+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

НЯМА ПО-ГОЛЯМО БОГАТСТВО ОТ ВРЕМЕТО

ТРУДОВО ПРАВО. ТРУДОВА МИГРАЦИЯ

Развитието на икономическите и бизнес отношенията, иновациите и дигитализирането на начините за комуникация неминуемо се отразява и в областта на трудовото право и отношенията работодател – служител. Въпреки, че отрасълът е сравнително консервативен в България, то и той е изправен пред съвременните предизвикателства на глобализацията и свободните пазари. В този смисъл трудовоправните казуси навлизат в нов етап от развитието си, често надхвърляйки границите на националните законодателства. Това са причините, поради които и в сферата на трудовото право се наблюдават законодателни промени и нови институти, опитващи се да постигнат синхронизация между нормативната рамка и развиващите се бизнес отношения.

През последните години работодателите в България са изправени и пред друго предизвикателство, а именно намирането на квалифицирана работна сила. Въпреки положителната тенденция за завръщане на образовани млади специалисти в страната ни, процесът е все още в начална фаза, но е и отлична предпоставка за оценяване важността на ролята на един от сравнително новите участници в сферата, а именно агенциите по подбор на служители.

Несъмнено динамичните бизнес отношения, особено при трудовите правоотношения следва стриктно да са съобразени с изискванията на националното законодателство и правото на ЕС. Ето защо е незаменима ролята на опитен юридически съветник като Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори, изготвяне на вътрешни актове в областта на трудовите отношения, решаване на трудови спорове, изготвяне на трудово-правни анализи структурирането и преструктуриране на трудови правоотношения и други подобни въпроси, изникващи ежедневно пред бизнеса.

Свободното движение на стоки и хора, отворените пазари и мобилността също са фактори, които влияят на отрасъла. Миграционните казуси и казусите, свързани с института на гражданството също са въпроси, по които можете с увереност и спокойствие да се обърнете за съдействие към нашия екип от опитни и висококвалифицирани адвокати.

РЕШЕНИЯ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти – български и чуждестранни компании, публични органи и организации, и физически лица, пълно правно обслужване в областта на трудовото и миграционно право, като насочва своите усилия към идентифициране на предизвикателствата и нуждите на своите клиенти в тези области.

Дружеството има доказан опит в областта на регулирането на трудовите и миграционни отношения, включително такива с международен елемент, социалното осигуряване, включително в сферите на защита от дискриминация и защита на личните данни.

Като водещи сред предлаганите услуги може да откроим:

 

Консултации на работника/служителя

Успешно съдействаме на работника/ служителя при сключването на трудови договори, нарушени права във връзка с трудовото законодателство, оспорване на незаконно уволнение, казуси, свързани с трудово възнаграждение, работно време, почивки и отпуски, предявяване на искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа и изплащане на обезщетения.

Консултации на работодателя

Нашият екип осигурява консултации в сферата на индивидуалните и колективните трудови правоотношения и оказва подкрепа на клиентите си във всички области на управлението на човешките ресурси и тяхното развитие. Правните ни съвети обхващат както сложни трудови договори и споразумения за прекратяване, фирмени споразумения и други трудови правоотношения, така и въпроси, свързани с наемането на персонал и управлението на бизнеса. Успешно консултираме работодатели при изготвянето на документи, уреждащи вътрешната организация на всяко едно дружество и осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд.

Процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове

Адвокатско дружество “Мургова и партньори” успешно съдейства и при процесуално представителство пред съд при водене на трудовоправни спорове от страна на работници /служители или работодатели.

Трудова миграция

Предоставяме широк спектър от правни услуги в областта на миграционното право, като съдействаме успешно в различните административни производства, сред които издаване на визи за краткосрочен престой, разрешения за продължително или постоянно пребиваване на граждани от държави извън Европейския съюз, както и режима на престой в страната на граждани на ЕС.

Медиацията като възможност

Когато е възможно и в полза на нашите клиенти винаги се опитваме да постигнем извънсъдебно споразумение чрез преговори и медиация, с което да намалим рисковете и да постигнем по-бързо и взаимно удовлетворяващо решение на конкретните казуси.

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ е водеща кантора с богат опит в сферата на трудовото и миграционно право. Над 20 години успешно защитаваме на интересите, както на работниците и служителите, така и се стремим да обслужваме ефективно интересите на бизнеса във всеки  един трудовоправен и миграционен казус.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ