+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘миграция’

 • Какви са възможностите пред работодателите да наемат украински граждани на работа?

  В категория В обектива, НА ФОКУС на дата

  Несъмнено войната в Украйна оказа своето икономическо и социално въздействие върху всички европейски държави. В социален план притокът на хора, бягащи от войната, наложи приемането на бързи и адекватни мерки от страните-членки на Европейския съюз, които в тази връзка изразиха своята солидарност и поставиха на преден план ролята на гражданското общество в усилията за подпомагане на украинските граждани. Като част от тази единна политика, българската държава също прие облекчени мерки за достъп до пазара на труда на украински граждани, за да отговори по подобаващ начин на вливащата се в страната нова работна сила.

  Приетите мерки за достъп до пазара на труда на украинските граждани включват няколко процедури, част от които ще разгледаме по-подробно в настоящия материал. Украинските граждани могат да останат без виза в България за 90 дни, като през това време могат да кандидатстват за получаване на временна закрила за една година или за получаване на международна закрила.

  Временна закрила

  С Решение № 144 на Министерския съвет от 10 март 2022 г. бе въведена временна закрила на украинските граждани за срок от 1 година, считано от 24 февруари 2022 г., като може да бъде удължена при необходимост два пъти с по 6 месеца, т.е. до 24 февруари 2024 г.

  Временна закрила може да бъде предоставена на следните лица:

  • Украински граждани, пребиваващи в Украйна преди 24 февруари 2022 г. и членовете на техните семейства
  • Лица без гражданство или граждани на трети страни, различни от Украйна, на които е била предоставена международна закрила или друга равностойна закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г. и членовете на техните семейства
  • Лица без гражданство или граждани на трети страни, различни от Украйна, които могат да докажат, че са пребивавали легално в Украйна преди 24 февруари 2022 г. въз основа на валидно разрешително за постоянно пребиваване, издадено в съответствие с украинското право, и не могат да се завърнат трайно в своята държава или регион по произход при безопасни условия.

  Режимът за предоставяне на временна закрила е регистрационен, като се осъществява лично от лицето, което желае получаването на временна закрила. На лицето се издава регистрационна карта за временна закрила с личен номер на чужденец (ЛНЧ). Получаването на временна закрила на лицата дава право на същите да останат на територията на Република България за времетраенето на предоставената временна закрила, да работят легално в Република България, на социално подпомагане, на безплатна медицинска помощ и др.

  Лицата, които имат статут на временна закрила, могат да се регистрират като търсещи работа лица в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес на пребиваване.

  Работа на украински граждани при български работодател при предоставена временна закрила

  Гражданите, на които е предоставена временна закрила, имат правото да бъдат назначени на трудов договор при български работодател, като за тях се прилагат правилата на българското трудово и осигурително законодателство. Освен необходимите документи за започване на работа, лицата следва да представят и личния си документ от държавата по произход, както и регистрационната карта за временна закрила.

  Международна закрила

  Украинските граждани могат да поискат международна закрилa и да получат статут на бежанец или хуманитарен статут в България, когато са преследвани или когато съществува заплаха за живота или безопасността им. Процесът по предоставяне на международна закрила е значително по-дълъг и сложен, изисква обстойна проверка на документи, като процедурата може да приключи с отказ или предоставяне на статут (хуманитарен или на бежанец).

  По време на производството за международна закрила чужденецът има право: да остане на територията на Република България; да се движи в рамките на определената зона на територията на Република България; на подслон и храна; на социално подпомагане по реда и в размера, определени за българските граждани; на здравно осигуряване, на достъпна медицинска помощ и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани и др.

  При предоставен хуманитарен статут (какъвто е обичайният случай за украинските граждани), чужденецът има право на издаване на карта на чужденец с хуманитарен статут, която е валидна 3 години, на правата и задълженията на чужденец с разрешение за постоянно пребиваване в България, които включват правото на: работа без специално разрешение, образование в държавни училища и университети и др.

  Работа на украински граждани при български работодател при предоставена международна закрила

  Работодателите следва да имат предвид, че лицата, които са в процес на издаване на международна закрила нямат право на достъп до пазара на труда и следователно не могат да бъдат наемани на работа от тях. В случай обаче, че производството по предоставяне на международна закрила не приключи до три месеца от подаването от подаването на молбата поради независещи от тях причини, имат право да работят в България без разрешение за работа до приключването на процедурата. Работодателят има задължение да декларира заетостта на украинци, ползващи се с права по Закона за убежището и бежанците.

  Украинци и членове на техните семейства с предоставена международна закрила в България имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Лицата, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа лица в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес на пребиваване.

  Допълнително украинските граждани имат право на облекчени условия за достъп до пазара на труда при наличие на български документи, удостоверяващи български произход, както и право на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване в рамките на 12 месеца.

  Работодателите, които желаят да наемат нови служители, вкл. граждани, напуснали Украйна, имат възможност да подадат заявка по електронен път за свободните позиции, като ползват една от следните възможности, предоставяни от Агенция по заетостта, а именно:

  Предприетите от държавата мерки могат да се определят като такива, които от една страна отговарят на общата политика, въведена от ЕС в подкрепа на украинските граждани, а от друга целят да улеснят работодателите при наемането им и запълване на необходимостта от работна сила в определени сектори от икономиката.

  Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ разполага с екип от изключително подготвени и опитни юристи в областта на трудовото и миграционното право и указване на съдействие при достъп до българския пазар на труда на чужденци. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При всеки отделен казус са от значение конкретните факти и обстоятелства, които са и могат да бъдат разнообразни. При нужда от съдействие, може да се свържете с експертите чрез www.murgova.com 

 • Какви са възможностите пред чужденците за продължително пребиваване в България?

  В категория В обектива, НА ФОКУС, На фокус на дата

  Членството на България в Европейския съюз и заедно с това развитието на икономическите отношенията, иновациите и дигитализирането на начините за комуникация неминуемо се отразяват и в областта на миграционно право. Ето защо, в последните години емиграционните процеси от България все повече забавят своето темпо, докато имиграцията към страната нараства с все по-устойчиви темпове с потенциал да превърне България в средносрочен план от страна на произход и транзит до крайна дестинация за живот на много чужденци.

  В този смисъл се наблюдава все по-голям брой от чуждестранни граждани, които желаят да се установят в България. Със Закона за чужденците в Република България се определя начинът, редът и условията, при които гражданите на трети страни могат да живеят на територията на Република България.

  Съгласно разпоредбите на закона чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен паспорт, както и в случай на продължителен престой – виза/разрешение, като законодателят определя три вида разрешения, всяко от което с различна продължителност, както следва:

  • Краткосрочно – до 90 дни;
  • Продължително – до 1 година;
  • Постоянно разрешение за пребиваване;

  С настоящия материал ще разгледаме по подробно условията и реда, при които чужденците могат да пребивават продължително на територията на Република България.

  Кои са субектите, за които следва да се прилага разрешителен режим?

  Чужденец по смисъла на Закона за чужденците в Република България е всяко лице, което не е български гражданин. Следва да се отбележи, че условията и редът, при които гражданите на други държави – членки на Европейския съюз и техните семейства влизат, пребивават и напускат Република България, се определят със Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

  Предпоставки за издаване на разрешение за продължително пребиваване

  За да бъде издадено разрешение за продължително пребиваване на чужденци на територията на Република България, е необходимо на първо място да бъде издадена Виза D за дългосрочно пребиваване. Визата се заявява в дипломатическите и консулските представителства по постоянно местоживеене на кандидата, като при подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване е задължително провеждане на интервю с кандидата.

  Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност, който е 6 месеца. Издаването на виза е необходимо условие според българското законодателство, за да се издаде разрешение за пребиваване на територията на Република България. Когато на лицето се издаде визата за срок от 6 месеца, лицето следва в първите 3 месеца да подаде необходимите документи пред Дирекция „Миграция“ за издаване на разрешение за пребиваване.

  Срок за издаване на разрешението за продължително пребиваване

  Разрешението продължителното пребиваване се издава за срок от 1 година, като следва да се подновява всяка година ако лицето желае да пребивава в страната. При наличието на 5 години продължително пребиваване, лицето може да получи разрешение за постоянно пребиваване.

  Основания за издаване на разрешение за продължително пребиваване

  Издаването на разрешение за продължително пребиваване може да бъде въз основа  на изрично предвидени в закона основания, като едни от най-често приложимите са:

  • Да се осъществява търговска дейност в страната по законоустановения ред и в резултат на нея на открити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани;
  • Лицата, които са търговски представители на чуждестранно търговско дружество с регистрирано от Българската търговско-промишлена палата търговско представителство в Република България, след проверка и оценка на представени документи относно икономическата активност и данъчната изрядност на чуждестранното дружество за период от две години преди регистрацията на представителството, както и на документи относно неговите планирани дейности;
  • Лицата са получили право на пенсия съгласно законодателство на Република България, на държавата си на произход или на друга държава и разполагат с достатъчно средства за издръжка в страната;
  • Лицето желае да извършва трудова дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерство на труда и социалната политика.
  • Лицето желае да извършва дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерство на правосъдието при условия определени с нарочна наредба;
  • Лицето влага сума не по-малка от 600 000 лв. – за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност;
  • Направена инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициитечрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката;
  • Членовете на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или за постоянно пребиваване, както и на чужденец, получил международна закрила – когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство.

  За да получат разрешение за продължително пребиваване лицата трябва имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и достатъчно средства за издръжка в размер не по-малък от минималната месечна заплата.

  Чужденците, които са придобили разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ имат всички права и задължения предоставени на българските граждани, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство.

   

  Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ разполага с екип от изключително подготвени и опитни юристи в областта на миграционното право и указване на съдействие при издаване на разрешителни за пребиваване в Република България. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При всеки отделен казус са от значение конкретните факти и обстоятелства, които са и могат да бъдат разнообразни. При нужда от съдействие, може да се свържете с експертите чрез www.murgova.com