+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Симеон Кръстев

Симеон Кръстев

Адвокат

Член на Софийската адвокатска колегия
Медиатор, вписан към Единния регистър на медиаторите,

ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по право
Софийски университет „Св. Климент Охридски”,
Професионална следдипломна квалификация по Право на Европейския съюз
Научноизследователски сектор – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Завършен курс „Писмена комуникация с чуждестранни партньори (на английски език)“
Научноизследователски сектор – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Завършен курс „Разработка и управление на проекти, финансирани от ЕСФ „ОПРЧР“
Сдружение „Център за разрешаване на спорове“
Завършено сертифициращо обучения по медиация, Специализация в търговската медиация

ЕЗИЦИ

Български, Английски, Немски

ОБЛАСТИ НА ПРАКТИКА

Търговско право
Електронна търговия
Облигационно право
Медицинско и фармацевтично право
Административно право
Разрешаване на спорове. Процесуално представителство. Преговори. Търговска медиация
Юридически лица с нестопанска цел
Трудово право. Трудова миграция
Семейно и наследствено право