+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

ЗНАЕМ ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ

Нарастващата през последните години мотивация за утвърждаване на пазара на голям брой български и чуждестранни частни инвеститори, съчетано с динамиката в нормативната уредба, регулираща възлагането на обществени поръчки и концесии, налага все по-често прибягване до специализирано съдействие във всички фази на процедурите, както от страна на частни лица, така и от държавната власт. Предоставяните от Европейския съюз финансови средства за развитие и подкрепа на все по-разнообразни сфери на бизнеса, също предизвикват допълнителен интерес към публично-частните партньорства у нас.

Ние от Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ се стремим да сме винаги в крак с най-актуалните промени в нормативната уредба на публично-частните партньорства и възникващите във връзка с тях усложнения, за да гарантираме най-високо ниво на професионална защита на интересите на нашите клиенти. Притежаваме богат опит в областта на обществените поръчки и концесиите и можем да бъдем Ваш доверен партньор, осигуряващ правния Ви комфорт и сигурност във всички етапи на процедурите, както и при необходимост от съдействие в производствата по обжалване пред специализирани административни органи (като Комисия за защита на конкуренцията) или съдилища.

РЕШЕНИЯ

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори” разполага с експертен екип, специализиран в сферата на отношенията, регулирани от Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите и нормативните актове по тяхното прилагане, включително в представителството на корпоративни местни и чуждестранни предприятия пред Комисията за защита на конкуренцията и националните съдилища, прилагащи нормативните актове в областта на обществените поръчки и концесиите. В резултат на дългогодишните ни партньорства не само с възложители от разнообразни сфери на дейност, но и с реномирани български и чуждестранни частни дружества, утвърдили се като коректни партньори, предоставящи качествени стоки и услуги, ние притежаваме необходимата теоретична подготовка и професионален опит, гарантиращи най-високо ниво на нашите услуги.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори” би могло да Ви окаже необходимото съдействие, както в качеството Ви на възложител, така и на изпълнител, в рамките на всеки един етап от цялостната процедура по определяне на изпълнител на обществена поръчка/на концесионер, както и във всички случаи на възникнали в хода на процеса извънредни и/или непредвидени обстоятелства, които изискват задълбочен анализ и специфични знания в областта.

В тази насока предоставяме следните услуги:

Изготвяне на Решения за откриване, Обявления за поръчки и документации

за процедури и за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност от публични и секторни възложители;

Участие в комисии

за извършване на подбор на кандидати и участници, разглеждане и оценка на оферти по обществени поръчки и провеждане на преговори и диалог;вписване на последващи промени в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Изготвяне на учредителни документи;

Участие на външни експерти като членове или консултанти в комисии

за провеждане на процедури за определяне на концесионер;

Консултации и съдействие

при изготвяне на заявления за участие и оферти в съответствие със законовите изисквания и предварително обявените от възложителите и концедентите условия;

Участие от името на клиенти в публични заседания

на помощните органи за възлагане на обществени поръчки и за провеждане на процедури за определяне на концесионер;

Участие от името на клиента в преговори с възложители

на обществени поръчки и определяне на клаузите на договор при процедури на договаряне с възложителя.

Изготвяне на жалби

срещу решения, действия и бездействия на възложители и концеденти;

Изготвяне на становища

по жалби срещу решения, действия и бездействия на възложители и концеденти;

Изготвяне на правни становища по конкретни запитвания

в областта на обществените поръчки и концесиите;

Изготвяне на вътрешни правила

за управление на цикъла на обществените поръчки;

Процесуално представителство, защита и съдействие

пред Комисия за защита на конкуренцията, Върховен административен съд, административни съдилища, Агенция за държавна финансова инспекция, Сметна палата; уреждане на търговски спорове и удовлетворяване на претенциите на клиентите ни.

Медиацията като възможност

Ние от Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ сме до своите клиенти и при необходимост от съдействие при постигане на споразумения с възложители и концеденти, когато нормативната уредба го позволява.

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има дългогодишен опит в прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки и концесиите. Нашият екип оказва съдействие както при абонаментно обслужване в рамките на дългосрочни партньорски отношения със своите клиенти, така и при възникнали спорадични казуси и конкретни нужди от съдействие и защита на техните права и интереси.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ