+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

ПЪТУВАНЕ ОТ ХИЛЯДА МИЛИ ЗАПОЧВА С ПЪРВАТА КРАЧКА

ТРАНСПОРТНО ПРАВО

Все по-динамичното ежедневие изисква, както от бизнеса и инвеститорите, така и от физическите лица да изберат правилните партньори във всяка една област от икономиката, особено по отношение на тези, които се развиват динамично, каквато е и областта на транспорта. Обемът на търговския оборот, а оттук и на товарния транспорт се увеличава с всеки изминал ден. А все по-бързо разпространяващата се онлайн търговия предопределя нарастващата необходимост от превозването на всякакви стоки.

От друга страна, позицията на Република България на важна транзитна страна между Европа и Близкия изток става все по-видима през последните години. Чрез развитието и реновирането на транспортната инфраструктура, Република България ще продължи да играе значима роля в международния транзитен трафик и в бъдеще. Тези икономически условия водят до бързото развитие на бизнеса в тази сфера и до нарастваща нужда от компетентно познаване на спецификите на българското транспортно и спедиторското право.

Транспортното и спедиторското право регламентират широк кръг от правоотношения, свързани с националния и трансграничния превоз на товари и начина, по който той се осъществява до тяхното местоназначение по различни маршрути, като обхващат сухопътния, въздушния, железопътния и корабния транспорт. На следващо място, в обхвата на транспортното право влиза и отговорността за щети при осъществяване на транспорта, като поради често трансграничния характер на превоза при разрешаване на спорове наред с националните законови уредби трябва да се вземат предвид и поредица от европейски норми и международни спогодби.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ ще консултира Вашия бизнес в областта на транспорта и спедицията от самото негово начало, като предостави правни услуги във всички възможни аспекти на правото на съхранение и логистика, трансграничен товарен транспорт, възникване на транспортни такси, застраховане на товари, транспортиране на опасни или други специфични стоки. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация. Съдействаме при искове за вреди и процесуално представителство. Важен момент е и предприемането на бързи и правилни действия при възникване на отговорност за щети или забавяне по време на превоза, поради което съветваме нашите клиенти незабавно да се обърнат за професионална правна помощ в такива случаи.

Нашият екип ще бъде до Вас като Ваш доверен юридически съветник и във всяко производство от исков, административен или данъчен характер във връзка с транспорта на товари и спедицията, с цел своевременна и цялостна защита на Вашите интереси.

РЕШЕНИЯ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти – български и чуждестранни компании, публични органи и организации, професионални съвети и консултации в областта на транспортното и спедиторското право.

Екипът на кантората  предлага правни консултации и съдействие при:

Административнонаказателни процедури пред транспортни служби

Административнонаказателни процедури пред транспортни служби – Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА) и полицейските служби;

Медиацията като възможност

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ е винаги до своите клиенти и готово при необходимост да окаже пълно съдействие при постигане на извънсъдебни споразумения при правни спорове в областта на транспортното и спедиторското право.

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има дългогодишен и богат опит в сферата на транспортното и спедиторското право.

Нашият екип осъществява комплексна консултация и съдействие, както на текуща база в рамките на дългосрочни партньорски отношения със своите клиенти, така и при осъществяването на редица конкретни местни и чуждестранни проекти с участието на компании от Европейския съюз и други чуждестранни инвеститори, разположени извън ЕС.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя в областта на транспортното и спедиторско  право широк и пълен обхват от услуги като консултира сключването на рамкови и инциденти договор за превоз и спедиция, разработва заявки, договори и общи условия за превоз, финансирането и структурирането на транспортен и спедиторски бизнес, предявяването на претенции във връзка с изпълнението на спедиторски и транспортни договори, процесуално представителство, събиране на вземания.

Нашият екип винаги се опитва да осигури интересите на инвеститора и проектите се обслужват по начин, ориентиран към клиента като се предлагат креативни и ефективни бизнес решения, основаващи се на надежден правен анализ.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ