изготвяне на покани за участие;
 • осъществяване на посреднически функции при преговори между частни субекти и публични органи;
 • обсъждане и изготвяне на концесионни споразумения и консултиране на клиенти по време на периода на изпълнение на предоставената концесия.

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО:

 • анализ на юридическата и финансовата структура на проекти за публично-частни партньорства;
 • изготвяне на покани за участие;
 • изработване на споразумения от публично-частен характер с публични институции;
 • осъществяване на посреднически функции при преговори между частни субекти и публични органи;
 • представителство на кандидати в конкурсни процедури пред публични органи;
 • оказване на правна помощ при изготвяне на оферти.

Дружеството предоставя на своите клиенти – частни и публичноправни дружества и организации, и процесуално представителство при обжалване на решения на възложителя пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, като имаме значителен опит, както при обжалване на актове на възложителя, така и при тяхната защита.

Адвокатите в „Мургова и партньори” притежават дългогодишен и богат опит в представителството на нашите клиенти пред Комисията за защита на конкуренцията. Благодарение на отличното ни боравене с националното законодателство в областта на конкурентното право, както и на задълбоченото познаване на практиката на Европейския първоинстанционен съд и Съда на Европейския Съюз, ние предоставяме на клиентите си възможно най-пълната защита. Екипът ни съчетава компетентността на нашите специалисти в сферата на процесуалното представителство, търговското право и конкуренцията като по този начин интересите на клиентите ни са защитени по-най ефективен начин.

На следващо място, Адвокатско дружество „Мургова & партньори” консултира своите корпоративни клиенти още в процеса на структурирането на техния бизнес, като по този начин се осигурява спазването на вътрешното и европейско конкурентно право.

В тази насока предоставяме следните услуги:

 • проучване на концентрации и картелни споразумения;
 • консултиране на всякакви форми на злоупотреба с монополно положение, в това число възражения, свързани с дискриминационно поведение, фиксирани цени, прекомерни договорни условия, вертикални ограничения и др.;
 • предоставяне на правни услуги по отношение на контрола, осъществяван при сливания и придобивания;
 • подготовка на предварителна информация и на уведомления до компетентните органи при сделки по сливания и придобивания;
 • консултиране във връзка с нелоялни търговски практики, заблуждаващи и сравнителни реклами, засягане на интересите на потребителите и др.;
 • съдействие на сдружения, които следят за спазването на установените стандарти;
 • консултиране в областта на приложението на европейското конкурентно право;
 • консултиране свързано с изискванията за отпускане на държавна помощ и изготвяне на правни становища във връзка със съответствие на инвестиционни проекти със законодателството, уреждащо предоставянето на държавна помощ.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори” предоставя юридически консултации и при съмнения за нарушаване на потребителските права, както осъществяваме и процесуално представителство при водене на дела от такъв характер.

Дружеството успешно защитава интереса на физически и юридически лица, чиито права са нарушени вследствие на неправомерни действия на администрацията. Имаме богат опит в областта на процесуалното представителство на нашите клиенти пред административните органи в Република България и съда, включително в производства по отмяна на нецелесъобразни и незаконосъобразни административни актове и по отмяна на наказателни постановления. Екипът ни изготвя цялостната документация, свързана с различни административни процедури, консултира клиентите и предлага цялостни решения на техните казуси.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти и различни услуги и консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси. Дейността ни е преимуществено ориентирана към съдействие при извънсъдебно решаване на спорове, засягащи тези отношения, в рамките на процедурата по медиация.

Екипът ни има и богат опит в подготовката на брачни договори съобразно индивидуалните предпочитания на нашите клиенти във връзка с режима на имуществените отношения помежду им като съпрузи, оказваме съдействие при сключване на сделки с имущество в режим на съпружеска имуществена общност, процесуално представителство при прекратяване на брака между съпрузи и разрешаването на лични и имуществени спорове след развод, изготвяне на споразумения при развод по взаимно съгласие.

Ние предоставяме и услуги по изготвяне на завещания, процесуално представителство при засягане запазената част на наследник, както и при делба (съдебна и договорна) и при разрешаване на други имуществени спорове между наследници.

Екип

Ние високо ценим:

Професионализма и почтеността

Креативността и нестандартните решения

Постоянния стремеж към усъвършенстване

Доверието и взаимното уважение

Ангажираността и ентусиазма

Ние сме висококвалифицирани професионалисти с доказани умения, с дългогодишен опит в сферата на правораздаването и юридическата експертиза.

Благодарение на нашия висок морал, лоялност, пряка ангажираност и загриженост към изхода на делото, всеки от нас е способен да предложи експертно обслужване, максимална защита на интересите и благоприятни резултати.

Медиация

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение. Наред с арбитража, медиацията е способ за алтернативно решаване на спорове извън съда.

Неслучайно медиацията е наричана „златния ключ към споразумението”. Определено медиацията като алтернативен способ за решаване на конфликти е най-интелигентия избор, тъй като е основана на зачитане на личните интереси на страните и е подпомагана от трето, независимо лице- медиатор. Така мирното разрешаване на конфликти може да се превърне във ваша фирмена стратегия и политика. Медиацията е особено подходяща, когато искате бързо и евтино да се справите с възникнал проблем, да остане поверително и искате да съхраните отношенията си с партньори.

Медиацията е и единствения от алтернативните способи за решаване на спорове, който ни позволява да погледнем на решаването на един проблем по творчески начин и ни позволява да имаме контрол над изхода по спорните въпроси.

Медиацията има следните основни предимства в сравнение с арбитража и съдебния процес:

 • Страните сами определят интересите и приоритетите си;
 • Страните сами контролират резултата от процедурата;
 • Медиацията запазва и възстановява доверието, уважението във взаимоотношенията между страните;
 • Решаването на спорове чрез медиация спестява време, нерви и неприятни емоции;
 • Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната процедура;
 • Медиацията се провежда в приятна и добронамерена среда и в удобно за страните време;
 • Разговорите и споразуменията между страните са поверителни и са строго конфиденциални;
 • Има доста висок процент на постигане на взаимноизгодно споразумение чрез медиация;
 • Страните сами определят и имат контрол върху крайния резултат, който не е повлиян от чужда воля/както е при съда и арбитража/;
 • Процедура, основана на метода Win-Win - Аз печеля, ти печелиш!;
 • Медиаторът подпомага страните при проучване на възможностите и преценяване на предимствата и недостатъците на казуса;

Законът придава на споразумението, постигнато чрез медиация, сила като тази на съдебната спогодба - чл. 18 от Закона за медиацията предвижда придаване на изпълнителна сила на споразумението.

Всяка от страните по даден спор може да се обърне към медиатор или център за медиация, за да инициира процедура по медиация, а за да започне тя е необходимо и втората страна по спора да изяви съгласие да участва. Предложение за разрешаване на спора може да направи и съдът.

Медиацията се провежда с участието на страните и един или двама медиатори. В процедурата по медиацията могат да участват и адвокати на страните. В част от случаите могат да бъдат привлечени и други консултанти, експерти, както и представители на страните – вместо или заедно с представляваната страна.

Процедура по медиация:

Първа среща по медиация - провежда се обикновено с участието на медиатора и двете страни. Възможно е на нея да присъстват и консултанти на страните (адвокати и др.). По време на първата среща страните излагат позициите си и обсъждат спорните въпроси.

Последващи срещи - могат да бъдат както общи – заедно с другата страна, така и отделни срещи на медиатора с всяка от страните.Отделните срещи са доста използвана и успешна техникатъй като при нея всяка страна обсъжда с медиатора силните и слабите си страни в случая, интересите си, възможните разрешения и информацията, която счита за поверителна.Информацията, споделена по време на отделните срещи, е и остава поверителна.

Приключване на медиацията - преди подписването на споразумение страните могат да проведат обща или отделни срещи с медиатора, на която/които се уточняват клаузите на постигнатото споразумение.

Споразумение (спогодба) - след приключването на медиацията при постигане на договореност, страните подписват споразумение за уреждане на спорните въпроси с другата страна (спогодба). Товае желаният и обичаен завършек на медиацията. В зависимост от предмета на спора, страните могат да сключат споразумението в устна или писмена форма или в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Важно е да се знае, че медиацията може да приключи и без споразумение.Дори когато не бъде постигнато споразумение, фактите показват предимствата от проведената медиация – подобренакомуникация между страните, по-голяма яснота какви са проблемните въпроси, какви са нуждите на всяка от страните и какви са вариантите за решение. След проведена медиация без постигнато споразумение нерядко се случва страните сами в по-късен момент да постигнат договореност и да уредят отношенията си.

Принципи на медиацията:

Доброволност - Започва по желание на страните и продължава докато те преценят и имат нужда от нея. Спорещите страни имат правото да изберат един от няколко възможни начина за разрешаване на възникналия помежду им спор и то този, който би се оказал в най-голяма степен подходящ за евентуално запазване на бъдещите им отношения.

Поверителност и конфиденциалност - Всичко, което се обсъжда по време на медиацията, както и представените от страните документи в процедурата, са поверителни и не могат да бъдат разкривани от участниците в нея, както на трети лица, така и на друг участник в процедурата по медиация, без изричното съгласие на страната, дала информацията. Гаранция за поверителността са декларациите за поверителност и конфиденциалност, които се подписват от участниците, а в допълнение медиаторът няма право да свидетелства в евентуален съдебен процес по същия спор.

Подпомага се от трето неутрално лице - Медиаторът е независим, неутрален и безпристрастен експерт, който подпомага страните да преодолеят напрежението помежду си и да общуват по-лесно, да възстановят комуникацията и да преценят внимателно интересите и нуждите на всяка от страните, да им помогне да постигнат най-изгодното и реалистично общо за тях решение.

Бързина и ефективност - Процедурата по медиация се провежда в една или няколко срещи, в зависимост от спецификите на случая. Обикновено след няколко срещи става ясно дали спорът може да приключи със споразумение.

Икономически изгодна - Времето е пари, а медиацията спестява време и тъй като времето за разрешаване на спора е кратко, таксата, която страните заплащат за медиация, обикновено е малка в сравнение с обичайните разходи за разрешаването на един спор, който продължава години. Наред с това се спестяват допълнителните разходи, свързани със съдебното производство, както и ценно време, енергия и нерви, с които обикновено е свързано съдебното разрешаване на спора.

Управлявана от страните, гъвкава и неформална процедура - Процедурата се провежда по правила, определени съвместно от страните и медиатора, и във време и място, удобни и приемливи за всички участници. Етапите и начинът на провеждането й са под контрола на страните, могат да бъдат променяни в зависимост от техните нужди и спецификите на спора.

Креативен подход и взаимно изгоден резултат - Страните сами определят и насочват към удачното разрешение на спора помежду им, така че то да отговаря на интересите им, поради което обикновено и двете страни са удовлетворени от резултата. По тази причина постигнатото в медиацията споразумение най-често се изпълнява бързо и доброволно и е доста устойчиво.

„Спорът принадлежи на спорещите” е казал Конфуций, поради което считаме, че при правилната намеса на един наистина добър медиатор страните могат да намерят най-добрия за тях изход от всеки спор, да съхранят морала и нервите си, да спестят време и пари, както и да не изгорят мостовете помежду си, да запазят личните си и делови взаимоотношения.

Център по медиация и споразумения

На фокус

2018

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „МУРГОВА И ПАРТНЬОРИ“

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), и като взехме предвид стремежа на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви представим новите Правила за поверителност на Мургова и партньори в сила от 25 май 2018 г. С пълният текст на Правилата за поверителност може да се запознаете тук

2017

На 15.03.2017 г. бе прието Тълкувателно решение №1 от Общото събрание на съдиите от I и II колегия на Върховния административен съд по тълкувателно дело №2/2016 г. С него бе определен редът, по който може да бъде възстановен заплатеният адвокатски хонорар за процесуално представителство по дела за отмяна на наказателни постановления. Повече за възстановяването на разноски за адвокатски хонорар, понесени по дела за отмяна на наказателни постановления, и тълкователното решение може да прочетете тук.

 

На 30.12.2016 г. в бр. 105 на Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози (ЗИДЗОЗ). Приетият закон има за цел преодоляването на неясноти и празноти в ЗОЗ, свързани с приложението на конкретни разпоредби, постигането на единство и непротиворечивост на нормативната база. Повече за тези изменения и допълнения в Закона за особените залози, както и за коментара ни по темата може да прочетете тук

Кариери

Адвокатско дружество „Мургова & партньори” се фокусира върху изграждането на екип от професионалисти в различни области на гражданското и търговското право, който в най-пълен обем да отговаря на нуждите на нашите клиенти от предоставяне на висококачествени и ефективни юридически консултации и услуги.

За целта ние работим и наемаме както утвърдени адвокати и консултанти, така и млади специалисти, които да станат част от бързоразрастващия се екип на кантората. Ние държим на отличните академични резултати, желанието за работа в екип, комуникативност, гъвкавост и лоялност. За нас е важно колегите в кантората да разбират и споделят професионалните ни възгледи за професията и философията ни за предоставяне на юридически консултации и услуги на най-високо професионално ниво.

Ако искате да станете част от нашия екип, моля попълнете бланката за кандидатстване. Ние ще се свържем с Вас в случай, че можем да Ви предложим подходяща позиция.

Стажанти

Адвокатско дружество „Мургова & партньори” организира летни стажове за студенти по право, завършили трети и четвърти курс. Ако имате високи академични постижения, интерес към гражданското и търговското право и желаете да станете част от професионален юридически екип и на практика да използвате академичните си знания, моля попълнете бланката за кандидатстване. Ние ще се свържем с Вас в случай, че можем да Ви предложим подходяща позиция.

 

Контакти

Адвокатско дружество “Мургова и партньори”

 • office@murgova.com
 • Телефон: +359 2 9898 298
 • Факс: +359 2 9898 276
 • Бул. "Цар Освободител" № 8, етаж 3
  1000 София
  България

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?