+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

НИЕ ПРЕОДОЛЯВАМЕ ПОДВОДНИТЕ КАМЪНИ

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Развитието на информационните технологии доведе до множество промени в процеса на предоставяне на административни услуги на гражданите и юридическите лица. Наблюдава се все по-широка тенденция към дигитализиране на административните услуги и намаляването на бюрокрацията. Непрестанните промените на нормативната уредба в тази връзка, обаче поставиха нови предизвикателства и проблеми пред физическите лица и бизнеса.

Ние от екипа на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ осъзнаваме колко важен ресурс е времето за всеки от нашите клиенти и оказваме цялостно съдействие във връзка с различни административни процедури, включително процедури по издаване на административни актове, в това число – лицензии, разрешителни, удостоверения, сертификати и др., свързани с дейността и правния статут на нашите клиенти.

Нашите специалисти с дългогодишен опит в сферата на административното правораздаване ще Ви окажат съдействие в производства по отмяна на нецелесъобразни и незаконосъобразни административни актове, както и по отмяна на административно-наказателни постановления по съдебен ред.

РЕШЕНИЯ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ успешно защитава интереса на физически и юридически лица, чиито права са нарушени вследствие на неправомерни действия на администрацията. Имаме богат опит в областта на процесуалното представителство на нашите клиенти пред държавните и общински органи в Република България и съда, включително в производства по отмяна на нецелесъобразни и незаконосъобразни административни актове и по отмяна на административно-наказателни постановления, издадени от административни органи.

Предоставяме следните услуги:

Изготвяне на цялостната документация, свързана с различни административни процедури по издаване на административни актове

включително издаване на лицензии, разрешения, сертификати, удостоверения, регистрационни режими и др., в различни сфери на дейност – данъчно и митническо право, банково право, транспортни услуги, енергийно право, устройство на територията и др.;

Медиацията като възможност

Ние от Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предлагаме на своите клиенти и съдействие във връзка със сключването на споразумения с административните органи, когато нормативната уредба го позволява.

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има дългогодишен опит в цялостното правно обслужване на местни и чуждестранни физически и юридически лица пред административните и съдебните органи във връзка със законосъобразното провеждане на административни процедури. Нашият екип оказва своето съдействие както на текуща база в рамките на дългосрочни партньорски отношения със своите клиенти, така и при възникнала конкретна потребност от защита на техните права и интереси пред административните органи и съда.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ