+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

СТОИМ ЗАД ВАШИЯ БИЗНЕС

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Развитието на информационните технологии и новите методи на комуникация, все по-широките национални, местни и международните пазари на стоки и услуги, наличието на огромна конкуренция между компаниите и дигитализацията поставиха множество предизвикателства пред бизнеса. От дилемата при избор на най-подходяща правна форма за стартиране на нов бизнес съобразно специфичните му нужди, през първите стъпки при прохождането му на конкурентния пазар, до успешното му развитие, всяка компания има нужда от доверен правен партньор.

Ние от екипа на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ знаем колко е важно успешното стартиране на Вашия бизнес, както и неговото развитие в условията на все по-динамично променящата се правна регулация. Затова, можем да бъдем Ваши доверени партньори, както при първоначалните стъпки на Вашия бизнес, така и във всекидневното Ви правно обслужване.

Нашият екип ще бъде до Вас като Ваш юридически съветник и във всяко производство пред съдилища, административни органи или специализирани комисии с цел своевременна и цялостна професионална защита на Вашите права и интереси.

РЕШЕНИЯ

Екипът на „Мургова и партньори” притежава богат опит в правното обслужване на местни и чуждестранни корпоративни клиенти. Благодарение на отличните ни познания на националното и европейското законодателство, предоставяме на своите клиенти цялостна правна защита и съдействие както във връзка с първоначалната регистрация на ново дружество, така и при ежедневните предизвикателства, пред които всеки бизнес неминуемо се изправя. Задълбочените ни познания в областта на корпоративното право гарантират на нашите клиенти, че бизнесът им се намира в сигурни ръце.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори” консултира своите корпоративни клиенти в процеса на цялостно структуриране на техния бизнес или на отделни операции и търговски сделки, воденето на преговори с партньори, като осигуряваме съдействие и при водене на съдебни и административни производства.

В тази насока предоставяме следните услуги:

Консултации във връзка със започване и развитие на бизнес

включително, но не само насочване към избор на най-подходящата правна форма за това;

Учредяване на всички видове търговски дружества

и вписване на последващи промени в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Изготвяне на учредителни документи;

Консултации и съдействие при прехвърляне на дружествени дялове и акции в търговски дружества,

както и в производствата по заличаване и ликвидация на търговски дружества.

Консултации във връзка с действащото законодателство

по закрила и насърчаване на чуждестранните инвестиции, включително, но не само международноправните счетоводни и данъчни аспекти в тази връзка;

Вливане, сливане, отделяне, разделяне

и всякакъв вид преобразуване и реорганизация на търговски дружества;

Съдействие и представителство

на клиенти при водене на търговски преговори;

Изготвяне на търговски договори от всякакъв вид,

включително, но не само за покупко-продажба, изработка, транспортни услуги, оперативен и финансов лизинг, дистрибуция, услуги, лицензиране, маркетинг и т.н.;

Водене на преговори и постигане на извънсъдебни споразумения

за уреждане на търговски спорове и удовлетворяване на претенциите на клиентите ни.

Дружеството предлага на своите клиенти и възможност за цялостно

проучване във връзка с реализиране на местни и чуждестранни инвестиции в страната,

Комплексни консултации и решения във връзка с производството по търговска несъстоятелност

иницииране на производство по несъстоятелност; процесуално представителство и правна помощ при откриване и водене на производства по несъстоятелност; правни консултации и съдействие в производството по оздравяване на търговски дружества.

Юридически консултации и във връзка с учредяването

и развитието на дейността на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации, работещи за частна или обществена полза, както и на други правни образувания – търговски представителства, юридически лица с място на стопанска дейност на територията на Република България и на други субекти, подлежащи на регистрация в Регистър Булстат.

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има дългогодишен опит в цялостното правно обслужване на местни и чуждестранни корпоративни клиенти от множество индустрии. Нашият екип оказва своето съдействие както на текуща база в рамките на дългосрочни партньорски отношения със своите клиенти, така и при възникнала конкретна потребност от защита на техните права и интереси.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ