+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘чужденци’

 • Промени при издаването на „Синя карта на ЕС“ за достъп на висококвалифициран чужденци в България

  В категория В обектива, НА ФОКУС, На фокус на дата

  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА Т. НАР „СИНЯ КАРТА НА ЕС“?

  „Синя карта на ЕС“ дава възможност на висококвалифицирани граждани на трети държави, наети от български работодател, да упражняват висококвалифицирана Заетост по трудово правоотношение в България.

  От 25.01.2023 г. са 8 сила нови, по-облекчени правила за издаване на „Синя Карта на ЕС“ за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави.

  С новите правила се въвежда нов, по-гъвкав режим за приемане на висококвалифицирани чужденци от трети държави в България, като се осигуряват възможности за дистанционна
  работа, както и за дългосрочни и краткосрочни командировки, включително на територията на ЕС.

   

  ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ

  • В брой 8 от 25.01.2023 г. на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, с който бяха направени промени и в Закона за чужденците в Република България.

  • С въведените промени се улеснява редът и условията за привличане на
  висококвалифицирани специалисти във всички сектори на икономиката ни чрез издаването на т.нар. „Синя карта на ЕС“.

   

  КАКВО ПРЕДВИЖДАТ ПРОМЕНИТЕ?

  Разширява се обхватът на лицата, които се считат за упражняващи висококвалифицирана Заетост, като извън до момента признатото изискване за наличие на висше образование се въвежда възможността за признаване на минимум 5-годишен опит и образование, което е сравнимо с придобито висше образование. Предвидена е възможност за подаване на документи no електронен път.

  • За първи път се преодоставя възможност за работа om paзcmoянue в Бългapuя и чyжбuнa

  • Предвидена е възможност на притежателите на Синя карта на ЕС, издадена от Република България да влизат и пребивават в друга държава членка за срок до 90 дни в рамките на период от 180 дни с цел извършване на конкретна служебна работа

  • Намалява се задължителният срок за заетост в България на лицето получило „Синя карта на ЕС“ – от 24 месеца на 12 месеца, като посоченото ограничение не се прилага за случаите на командироване на работници и служители, притежатели на Синя карта на ЕС.

  • Валидността на Синята карта се удължава от 4 на 5 години, като се урежда и минимален срок от не по-малко от 24 месеца

  • Минималният срок на трудовия договор се намалява от 12 на 6 месеца

   

  АДД „Мургова и партньори“ разполага с богат опит във връзка с издаването на „Синя карта на ЕС“, както и за всякакво допълнително съдействие на работодателите и гражданите на трети страни. Адвокатското дружество разполага и с експерти в областта на трудовото и миграционното право с успешна практика в процедурите по издаване на разрешение за достъп до пазара на труда за чужденци, граждани на трети страни.

  Може да се свържете с нас на www.murgova.com. или на тел. 0894 300 484

   

 • Какви са възможностите пред чужденците за продължително пребиваване в България?

  В категория В обектива, НА ФОКУС, На фокус на дата

  Членството на България в Европейския съюз и заедно с това развитието на икономическите отношенията, иновациите и дигитализирането на начините за комуникация неминуемо се отразяват и в областта на миграционно право. Ето защо, в последните години емиграционните процеси от България все повече забавят своето темпо, докато имиграцията към страната нараства с все по-устойчиви темпове с потенциал да превърне България в средносрочен план от страна на произход и транзит до крайна дестинация за живот на много чужденци.

  В този смисъл се наблюдава все по-голям брой от чуждестранни граждани, които желаят да се установят в България. Със Закона за чужденците в Република България се определя начинът, редът и условията, при които гражданите на трети страни могат да живеят на територията на Република България.

  Съгласно разпоредбите на закона чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен паспорт, както и в случай на продължителен престой – виза/разрешение, като законодателят определя три вида разрешения, всяко от което с различна продължителност, както следва:

  • Краткосрочно – до 90 дни;
  • Продължително – до 1 година;
  • Постоянно разрешение за пребиваване;

  С настоящия материал ще разгледаме по подробно условията и реда, при които чужденците могат да пребивават продължително на територията на Република България.

  Кои са субектите, за които следва да се прилага разрешителен режим?

  Чужденец по смисъла на Закона за чужденците в Република България е всяко лице, което не е български гражданин. Следва да се отбележи, че условията и редът, при които гражданите на други държави – членки на Европейския съюз и техните семейства влизат, пребивават и напускат Република България, се определят със Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

  Предпоставки за издаване на разрешение за продължително пребиваване

  За да бъде издадено разрешение за продължително пребиваване на чужденци на територията на Република България, е необходимо на първо място да бъде издадена Виза D за дългосрочно пребиваване. Визата се заявява в дипломатическите и консулските представителства по постоянно местоживеене на кандидата, като при подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване е задължително провеждане на интервю с кандидата.

  Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност, който е 6 месеца. Издаването на виза е необходимо условие според българското законодателство, за да се издаде разрешение за пребиваване на територията на Република България. Когато на лицето се издаде визата за срок от 6 месеца, лицето следва в първите 3 месеца да подаде необходимите документи пред Дирекция „Миграция“ за издаване на разрешение за пребиваване.

  Срок за издаване на разрешението за продължително пребиваване

  Разрешението продължителното пребиваване се издава за срок от 1 година, като следва да се подновява всяка година ако лицето желае да пребивава в страната. При наличието на 5 години продължително пребиваване, лицето може да получи разрешение за постоянно пребиваване.

  Основания за издаване на разрешение за продължително пребиваване

  Издаването на разрешение за продължително пребиваване може да бъде въз основа  на изрично предвидени в закона основания, като едни от най-често приложимите са:

  • Да се осъществява търговска дейност в страната по законоустановения ред и в резултат на нея на открити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани;
  • Лицата, които са търговски представители на чуждестранно търговско дружество с регистрирано от Българската търговско-промишлена палата търговско представителство в Република България, след проверка и оценка на представени документи относно икономическата активност и данъчната изрядност на чуждестранното дружество за период от две години преди регистрацията на представителството, както и на документи относно неговите планирани дейности;
  • Лицата са получили право на пенсия съгласно законодателство на Република България, на държавата си на произход или на друга държава и разполагат с достатъчно средства за издръжка в страната;
  • Лицето желае да извършва трудова дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерство на труда и социалната политика.
  • Лицето желае да извършва дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерство на правосъдието при условия определени с нарочна наредба;
  • Лицето влага сума не по-малка от 600 000 лв. – за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност;
  • Направена инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициитечрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката;
  • Членовете на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или за постоянно пребиваване, както и на чужденец, получил международна закрила – когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство.

  За да получат разрешение за продължително пребиваване лицата трябва имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и достатъчно средства за издръжка в размер не по-малък от минималната месечна заплата.

  Чужденците, които са придобили разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ имат всички права и задължения предоставени на българските граждани, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство.

   

  Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ разполага с екип от изключително подготвени и опитни юристи в областта на миграционното право и указване на съдействие при издаване на разрешителни за пребиваване в Република България. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При всеки отделен казус са от значение конкретните факти и обстоятелства, които са и могат да бъдат разнообразни. При нужда от съдействие, може да се свържете с експертите чрез www.murgova.com