+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘#limitedcompany #corporatelaw #murgovaandpartners’

 • Правото на данъчен кредит при „личното“ ползване на служебни активи

  В категория В обектива, НА ФОКУС на дата

  Данъчното третиране по Закона за данък добавена стойност на ЗДДС на използването и отделянето на служебни активи за лични нужди продължава да повдига множество  въпроси, породени от противоречивата  практика на органите по приходите.

  Законът за данък добавена стойност (ЗДДС) бе синхронизиран с изискванията на Директива 2006/112/ЕО (Директивата за ДДС) поетапно, а в началото на 2016 г. НАП публикуваха и Указание относно данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на служебни активи за лични нужди.

  Основните принципи, залегнали в Директивата за ДДС и общата система на ДДС на ЕС, целят:

  • да се облекчи изцяло предприемача от тежестта на ДДС, който е дължим или платен във връзка с всички негови икономически дейности,
  • да се гарантира пълен неутралитет на данъчната тежест върху всички икономически дейности, независимо от техните цели или резултати, при условие че съответните дейности по принцип подлежат на облагане с ДДС.

  В този смисъл начисленият ДДС за получени доставки на стоки или услуги, използвани от данъчно задълженото лице за последващи облагаеми доставки, може да се приспадне. Изключение от тези правила би било налице, когато стоките или услугите, придобити от данъчно задължено лице се използват за целите на сделки, които са освободени, или не попадат в обхвата на облагане с ДДС и тогава не се начислява данък и съответно не се приспада данъчен кредит.

  Когато стоки се използват, както за лични цели и за стопанската дейност на дружеството, за данъчно задълженото лице са налице няколко възможности:

  (1) да разпредели тези стоки изцяло към активите на неговата стопанска дейност,

  (2) да ги запази изцяло в личните активи, като ги изключи от системата на ДДС, или

  (3) да ги включи в своята стопанска дейност само до степен, до която те са използвани за целите на стопанската дейност.

  Ако бъде избрана първата (с някои условности и третата) възможност, дължимият при придобиването на тази стока данък върху добавената стойност по принцип подлежи незабавно на приспадане. Такова е становището, както на Съда на ЕС, така и на НАП. Съгласно член 26, параграф 1 от Директивата за ДДС, когато включена в стопанските активи стока дава право на пълно или частично приспадане на начисления данък, при употребата ѝ за лични нужди или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето, доставката се приравнява на възмездна доставка на услуги. Като пример би могло да се посочи покупката на автомобил – същият може да се използва изцяло за стопанската дейност на дружеството купувач. Автомобилът може също така да се ползва, както за стопанската дейност, така и за лични нужди – в извънработно време, почивни дни и др. подобни.

  Сравнително ясните правила и принципи, изложени по-горе, търпят различно тълкуване по отношение на доказването кога целите, за които се ползва стоката са свързани с икономическата дейност на лицето и кога се приема, че не са свързани. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗДДС „Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство.“ За независима икономическа дейност според закона е възприета и „всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него“. В практиката на Съда на ЕС се цитира и дефиницията на Директивата, която по същество съвпада с тази по нашия закон.

  В практиката на национално ниво преобладават случаите, при които правото на данъчен кредит не се признава от органите по приходите основно с мотива, че активите се използват от проверяваните дружества за „лични нужди“ или най-общо казано за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задължените лица. Прави впечатление обаче, че често липсва обследване на въпроса в каква степен активите се ползват за лични нужди, ако са налице сведения за такова, и дали правото на данъчен кредит не следва да се признае частично. По този начин се постига резултат, противоречащ на нормативните изисквания, а данъчно задължените лица се поставят в допълнително утежнено положение, при което следва да ангажират доказателства за опровергаване на честно незаконосъобразните откази на органите.

  Както беше посочено и по-горе, практиката на Съда на ЕС е категорична, че в хипотези, при които дадена стока е предназначена отчасти за лично и отчасти за професионално ползване, данъчно задълженото лице може да избере да я включи изцяло в активите на предприятието. При този избор дължимият при придобиването ДДС подлежи изцяло на приспадане. Приема се, че данъчно задълженото лице действа в това си качество при описаната хипотеза, когато действа за нуждите на своята икономическа дейност. Дали дружеството действа за нуждите на своята икономическа дейност или не следва да бъде обследвано и доказвано от фактическа гледна точка във всеки конкретен случай. Това би бил правилния подход, който от една страна ще съответства на нормативната уредба, а от друга би гарантирал уеднаквяването на практиката на органите на приходите и на съда по такива казуси.

  Тук си позволяваме да изведен някои важни насоки от практиката на Съда на ЕС, с които се определя как се разпределя тежестта на доказване на тези факти и кои са критериите, които се определят като водещи при тази преценка на ревизиращите органи и/ или съответно на националния съд. Като такива се извеждат най-общо следните критерии:

  • Дали са предприети (достатъчно) енергични действия с цел използването на актива за професионални цели – например при придобиване на недвижим имот, за такива действия се приемат действия по преустройство, получаване на специфични разрешения и др. подобни;
  • Дори и придобитите стоки да не се използват веднага за целите на икономическата дейност на предприятието, то същото не е абсолютно основание за отказ за признаване на право на данъчен кредит;
  • Налице ли са обстоятелства, свързани с измама или злоупотреба от страна на данъчно задълженото лице – обследването на този въпрос и евентуалното му доказване от страна на ревизиращите органи, би било предпоставка възникналото право на приспадане да не бъде признато.

  В случай, че такива обстоятелства липсват се приема, че възникналото право на приспадане остава придобито право. В практиката на Съда се посочва, че когато данъчно задълженото лице не е могло да използва активите или услугите, довели до приспадане при облагаеми сделки, поради външни за неговата воля обстоятелства, то правото на приспадане остава придобито, тъй като в подобен случай не съществува опасност от измама или злоупотреба;

  • Констатирането на съществуваща практика на злоупотреба е свързано с наличието на две условия – в резултат от въпросните сделки е било получено данъчно предимство, предоставянето на което би противоречало на законовите цели; и в съвкупност от обективните доказателства е видно, че основната цел на разглежданата сделка е именно получаването на това данъчно предимство.

  В практиката на нашият екип по данъчно право и консултации все още се натъкваме на случаи, при които подходът на ревизиращите органи не се съобразява и влиза в противоречие с практиката на Съда на ЕС и установените с нея принципи.

  Въз основа на изложеното и на нашия експертен опит по подобни данъчни казуси, бихме могли да формулираме следните общи препоръки към данъчно задължените лица:

  • да възприемат в политиките си по данъчно планиране и третиране общите принципи, установени в европейското и данъчното законодателство;
  • да прилагат на практика при всяка доставка на стока или услуга възприетите политики и да не се отклоняват от тях;
  • да защитават ефективно правата и интересите си в хода на данъчни ревизии и в производства по оспорване пред съда, използвайки законовите механизми и възможности.

  Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава дългогодишна експертиза и богат опит в областта на данъчното право и консултации. Разполагаме с опитен екип, който може да ви съдейства, както при изготвянето и прилагането на политики за данъчно планиране и третиране, така и да защити правата и законните ви интереси в рамките на данъчни ревизии и съдебни производства по оспорване на резултатите от тях. При нужда от консултация или допълнителна информация по повод повдигнатите въпроси в настоящия материал, бихте могли да се свържете с нас чрез www.murgova.com 

   

 • Правни възможности за защита на правата на изключения съдружник в ООД

  В категория В обектива на дата

  Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е „изобретение“ на немската правната доктрина, като безспорно е най-предпочитана форма за сдружаване и извършване на търговска дейност в страната ни. Същото се отличава с редица преимущества – гъвкавост, опростени процедури за вземане на решения, възможност на съдружниците да участват както чрез финансови средства, така и чрез лични усилия в постигането на стопанските цели. Нередки, обаче са и случаите, в които след успешно стартиране на ново дружество или постигане на значителни и дългогодишни успехи на една компания, настъпва разрив във взаимоотношенията между бизнес партньорите, което довежда до вземане на решение за изключване на някои от съдружниците.

  С предходния ни материал разгледахме какви възможности за защита има миноритарния съдружник срещу неправомерни действия, а с настоящия ще се фокусираме върху правата, с които разполага изключения съдружник в ООД, както и върху някои практически въпроси при упражняването им.

  Съгласно съдебната практика, решението на Общото събрание за прекратяване на членството на съдружник в дружеството с ограничена отговорност има автоматично действие и незабавен ефект във вътрешните отношения между Дружеството и съдружника, от което следва, че бившият съдружник губи редица свои права, произтичащи от членственото правоотношение.

  Въпреки това, съдружникът разполага с някои правни възможности след прекратяване на членството си, с които може да защити своите права и законни интереси:

  1. Иск по чл. 74, ал. 1 Търговския закон (ТЗ) за отмяна на решение на общото събрание, с което е прекратено неговото членство

  Като първа възможност Изключеният съдружник би могъл да се защити като поиска отмяна на взетото решение, в случай че счита че не са налице основания за изключването му или е нарушена процедурата за взимане на съответните решения. Съгласно разпоредбата на чл. 74, ал. 1 от ТЗ, всеки съдружник може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството.

  Искът се предявява срещу дружеството, като срокът за предявяване е 14-дневен от деня на събранието, когато ищецът е присъствувал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи – в 14-дневен срок от узнаването на решението, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание. Посоченият срок е преклузивен и при неспазването му съдружникът губи правото да оспорва решенията.

  Съдилищата приемат, че иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ може да предяви съдружник, който към датата на провеждане на общото събрание е имал това качество, като е ирелевантно последващото изгубване на това качество.

  Ползите от успешното провеждане на този иск са, че въз основа на съдебното решение изключеният съдружник ще бъде възстановен като съдружник в дружеството с всички права, произтичащи от членственото правоотношение, включително правото да гласува в Общото събрание, да участва в дружествените работи, право на ликвидационен дял и др.

  1. Иск по чл. 125, ал. 3 от ТЗ за уреждане на имуществените последици след прекратяване на членството

  Друга опция пред изключения съдружник е да поиска уреждане на имуществените последици с Дружеството след прекратяване на членството си. Изключването на съдружник има за последица и правото на същия да получи паричната равностойност на дружествения си дял въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването съгласно разпоредбата на чл. 125, ал. 3 от ТЗ.

  В случай, че Дружеството не изплати доброволно паричната равностойност на дружествения дял на изключения съдружник, същият има право на иск срещу дружеството.

  Според практиката на ВКС[1], бившият съдружник няма право на „ликвидационен дял“ от имуществото на дружеството, а трябва да се изготви нарочен баланс към края на месеца на напускане. Възможно е балансът да е отрицателен, т.е. да се окаже, че съдружникът няма вземане от дружеството, независимо че при евентуална ликвидация делът му би се трансформирал в оценим в пари дял. В друго свое решение[2], ВКС приема, че законът не допуска изчисляването на размера на дружествения дял да става на база пазарна цена на активите, а това може да стане само в случай на ликвидация на дружеството. Само тогава наличните активи ще бъдат осребрени по тяхната пазарна стойност и на всеки съдружник ще се изплати съответстващия му се ликвидационен дял. При напускане на съдружник дружественият дял е различен от ликвидационния такъв.

  Интересен от практическо значение е въпросът за изчисляването на стойността на активите и определянето на размера на паричната равностойност на дружествения дял. Съгласно практиката на Върховния касационен съд при изготвянето на междинния баланс към края на месеца, през който е станало прекратяване на членството на съдружника, следва да се вземе предвид стойността на придобитите от дружеството активи по тяхната историческа цена, т.е. по цената, по която активите, пасивите и капиталът се оценяват и счетоводно отразяват към момента на тяхното възникване или придобиване. Тази историческа цена се проявява като цена на придобиване, себестойност или справедлива цена и тя трябва да залегне при изготвяне на баланса за определяне на дружествения дял на напусналия съдружник.

  При заплащане на паричната равностойност на дружествения дял съгласно посочените по-горе изисквания на практика ще бъдат окончателно уредени имуществените отношения между Дружеството и изключения съдружник.

  1. В допълнение на горните възможности следва да бъде посочена и още едно допълващо правомощие, с което разполага изключеният съдружник при водене на дело на основание чл. 74, ал. 1 от ТЗ:

  Според изискванията на Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, всеки търговец е длъжен да заяви за вписване настъпили промени в обстоятелствата по своята партида в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. В тази връзка изключването на съдружника следва да бъде заявено за вписване от дружеството в посочения срок.

  При наличие на съдебен спор относно решението за изключване на съдружника, обаче за изключения съдружник е налице възможност да поиска спиране на регистърното производство в Търговския регистър и заявените за вписване промени  до окончателно решение на правния спор.

  Съгласно трайната съдебната практика, самото завеждане на исковата молба е достатъчно основание за спиране на регистърното охранително производство, тъй като влязлото в сила решение по спора ще е задължително при разрешаване на охранителното производство. Следва да се има предвид, че съдружникът разполага с изключително кратък срок за подаване на молба за спиране на регистърното производство – 3-дневен срок от заявяване на промените за вписване по партидата на дружеството в Търговския регистър.

  С оглед спецификата на маркираните в настоящата статия възможности на изключения съдружник, както и реда за упражняването им, препоръчваме при избора на защита на правата Ви да се консултирате с адвокат с опит в областта на търговското и дружествено право.

  Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава дългогодишна експертиза и богат опит в областта на търговското право, като консултира както български така и чуждестранни клиенти при избора на най-подходящи средства за защита на правата им като съдружници в ООД. При нужда от консултация или допълнителна информация по повод повдигнатите въпроси в настоящия материал, бихте могли да се свържете с нас чрез https://murgova.com/

  [1] Решение № 82 от 13.02.2006 г. по т. д. № 316/2005 г., I т. о. на ВКС

  [2] Решение № 64 от 09.06.2009 г. по т. д. № 504/2008 г., ТК, ІІ т. о. на ВКС