+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

АКО ИСКАШ МИР, БЪДИ ГОТОВ ЗА ВОЙНА

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ – ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪДА, АРБИТРАЖ, ОСОБЕНИ ЮРИСДИКЦИИ, ПРЕГОВОРИ, СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, МЕДИАЦИЯ

Адвокатите в кантората имат богата практика във воденето на съдебни спорове. Дългогодишният ни опит и рутината във воденето на съдебни дела, натрупани през годините, осигуряват правно обслужване на нашите клиенти на най-високо ниво.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ разполага с подготвен и високо квалифициран екип от 8 адвокати в сферата за разрешаване на спорове, като предлагаме широкоспектърни възможности за справяне с правните предизвикателства на компании, институции и физически лица при водене на съдебни спорове, арбитраж, медиация. Начело на практиката ни в тази област е управляващият партньор адв. Петя Мургова, адвокат с 29 години успешен активен процесуален опит.

Ние подлагаме на внимателен и задълбочен анализ всеки казус, който предстои да стигне до съдебна намеса, за да преценим шансовете да издържи успешно в съда. Винаги правим предварителна оценка (pre- assessment) на всеки ваш казус дали може да се проведе успешна съдебна намеса, или е подходящ за арбитраж, или медиация. Независимо, че винаги се стремим чрез преговори да избегнем съдебните и арбитражни дела за клиентите си, дружеството ни винаги е готово да предостави високоефективно съдействие при процесуално представителство в съдилищата, арбитража и особените юрисдикции при разглеждането на граждански, търговски и административни спорове.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ защитава интересите, както на огромни мултинационални компании, така и на българския бизнес, институции и министерства по дела, като успешно проведената защита и крайните решения на съдилищата неведнъж са създавали и създават нова съдебна практика по дела от значение за развитието на правото и бизнеса. Адвокатската ни практика в областта на Разрешаването на спорове беше отличена от Legal 500 като една от най-успешните в България.

Част от адвокатите ни са арбитри в представителни и уважавани арбитражни съдилища, имат опит в международния арбитраж, което е допълнително предимство за нашите клиенти.

Високата успеваемост при воденето на дела е резултат от дългия опит, високата степен на професионализъм и подготвеност в съответната област на правото, личната ангажираност и креативност на екипа ни при подготовката за всяко дело, а така и по време на съдебния процес.

Успешната ни практика по събирането на вземанията на клиенти, винаги е предшествана от внимателна преценка за възможностите за удовлетворяне и обезпечаване на исковете, което гарантира лесна и бърза събираемост след постановяване на положително съдебно решение. Имаме отлични партньорства и координация между работата на екипа, свързани с воденето на дела и работата на частни съдебни изпълнители по реализация и събиране на вземането.

РЕШЕНИЯ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти гъвкави решения за защита на техните интереси в производства по разрешаване на спорове, включително, но не само процесуално представителство пред съдилищата, вътрешен и международен арбитраж и особените юрисдикции. Ние правим предварителен подробен правен анализ (pre-assessment) на всеки ваш казус преди да пристъпим към избор на печеливша стратегия и избор на най-подходящия в зависимост от спецификата на съответния казус метод за разрешаване на спора.

Екипът ни има опит във всички сфери на процесуалното представителство – граждански, търговски, трудови дела, производства за допускане на изпълнение в България на чуждестранни съдебни и арбитражни решения. Адвокатите на дружеството притежават задълбочен опит в сферата на дружественото процесуално представителство и арбитраж във връзка с предявяването на искове в търговската, индустриалната, финансовата и административната сфера при представителство в сложни търговски спорове, които включват консултации преди съдебния процес, подготовка и осъществяване на всички видове търговско процесуално представителство, несъстоятелност, трудовоправни спорове.

Адвокатското дружество предлага правна защита и съдействие по следните спорове:

Търговски спорове

предоставяме на своите клиенти задълбочени и успешни решения при разрешаване на всякакъв вид търговски спорове, нарушаване на договори, спорове между съдружници и др. Богатият ни успешен опит в разрешаване на спорове по търговски договори е резултат от комбинирането на усилията на съответните членове на екипа в областта на търговското право и процесуалния ни екип.

Трудовоправни спорове

представляваме работодатели и работници по всякакви трудвоправни спорове, такива свързани с опазването на конфиденциалността и търговскитке тайни.

Медицински деликт

имаме значителен опит в областта на процесуалното представителство по медицински дела (medical malpractice) и  на дела за лекарска грешка – както от страна на пациента, така и от страна на лекарите и лечебните заведения.

Дела в областта на данъчното и митническо право

разполагаме с изключително подготвен бутиков екип по данъчни дела. Кантората ни води успешно данъчни дела, като осъществяваме внимателно и задълбочено подготовката с наши доказани партньори- счетоводители и одитори. Осъществяваме процесуално представителство във всички етапи на данъчното производство.
Имаме богат и дългогодишен опит в областта на акцизното законодателство – предоставяме правни консултации и изготвяме анализи, осъществяваме процесуално представителство при обжалване на административните актове, издавани от митническите органи за събиране на акциз, възстановяване на акциз, както и при обжалване на постановления за принудително събиране на публични държавни вземания и наказателни постановления.

Спорове за управление на богатството и активите

Консултирали сме и имаме опит в процесуално представителство по изключително тежки като емоция и високи като материален интерес искове, свързани с промяна в собствеността на семейни компании, на искове за наследство и развод, спорове между акционери и съдружници в дружества, свързани със семейни компании и инвестиционни  фондове, включително частни фондове.
Ние разбираме, че споровете в тази сфера могат да имат сериозен репутационен риск, дори ако сумите, предмет на спор да не са особено големи. Наясно сме с особената чувствителност и деликатност, която може да възникне при спорове за частно богатство. Нашите адвокати имат опит в справянето с тези твърде деликатни и чувствителни въпроси, свързани със създаването и преобразуването на семейния бизнес. Нашият опит и отлична репутация са гаранция, че нашите частни клиенти ще получават най-добрите правни съвети и съдействие.

Спорове в областта на конкуренцията

Притежаваме дългогодишен и богат опит в представителството на нашите клиенти пред Комисията за защита на конкуренцията. Благодарение на отличното ни боравене с националното законодателство в областта на конкурентното право, както и на задълбоченото познаване на практиката на Европейския първоинстанционен съд и Съда на Европейския Съюз, ние предоставяме на клиентите си възможно най-пълната защита. Екипът ни съчетава компетентността на нашите специалисти в сферата на процесуалното представителство, търговското право и конкуренцията като по този начин интересите на клиентите ни са защитени по-най ефективен начин. Изключително успешна е практиката ни при водене на дела по Закона за обществените поръчки.

Строителни спорове

водим множество дела в областта на строителството и транспорта, недвижимите имоти за нанесени щети или неизпълнение на договорни задължения.

Арбитраж

Адвокатите в кантората имат и завиден опит в процесуалното представителство на български и чуждестранни юридически лица пред арбитражните съдилища в България и пред международни арбитражни съдилища.

Алтернативно разрешаване на спорове

ние съдействаме и консултираме нашите клиенти и при изготвяне на споразумения за извънсъдебно уреждане на висящи спорове, като имаме богат опит в медиацията и в други форми за алтернативно разрешаване на спорове.

МЕДИАЦИЯТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ

Медиацията дава уникалната възможност за разрешаване на спора и спестяване на време и пари, с които несъмнено един дълъг и изтощителен съдебен процес е свързан.

Тя е уникална процедура, управлявана от страните. Препоръчвана там, където правото е на Ваша страна, но не разполагате с достатъчно убедителни доказателства, които да издържат пред съда или при изтекла давност, когато продължавате работа със съответния партньор.
Медиацията може да се комбинира с арбитраж – med-arb или arb-med, и дава отлични резултати.

Всяка от страните по даден спор може да се обърне към медиатор или център за медиация, за да инициира процедура по медиация, а за да започне тя е необходимо и втората страна по спора да изяви съгласие да участва. Предложение за разрешаване на спора може да направи и съдът.

Медиацията се провежда с участието на страните и един или двама медиатори. В процедурата по медиацията могат да участват и адвокати на страните. В част от случаите могат да бъдат привлечени и други консултанти, експерти, както и представители на страните – вместо или заедно с представляваната страна.

Процедура по медиация:

Първа среща по медиация

провежда се обикновено с участието на медиатора и двете страни. Възможно е на нея да присъстват и консултанти на страните (адвокати и др.). По време на първата среща страните излагат позициите си и обсъждат спорните въпроси.

Последващи срещи

могат да бъдат както общи – заедно с другата страна, така и отделни срещи на медиатора с всяка от страните. Информацията, споделена по време на отделните срещи, е и остава поверителна.

Приключване на медиацията

преди подписването на споразумение страните могат да проведат обща или отделни срещи с медиатора, на която/които се уточняват клаузите на постигнатото споразумение.

Споразумение (спогодба)

след приключването на медиацията при постигане на договореност, страните подписват споразумение за уреждане на спорните въпроси с другата страна (спогодба). В зависимост от предмета на спора, страните могат да сключат споразумението в устна или писмена форма или в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Принципи на медиацията:

Доброволност

започва по желание на страните и продължава докато те преценят и имат нужда от нея.

Поверителност и конфиденциалност

Всичко, което се обсъжда по време на медиацията, както и представените от страните документи в процедурата, са поверителни и не могат да бъдат разкривани от участниците в нея без изричното съгласие на страната, дала информацията. Гаранция за поверителността са декларациите за поверителност и конфиденциалност, които се подписват от участниците, а в допълнение медиаторът няма право да свидетелства в евентуален съдебен процес по същия спор.

Подпомага се от трето неутрално лице

медиаторът е независим, неутрален и безпристрастен експерт, който подпомага страните да преодолеят напрежението помежду си и да общуват по-лесно, да възстановят комуникацията и да преценят внимателно интересите и нуждите на всяка от страните, да им помогне да постигнат най-изгодното и реалистично общо за тях решение.

Бързина и ефективност

процедурата по медиация се провежда в една или няколко срещи, в зависимост от спецификите на случая. Обикновено след няколко срещи става ясно дали спорът може да приключи със споразумение.

Икономически изгодна

времето е пари, а медиацията спестява време и тъй като времето за разрешаване на спора е кратко, таксата, която страните заплащат за медиация, обикновено е малка в сравнение с обичайните разходи за разрешаването на един спор, който продължава години.

Управлявана от страните, гъвкава и неформална процедура

процедурата се провежда по правила, определени съвместно от страните и медиатора, и във време и място, удобни и приемливи за всички участници.

Креативен подход и взаимно изгоден резултат

страните сами определят и насочват към удачното разрешение на спора помежду им, така че то да отговаря на интересите им, поради което обикновено и двете страни са удовлетворени от резултата.

„Спорът принадлежи на спорещите” е казал Конфуций, поради което считаме, че при правилната намеса на един наистина добър медиатор страните могат да намерят най-добрия за тях изход от всеки спор, да съхранят морала и нервите си, да спестят време и пари, както и да не изгорят мостовете помежду си, да запазят личните си и делови взаимоотношения.

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има богат опит в прилагането на националното и европейското право в областта на разрешаването на споровете и водене на преговори. Предлагаме медицаията като гъвкава и допълнителна възможност за разрешаване на спора Ви, независимо от неговия характер.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТ