+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

БЪДЕТЕ ГОТОВИ ВИНАГИ НАВРЕМЕ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR). МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (AML). РЕГУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ (COMPLIANCE)

Участието на България в редица международни съюзи, формации и организации на наднационално ниво, както и произтичащите от това ангажименти на страната дават значително отражение върху националната нормативна среда, съществуващи регулаторни режими, специални изисквания към специфични сфери на бизнеса и прочие. Динамиката на икономическите отношения, технологичният напредък и иновациите изискват правната сфера постоянно да „догонва“ и урегулира развиващи се и тепърва утвърждаващи се модели на стопанска дейност.

Всичко това дава отражението си в честата законодателна инициатива на компетентните национални органи и обусловените от това постоянни промени в правната уредба. Последното, от своя страна, създава значителна несигурност за бизнеса, както и неяснота дали действащите модели и процеси на извършваната дейност са в съответствие с всички относими нормативни изисквания.

В лицето на екипа на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ можете да намерите доверен юридически съветник, който да бъде до Вас в цялостното осигуряване на законосъобразното извършване на бизнеса Ви във всеки правен аспект, както на ежедневна, така и на проектна база – в зависимост от потребностите на компанията Ви и спецификите на извършваната от Вас дейност.

РЕШЕНИЯ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти – български и чуждестранни компании, публични органи и организации и др., професионални юридически съвети и консултации в областта на Защитата на личните данни (Personal data protection compliance), внедряването на изискванията за прилагане на мерки срещу изпирането на пари (Anti-money laundering compliance),както и по отношение на всякакви други процедури по осигуряване на съответствие на дейността Ви с относимите към нея нормативни изисквания (Compliance procedures).

Сред тях като водещи бихме могли да откроим:

Защита на личните данни (Personal data protection compliance)

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти цялостно правно обслужване, свързано с привеждане на дейността на клиента в съответствие с изискванията на действащите наднационални (General data protection regulation) и национални (Закон за защита на личните данни) нормативни актове.

Тези правни услуги обхващат цялостен юридически анализ на всички относими аспекти на текущото състояние и процесите по обработване на лични данни в организацията на клиента. В резултат на това се пристъпва към изготвяне на актуално и пълно отражение на извършваните процеси, като се открояват техните недостатъци, изготвят се препоръки за подобряването им и се открояват най-подходящите „работещи“ решения за организацията на дейността на клиента. Посоченият анализ се извършва както спрямо клиенти с дългогодишно осъществявана дейност, така и с такива, които тепърва поставят основите на бизнеса си. В допълнение и според спецификите на дейността на клиента се изготвя пълен набор от документи, наличието на които осигурява надлежното изпълнение на всички относими нормативни изисквания. С цел осигуряване на максимална ефективност на предоставяните услуги екипът ни подготвя и провежда въвеждащи и последващи обучения на служители в организацията на клиента, изпълнението на чиито трудови функции попада в обсега на уредбата за защита на личните данни.

 

Същото така екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава богат опит в консултирането на клиенти при наличие на спорове със субекти на лични данни, както и в областта на представителството пред компетентните държавни органи (Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите, съдилища и др.) във връзка с производства, образувани по въпроси в материята на защита на личните данни.

Мерки срещу изпирането на пари (Anti-money laundering compliance)

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ осъществява комплекси правни услуги по отношение на внедряване на изискванията на националното и европейско законодателство в областта на предотвратяване на изпирането на пари. Опитът, с който разполагаме от работата по проекти с различни задължени субекти по смисъла на Закона за мерките срещу изпиране на пари, ни дава възможност за изготвяне на цялостна вътрешна документация (Вътрешни правила, инструкции, заповеди и др.), съобразена със спецификите на дейността на клиента. Като отражение на максималната грижа, полагана за нашите клиенти, предлагаме възможност за провеждане на обучения на служители на висши ръководни длъжности, както и на други служители в организацията на клиента, чиято дейност е обвързана с изпълнението на внедрени мерки срещу изпирането на пари.

 

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ съдейства на своите клиенти и в рамките на всякакви административни и уведомителни процедури, предвидени в законодателството в областта, включително в изготвяне на различни уведомления до Държавна агенция „Национална сигурност”, изготвяне и депозиране в съответния регистър (Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, Регистър Булстат и др.) на декларации за обявяване на действителен собственик, подготовка на документи за изпълнение на функции на лице за контакт по смисъла на чл. 63, ал. 4 от ЗМИП и прочие.

Медиацията като възможност

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ е винаги до своите клиенти при необходимост да окаже пълно съдействие при проверки от компетентни държавни органи, в рамките на административни производства, постигане на извънсъдебни споразумения при спорове относно нарушаване на права в областта на защита на личните данни, прилагането и внедряването на регулаторни процедури и др.

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има богат опит в прилагането на националното и европейското право в областта на защитата на лични данни, мерките срещу изпирането на пари и прилагането и внедряването на други регулаторни процедури. Нашият екип оказва своето съдействие както на текуща база в рамките на дългосрочни партньорски отношения със своите клиенти, така и при възникнала конкретна потребност от защита на техните права и интереси.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ