+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

БЪДИ ПРЪВ СРЕД РАВНИ

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Развитието на новите методи за комуникация между партньорите, както и разширяването на границите на националните и местни пазари постави бизнеса в обстановка със значително променени икономически мащаби. Същевременно, затвърждаването на спечелените пазарни позиции, както и ежедневната борба с последиците на т.нар. „забранени споразумения“, нелоялни практики и други форми на антиконкурентно поведение са сред едни от основните предизвикателства, с които следва да се справи всяка утвърждаваща се компания.

Ние от екипа на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ осъзнаваме какво и колко влагате в развитието на Вашия бизнес, както и в предлаганите от Вас продукти и услуги. Затова, можем да бъдем Ваши доверени партньори, както за защита на компанията Ви от всякакви форми на антиконкурентно поведение, така и в процеса на сключване на сделки със значителни мащаби и отражение върху конкурентната среда на съответната пазарна ниша.

Нашият екип ще бъде до Вас като Ваш юридически съветник и във всяко производство пред съдилища или специализирани комисии с цел своевременна и цялостна професионална защита на Вашите интереси.

РЕШЕНИЯ

Екипът на „Мургова и партньори” притежава дългогодишен и богат опит в представителството на корпоративни местни и чуждестранни клиенти пред Комисията за защита на конкуренцията и националните съдилища, прилагащи нормативните актове в областта на конкурентното право. Благодарение на отличното ни боравене с националното законодателство в областта, както и на задълбоченото познаване на практиката на Европейския първоинстанционен съд и Съда на Европейския Съюз, ние предоставяме на клиентите си възможно най-пълна професионална защита. Подходът ни съчетава компетентността на нашите специалисти в сферата на процесуалното представителство и търговското право, както и доброто познаване на динамиката и спецификите на съответните пазари, като по този начин интересите на клиентите ни са защитени по-най ефективен начин.

На следващо място, Адвокатско дружество „Мургова и партньори” консултира своите корпоративни клиенти в процеса на цялостно структуриране на техния бизнес или на отделни операции и сделки със значително икономическо отражение, като по този начин се осигурява спазването на вътрешното и европейско конкурентно право.

В тази насока предоставяме следните услуги:

Проучване на концентрации

с цел установяване законосъобразността на сделки, сключени между  предприятия, които могат да окажат цялостно отражение върху съответната пазарна ниша, включително върху дейността на клиентите ни.

Анализ и проучване на картелни и други забранени споразумения

с цел установяване на приложимостта на забраните на антикартелното законодателство спрямо споразумения и сделки между предприятия, както и с цел преценка за приложимостта на условията за освобождаване от законовите забрани на споразумения с незначителен ефект.

Консултиране на всякакви форми на злоупотреба с монополно или господстващо положение

в това число изготвяне на цялостни и задълбочени правни анализи върху действия и практики на конкуренти с ефект върху националния или общностния пазар, възражения, свързани с дискриминационно поведение, фиксирани цени, прекомерни договорни условия, въвеждане на твърди ограничения и други.

Предоставяне на правни услуги по отношение на административния контрол, осъществяван при сливания и придобивания

на предприятия включително чрез предварителен анализ с цел установяване допустимостта на съответната сделка, подготовка на предварителна информация и на уведомления до компетентните държавни или европейски органи при сделки по сливания и придобивания и други.

Консултиране във връзка с нелоялни търговски практики

включително действия на конкуренти, свързани с увреждане на доброто име на компанията, заблуждаващи и сравнителни реклами, имитации, нелоялно привличане на клиенти, засягане на интересите на потребителите и други.

Консултиране, свързано с изискванията за отпускане на държавна помощ

и изготвяне на правни становища във връзка със съответствие на инвестиционни проекти със законодателството, уреждащо предоставянето на държавна помощ.

Медиацията като възможност

Адвокатско дружество „Мургова и партньори” предоставя юридически консултации и при съмнения за нарушаване на потребителските права, дължащи се на нарушения на антикартелните или антимонополни забрани, като осъществяваме и процесуално представителство при водене на дела от такъв характер, включително на колективни искове по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс.

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има дългогодишен опит в прилагането на националното и европейското конкурентно право. Нашият екип оказва своето съдействие както на текуща база в рамките на дългосрочни партньорски отношения със своите клиенти, така и при възникнала конкретна потребност от защита на техните права и интереси.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ