+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Утвърждаваме нова съдебна практика по ЗКПО

Утвърждаваме нова съдебна практика по ЗКПО
юли 30, 2019 valioto4

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ защитава процесуалните интереси на клиент по дело, чийто предмет не бе разглеждан досега в съдебната практика. Делото беше с предмет относно статута и дейността на клиента ни – юридически субект, представляващ дарителски фонд, създаден със специален закон, за подкрепа на културната дейност в Република България и съхраняване на националните и исторически ценности в страната (Фонда), и облагането й с данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Позицията на насрещната страна – Националната агенция по приходите (НАП), бе, че въпреки същността на Фонда, регулирана със специален закон, дейността му е стопанска и подлежи на облагане по ЗКПО и във връзка, с което бе издала ревизионен акт и бе начислила данъчни задължения и лихви на Фонда.

При обжалване на въпросния ревизионен акт пред двете компетентни съдебни инстанции, процесуалният екип от АДД „Мургова и партньори“ направи подробен анализ на относимата правна уредба и изгради аргументирана защитна теза по делата. Тази теза бе изцяло възприета от съдебните органи в лицето на Административен съд – София град (АССГ) и Върховен административен съд (ВАС). В резултат на това ревизионният акт беше мотивирано отменен от първоинстанционния съд и съответно неговото решение бе потвърдено от страна на ВАС.

С мотивите си съдът утвърди нашата теза, съгласно която, дейността на Фонда е подчинена на специален закон, не е насочена към реализиране и разпределение на печалба и следователно не е и не би могла да бъде определена като стопанска дейност, тъй като набирането и разходването на средствата на Фонда е подчинено на правилата на специалния закон, с който е създаден и се регулирана неговата дейност, и това набиране и разходване са изцяло в изпълнение на целите, за които е създаден Фонда.

В резултат на поетата от Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ процесуална защита на Фонда и благодарение на експертизата и професионализма на екипа на кантората, чрез решението на АССГ и ВАС, бе създадена от една страна съдебна практика по изцяло нов въпрос за българското правораздаване, а от друга бе установена една правна превенция относно бъдещи неоснователни претенции спрямо клиента ни, основаващи се на превратно тълкуване на българската правната уредба и приравняването на този уникален за Република България правен субект на обикновено юридическо лице с нестопанска цел.

По-детайлна информация може да намерите в съответото решение на ВАС, на следния линк: https://bit.ly/2CItls7

За повече информация или нужда от юридически консултации, свържете се с нас на: www.murgova.com