+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

С ГРИЖА КЪМ МИНАЛОТО И МОСТ КЪМ БЪДЕЩЕТО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

В съвременния динамичен начин на живот запазването на хармонията в семейните отношения се превърна в предизвикателство за всяко едно семейство. Ето защо една голяма част от съдебната практика е свързана именно с уреждане на тези отношения. На първо място това са споровете, касаещи прекратяването на семейните отношения – най-често това са делата за развод по взаимно съгласие или за развод по исков ред. Тези производства рядко напълно регулират отношенията между съпрузите и значително по-често се отнасят и до други съпътстващи ги правни казуси, каквито са делата за издръжка на родените от брака непълнолетни деца, делата за упражняването на родителски права и местоживеене на общите деца, при неразбирателство между родителите по тези въпроси, делата по въпросите за ограничаване и лишаване от родителски права. Сред често разглежданите спорове са и тези за домашно насилие, както и тези за поставяне под запрещение.

В областта на наследственото право често винаги актуални са казусите за подялба на имущество, което е съпружеска имуществена общност, или наследяване, от което възниква съсобственост между две или повече лица. В много случаи обаче, съсобствеността предизвиква множество неудобства, които съсобствениците желаят да избегнат.

За справянето с и решаването на всички тези казуси Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти квалифицирани правни услуги, съобразени с индивидуалните нужди на клиента, доколкото всеки един семейноправен и наследственоправен казус е уникален и се различава от останалите в тази сфера.

РЕШЕНИЯ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава значителен опит при предоставяне на консултации и юридически услуги в целия спектър от семейноправни въпроси.

Екипът ни изготвя балансирани брачни договори съобразно индивидуалните предпочитания на нашите клиенти във връзка с режима на имуществените отношения помежду им като съпрузи, защитаващи по-най добър начин техните интереси.

Успешно защитаваме интересите на клиентите си и при процесуално представителство по дела за прекратяване на брака между съпрузи, като вземаме предвид интересите на клиентите и техните възможности, процесуални позиции, силни и слаби страни в процеса, както и съпътстващите развода въпроси, касаещи разделянето на общото имущество.

Оказваме юридическо съдействие и при разрешаване на въпросите касаещи отношенията с децата– родителски права, местожителство, условията за виждане с другия родител, процедурата по плащането на издръжката, имуществените права на децата при развода и др.

Водещите услуги, които предоставяме в сферата на наследственото право, са:

Определяне на наследствени дялове

в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;

Процесуално представителство при дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение

в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството.

Медиацията като възможност

Дейността на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ в сферата на семейните и наследствените казуси е преимуществено ориентирана към подпомагане и насочване на клиентите ни към извънсъдебно решаване на спорове, засягащи тези отношения, чрез водене на преговори и в рамките на процедура по медиация.

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“е една от водещите правни кантори, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство в сферата на семейното и наследствено право. Благодарение на високия си професионализъм екипът ни успешно е разрешил множество спорове свързани със семейното и наследствено право, придобивайки безценен опит, който ни осигурява спокойствието и увереността за справяне с всеки възложен казус.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ