+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

С ГРИЖА ЗА ВАШЕТО СПОКОЙСТВИЕ И ЗДРАВЕ

МЕДИЦИНСКО И ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРАВО

През последните години се наблюдава засилена необходимост от специализирано юридическо съдействие по всякакви въпроси, свързани със здравеопазването, оказването на медицинска помощ, професионалната етика в лекарската професия, защита правата на пациентите и цялостното прилагане на медицинското право от лечебните заведения и медицинските специалисти. Едновременно с динамичното развитие на обществените отношения започнаха да се въвеждат и все по-стриктни регулаторни режими, уреждащи тази специфична правна сфера и особено материята на фармацевтичното право и клиничните изпитвания.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава богат опит както в обслужването на лечебни заведения и медицински специалисти за подпомагане на тяхната ежедневна дейност, така и на фармацевтични и други компании, развиващи дейност, пряко свързана с производството и търговия с лекарства, медицински изделия и хранителни добавки, както и дружества, провеждащи клинични изследвания на територията на страната. Не на последно място, нашият екип ще бъде до Вас като Ваш доверен представител по всякакви производства от исков или административен характер, в това число по дела за лекарски грешки, както и, при необходимост, за цялостно гарантиране и защита на правата Ви като пациент.

РЕШЕНИЯ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти – български и чуждестранни компании, публични органи и организации, физически лица – пациенти и медицински специалисти, професионални съвети и консултации в областта на медицинското и фармацевтично право.

Сред тях като водещи бихме могли да откроим:

Лечебни заведения

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя както абонаментни, така и единични правни  консултации и съдействие във всеки правен аспект от дейността на лечебните заведения – съдействие в процедурите по създаване и преобразуване на частни и държавни медицински заведения, изготвяне на специализирани договори в областта на медицината и медицинското обслужване, изготвяне на вътрешни нормативни актове, информирани съгласия от пациенти и други. Притежаваме значителен опит в областта на процесуалното представителство по медицински дела от всякакъв характер, в това число дела срещу актове на Национална здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, Регионални здравни инспекции, дела за уреждане на отношенията с други лечебни заведения, контрагенти или пациенти.

Лекарска етика. Лекарска грешка

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ оказва съдействие както на медицински специалисти, така и на пациенти с цел гарантиране спазването на законовите и етичните правила за упражняване на лекарската професия. За целта бихме могли да изготвим за Вас детайлни становища на база текущото законодателство в областта с цел стимулиране на добрите лекарски практики и превенция на medical malpractice, да Ви разясним правата Ви като пациент, както и какво е дължимото поведение от страна на медицинските специалисти, техните права и задължения, съобразно приложимото законодателство.

Можем да Ви съдействие и във всички случаи на отклонение или нарушение на нормативните и етичните изисквания, както в качеството Ви на пациент, чийто права са накърнени вследствие на допусната лекарска грешка, така и в случай на неоснователни претенции спрямо Вас като лице, упражняващо лекарска професия.

Фармацевтично право

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ осъществява комплекси правни услуги по отношение на всички дейности в областта на фармацевтичното право. Съдействието на кантората обхваща всякакви въпроси, свързани с пускането на пазара и разрешаването за употреба на лекарствени продукти и хранителни добавки и козметични продукти, производството и търговията с медицински изделия, разпространението, рекламата и цялостно утвърждаване на пазара на местни и чуждестранни компании. Нашият стремеж е да създаваме дълготрайни партньорски отношения, изградени на базата на високо ниво на професионализъм, задълбочено проучване и анализ на българския пазар, удовлетворяване нуждите не само на бизнеса, но и на крайния потребител, предимство на практическия подход.

Медиацията като възможност

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ е винаги до своите клиенти и екипът ни е готов при необходимост да окаже пълно съдействие при постигане на извънсъдебни споразумения при правни спорове в областта на медицинското право (претенции във връзка с неизпълнение на договори, дела по допуснати лекарски грешки и други).

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има дългогодишен и богат опит в сферата на медицинското и фармацевтично право. Нашият екип осъществява комплексна консултация и съдействие, както на текуща база в рамките на дългосрочни партньорски отношения със своите клиенти, така и при необходимост от съдействие по спорадично възникнали казуси.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя в областта на медицинското право широк и пълен обхват от услуги като консултира държавни и частни лечебни заведения и индивидуални лекарски практики, пациентски и други обществени организации, лица, упражняващи медицинска професия, и пациенти. Част от адвокатите в кантората са експерти и в областта на фармацевтичното право и клиничните изпитвания.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТ