+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Как да използвате фотографски произведения в интернет, без да нарушавате права на автора?

Как да използвате фотографски произведения в интернет, без да нарушавате права на автора?
юни 19, 2020 Силвана Джаркова

В практиката ни в сферата на интелектуалната собственост и защита на авторски и сродните им права все по-често се сблъскваме с различни казуси, при които фотографски произведения се използват в интернет от трети лица, различни от авторите, респективно от носителите на авторските права. Все по-често наблюдаваме как някои потребители възприемат достъпните във виртуалното пространство чужди произведения като такива, подлежащи на свободно използване, като в подобни случаи се пропуска съобразяването на някои конкретни особености, което в общия случай води до нарушаване на авторски права.

С настоящия материал Ви представяме основните насоки, които следва да съобразявате при използване на фотографски произведения в интернет, така че да не се нарушават авторските права.

В английския език е възприет общия термин “copyright”, който доста по-всеобхватно съдържа правата на авторите на различни произведения на интелектуалната собственост. Българският закон борави или с общото понятие „авторски и сродни права“, или разглежда различните видове такива права.

Какво трябва да знаете за правата на интелектуална собственост върху фотографските произведения в светлината на използването им в интернет?

Българският Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) разглежда няколко хипотези относно използването на фотографски произведения, без обаче да разглежда  конкретната хипотеза на използването им  в интернет, която следва да се приравни на публично показване по смисъла на нашия закон. Според ЗАПСП правото на публично показване на фотографии принадлежи на автора или на лице, на което авторът е прехвърлил това право. Следователно по правило е забранено свободното използване на фотографии (вкл. и в интернет) без съгласието на автора. Това правило се отнася дори и до портретните снимки, като законът допуска авторът и фотографираното лице да уговорят помежду си условията за използване на снимката. Важно е в тези хипотези, да се обърне внимание, че фотографът на първо място следва да получи съгласието на фотографирането лице да го фотографира.

Изключение от горното правило според ЗАПСП се допуска при използване на произведения (вкл. фотографски), които са постоянно изложени на улици, площади и други обществени места, ако това се извършва с информационна или друга нетърговска цел. При такова използване не се изисква съгласие на носителя на авторското право и не се дължи заплащане на възнаграждение.

Следващото изключение по нашия закон за използване на фотографско произведение без съгласието на автора е допустимо при възпроизвеждането на произведението, независимо върху какъв носител, от физическо лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с търговска цел. При тази хипотеза обаче се дължи заплащане на справедливо компенсационно възнаграждение на автора.

Независимо в коя от хипотезите на използване попада всеки конкретен случай обаче, не следва да се забравя основното право на всеки автор, включително и на фотографите, а именно, че следва да се посочва авторството им или да се дава т. нар. „photo credit”. Дори в общите условия на уебсайтове, които предлагат достъп и използване на напълно „безплатни“ фотографии, се съдържат текстове, според които позоваването на автора и/ или на източника на снимката винаги е добра, а по наше мнение и най-сигурната практика.

Тази наша препоръка е базирана не само на опита ни при разрешаване на множество подобни казуси при използване на фотографии в интернет, но и въз основа работата ни с изключително развитите способи за следене на използването на фотографии в интернет. Напредъкът на технологиите позволи да се създадат автоматични платформи, които засичат използването на снимки в интернет и уведомяват фотографите за всяко такова използване. Преценката за това дали използването е законосъобразно, или не се прави обикновено от самия автор или от ангажирания от него адвокат.

В допълнение следва да се има предвид, че позоваването само на източника, от който се използва фотографията също може да не е достатъчно. Според ЗАПСП без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо възпроизвеждането на произведения, свързани с актуално събитие, за да бъдат тези произведения използвани от средствата за масово осведомяване в ограничен обем, оправдан от целите на информацията, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно. Уверете се действително дали е невъзможно да откриете името на автора на фотографията, тъй като обичайно това биха били редки хипотези. Често възприета практика особено от младите фотографи е да публикуват в интернет произведенията си и да предоставят възможност за използването им без да се дължи възнаграждение, но със задължително позоваване на автора. По този начин се гарантира авторското право при използването на иначе „безплатната“ снимка. Пропуск на позоваването на автора при използването на такива произведения се приравнява на нарушение на авторските права с всички последици на закона.

За такива нарушения ЗАПС предвижда имуществена санкция в размер от 2 000 лв. до 30 000 лв., както и остава отворена възможността за автора да претендира обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред. Тук следва да се има предвид и хипотезата, при която, ако сте ползвали фотография на чужди автори, не българският закон ще е приложим и евентуално съдебното дело за установяване на нарушение на авторското право е много вероятно да е подсъдно на чуждестранен съд, с което възможностите за защита биха се усложнили допълнително, както и в допълнение да бъдете натоварени с високи съдебни разноски и адвокатски хонорари. В подобни хипотези, обичайно съветваме нашите клиенти да използват извънсъдебни способи за постигане на споразумение с насрещната страна. Преговорите и медиацията са изключително подходящи и успешни решения в такива казуси.

За да избегнете подобни последици и рискове при използване на чужди фотографски произведения в интернет, ви съветваме да следвате препоръките в настоящата статия, както и да се консултирате с юристи с експертен опит в областта на интелектуалната собственост, каквито сме ние в Адвокатско дружество „Мургова и партньори“. При въпроси и нужда от консултация, ще се радваме да сме ви полезни. Свържете с нас чрез www.murgova.com

 

*Image by mohamed Hassan from Pixabay