+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

С ГРИЖА КЪМ НАЙ-ЦЕННИЯ ВИ АКТИВ

ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКА ТАЙНА

Развитието на иновациите и подобряването на икономическата среда поставя пред бизнеса нови предизвикателства, свързани с опазването на вътрешно-фирмената им информация, ноу-хау и търговски тайни. Стремежът към реализиране на все по-високи резултати и повишаване на конкурентоспособността са неминуемо съпътствани от необходимостта компаниите да положат допълнителни усилия във вътрешната си организация и в отношенията си с партньорите с цел да защитят иновативните си идеи, продуктите на собствен интелектуален труд и така ценния нематериален актив – информацията, представляваща търговска тайна за тях.

Тук е мястото да отбележим, че много често законодателството в областта на защитата на индустриалната собственост не успява да предостави своевременно и адекватно така необходимата предварителна защита на нови продукти, идеи и изобретения.

Ние, от Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ сме откроили проблемите и предизвикателствата, които се поставят пред бизнеса при търсене на защита от незаконосъобразно и недобросъвестно използване от трети лица, без разрешение, на търговските тайни на компаниите. Нашият екип е готов да бъде до Вас, както на етапа на организиране осигуряването на адекватна и предварителна вътрешна защита на информацията Ви, така и в рамките на преговори с партньори (в рамките на които се очаква разкриване на ценна информация) или при водене на съдебни дела и административни производства за защита от нарушение на правата и интересите Ви.

РЕШЕНИЯ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти – български и чуждестранни компании, чиято дейност е съсредоточена в развитие на иновативни методи и подходи за решаване на проблеми, както и в производството на иновативни продукти и предоставянето на нови услуги, професионални юридически съвети и консултации в областта на националната и европейската нормативна уредба, осигуряваща защита на търговската тайна (включваща Закона за защита на търговската тайна, Директива (ЕС) 2016/943, Закона за защита на конкуренцията и др.).

Сред тях като водещи услуги бихме могли да откроим:

Вътрешно фирмена защита на търговска тайна

Предоставяме цялостно правно обслужване в областта, което включва пълен юридически анализ на всички относими аспекти на процесите по разкриване и боравене с вътрешно-фирмена информация, представляваща търговска тайна. Изготвяме всички необходими (според спецификите на дейността на съответния клиент) стандарти, правила, вътрешни процедури и заповеди, необходими за осигуряване на защита на информацията, представляваща търговска тайна. Подготвяме и провеждаме въвеждащи и последващи обучения на служители в организацията на клиента, изпълнението на чиито трудови функции изисква или предполага боравенето с информация, защитена като търговска тайна на компанията.

Защита при водене на преговори и свързано с тях разкриване на конфиденциална информация

Предоставяме допълнителен набор от услуги на своите клиенти в рамките на провеждане на преговори с трети страни за сключване на сделки или осъществяване на съвместни проекти, които предполагат разкриването на информация, защитена като вътрешно-фирмена търговска тайна. Изготвяме подробни и конкретни Споразумения за опазване на конфиденциална информация (Non-disclosure agreements), съобразени с дейността на Клиента, както и с естеството на проекта, който предстои да бъде реализиран.

Защита при водене на съдебни производства за защита на нарушени права върху търговска тайна

Предлагаме цялостно правно обслужване в областта на защитата на разработената от клиента търговска тайна, на етапа на водене на съдебни или административни производства с цел защита от извършени нарушения от трети лица.

Медиацията като възможност

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ е винаги до своите клиенти при необходимост да окаже пълно съдействие в рамките на съдебни и административни производства, за постигане на извънсъдебни споразумения при спорове относно нарушаване на права върху търговската тайна и др.

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има богат опит в прилагането на националното и европейското право в областта на защита на търговската тайна, включително на етапа, в който отсъстваше специална уредба на тази специфична сфера и засегнатите субекти търсеха защита по общия гражданскоправен (пред компетентните съдилища) или административно правен (пред Комисия за защита на конкуренцията) ред. Нашият екип оказва съдействие, както на текуща база в рамките на дългосрочни партньорски отношения със своите клиенти, така и при възникнала конкретна потребност от защита на техните права и интереси.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ