+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Какво трябва да знаете за системата RAPEX и пускането и продажбата на опасни нехранителни стоки

Какво трябва да знаете за системата RAPEX и пускането и продажбата на опасни нехранителни стоки
юли 10, 2020 Силвана Джаркова

С настоящият материал ще Ви запознаем с европейската система за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти, по-известна като RAPEX. За съжаление се оказва, че малко български производители и дистрибутори са запознати със съществуването ѝ, нейните функции и последиците от попадане на даден продукт в системата.

Наименованието на системата е свободна абревиатура на Rapid Alert System for dangerous non-food products

Най-общо казано, целта на системата е да осигури бърза и ефективна обмяна на информация между националните власти на всички държави-членки по отношение на опасни продукти, които се предлагат на пазара. Условията за функциониране на системата са обобщени в т.нар. “РАПЕКС насоки“ (RAPEX Guidelines).

На практика всяка държава-членка определя органът, който подава информацията до системата. За България, това е Комисия за защита на потребителите. КЗП действа като своеобразна пощенска кутия, тъй като подаваните от нея нотификации се основават на сигнали за опасни стоки, получени от други национални органи, напр. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Уведомлението съдържа информация относно категорията, вида, марката и наименованието на продукта, произхода му, вида на риска, степента на опасност и предприетите  на национално ниво мерки. В зависимост от категорията на продукта се определя и вида на риска, като това може да бъде задушване, токов удар, химически риск, нараняване, изгаряне и др.

Мерките срещу опасните продукти могат да включват изтегляне от пазара, изтегляне от крайните потребители, забрана за продажба, указания за предприемане на коригиращи мерки и др.

Когато определеният национален орган изпрати уведомление за опасен продукт, системата го разпраща до всички „контактни точки“ в другите държави-членки, които на база на предоставената информация могат да предприемат съответните проверки и мерки на националните си пазари.  От друга страна, Европейската комисия публикува всички уведомления в RAPEX  портала, от, където всеки потребител би могъл да се информира за дали интересуващият го продукт представлява риск. Производители, вносители и дистрибутори също могат да използват системата, за да проследят наличната там информация за техни продукти.

Уебсайтът на RAPEX може да бъде достъпен тук: https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=bg

Производителите и дистрибуторите са длъжни да провеждат тестове дали продуктите, които предлагат на пазара са опасни. За да бъдат валидни, такива тестове следва да се извършват от акредитирани лаборатории. Когато бъде установено, че един продукт е опасен, те трябва веднага да осведомят компетентните национални власти, като точно посочат продукта, рисковете, които създава и необходимата информация, за да се проследи.

От статистическа гледна точка, традиционно най-активните държави-членки са Германия, Испания и Франция. Активността на България може да се характеризира като „средна“ и е сравнима с тази на Кипър, Гърция и Чехия.

Най-много нотификации се отнасят за детски играчки, моторни превозни средства и облекло, като в почти 50% от случаите държавата на произход е Китай

Веднъж публикувана, нотификацията може да бъде оттеглена само в два случая:

  1. Постоянно оттегляне на нотификацията се допуска в случай, че бъде установено, че оценката на риска е била извършена неправилно и продуктът не представлява риск или в случай, че наложените мерки са били успешно оспорени по съдебен или друг приложим ред. Искането за оттегляне трябва да е подробно мотивирано и изхожда от националната контактна точка.
  2. Временно оттегляне на нотификацията е възможно, в случай че изследването (тестовете), на които се основава уведомлението са непълни или неточни, което поставят под съмнение правилността им.

Оттеглянето се допуска от Европейската комисия

Предвидена е и възможност самият производител или дистрибутор да сезира Европейската комисия и да оспори констатациите в нотификацията. В този случай и при положение, че прецени за основателно, Европейската комисия може да инициира разследване като изиска допълнителна информация от националния орган, проведе независими тестове и други. На база резултатите от разследването нотификацията може да бъде оттеглена временно или постоянно.

Практиката показва, че до оттегляне на нотификация се стига рядко. В по-честите случай и при положение, че са предприети съответните мерки се прави отбелязване към нотификацията, че съответните действия са осъществени и продуктът вече не представлява риск.

Уведомлението чрез системата RAPEX не препятства компетентният национален орган да наложи предвидените в местното законодателство санкции

Екипът на АДД „Мургова и партньори“ натрупа богат и разнообразен опит в тази специфична и непозната сфера, благодарение на зачестилите запитвания основно от международни клиенти. В тази връзка сме на разположение да съдействаме и предоставим услуги и консултации във връзка със системата RAPEX, представителство пред комисията, оспорване на нотификации и безопасността на нехранителните продукти. При нужда от консултация или допълнителна информация, можете да се свържете на www.murgova.com

 

*Image from www.thecustomerserviceblog.uk