+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

МИСЛЕТЕ В ГОЛЕМИ МАЩАБИ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СДЕЛКИ С ТЯХ. СТРОИТЕЛСТВО

Все по-динамичното ежедневие изисква, както от бизнеса и инвеститорите, така и от физическите лица да изберат правилните партньори, които да се грижат от една страна за придобиването на нови недвижими имоти, а от друга страна за управлението и разпореждането с вече придобити недвижимости.

В същото време, въвеждането на все по-стриктни регулаторни режими в материята на вещното право е съпроводено с необходимост от специално внимание към всеки аспект и детайл на тази дейност.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ цени Вашето време. Затова Ви предлагаме да се справим с лекота вместо Вас с всички препятствия, пред които може да се изправите Вие или Вашата компания – придобиване, продажба и други разпоредителни сделки със земя и сгради, строителство и свързаните с него договорни отношения, дългосрочни договори за наем, финансиране и съдействие при управление на инвестиционни проекти, преговори с контрагенти и държавни и общински органи и институции и други.

Нашият екип ще бъде до Вас като Ваш доверен юридически съветник и във всяко производство от исков, административен или данъчен характер във връзка с недвижими имоти, с цел своевременна и цялостна защита на Вашите интереси.

РЕШЕНИЯ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти – български и чуждестранни компании, публични органи и организации, професионални съвети и консултации в областта на вещното право.

Сред тях като водещи бихме могли да откроим:

Недвижими имоти и сделки с тях

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ осъществява правни услуги по пълноценна консултация и съдействие на всеки правен и бизнес аспект, свързан с недвижимите имоти, техния статут и сделките с тях.

Тези правни услуги обхващат най-малко следните области – правен анализ и предварителна проверка на статута на недвижим имот; консултация по установяване на право на собственост, установяване на ограничени вещни права, обезпечение на недвижими имоти; структуриране и финансиране на сделки с недвижими имоти; изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба и за учредяване право на строеж и строителство; съдействие в процедури по промяна на предназначение и урегулиране на недвижими имоти; водене на преговори при разпореждане с вещни права; изготвянето на нотариални актове и договори за делба; сключване на дългосрочни договори за наем; консултации по преструктуриране на собствеността; процесуална защита при оспорване правото на собственост и други вещни права и други.

Същото така екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава богат опит в консултирането на инвеститори при създаване и развитие на проекти за секюритизация на недвижими имоти, като подпомагаме цялостната им дейност, включително при управлението, отдаването под наем и лизинг на недвижими имоти, преструктурирането на собствеността.

Строителство

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ осъществява комплекси правни услуги по отношение на всички дейности в областта на строителството. Съдействието на кантората обхваща всеки един етап на строителството от преговорите със собствениците и контрагентите в предпроектния етап, през процеса по снабдяване с необходимите разрешения за строеж и друга съпътстваща документация и сключването на договори във връзка със строителния процес (проектиране, изграждане, надзор и други), включително договорите на Международната федерация на инженерните консултанти (FIDIC) до въвеждането на строежа в експлоатация и осигуряване на неговото управление.

Медиацията като възможност

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ е винаги до своите клиенти и готово при необходимост да окаже пълно съдействие при постигане на извънсъдебни споразумения при вещно правни спорове (собственически и владелчески претенции, делба, претенции във връзка с неизпълнение на договори и други).

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има дългогодишен и богат опит в сферата на вещното право. Нашият екип осъществява комплексна консултация и съдействие, както на текуща база в рамките на дългосрочни партньорски отношения със своите клиенти, така и при осъществяването на редица конкретни местни и чуждестранни проекти с участието на компании от Европейския съюз и други чуждестранни инвеститори, разположени извън ЕС. Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя в областта на вещното право широк и пълен обхват от услуги като консултира придобиването, разпореждането, строителството, финансирането, експлоатацията и отдаването под наем на недвижими имоти. Нашият екип винаги се опитва да осигури интересите на инвеститора и проектите се обслужват по начин, ориентиран към клиента като се предлагат креативни и ефективни бизнес решения, основаващи се на надежден правен анализ.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ