+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘Промени в командировките’

 • Облекчения при командироването на служители и работници с новите промени в Наредбата за командировките в страната

  В категория В обектива, НА ФОКУС, На фокус на дата

  Същecтвeнитe пpoмeни в иĸoнoмичecĸитe ycлoвия и липcaтa нa дифepeнциaциятa cпpямo cтaндapтa нa живoт в oтдeлнитe дъpжaви мотивира българския законодател да извърши промени в Наредбата за командировките в страната.

  Така, от 28 март 2023 г. са в сила дългоочакваните промени в Наредбата за командировките в страната, извършени посредством Постановление № 44 на Министерския съвет от 22 март 2023 г.

  Освен повишаването на размера на дневните пари, с промените в наредбата законодателят предвижда да се намали административната тежест за командироващите предприятия предприятията, както и редица други промени, свързани с начина на организиране и отчитане на командировките.

  Съгласно чл. 121 от КТ когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване, като ал. 2 предвижда, че при командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни е необходимо писмено съгласие на работника или служителя.

  Какво предвиждат промените по отношение на командироването?

  • На първо място една от най съществените промени е свързана именно с увеличаването на размера на дневните командировъчни от 20 лв. на 40 лв. С промените се предвижда, че няма да се дължат дневни пари само когато на мястото на командироването се ползва служебно целодневна безплатна храна. Допълнително, по преценка на командироващия, ще може да се заплащат дневни пари в размер на до 200 на сто от предвидения минимум.
  • По отношение на работниците и служителите, при които основният характер на работата е свързан с пътуване между населени места вече се приема, че не се считат за командировани лицата, които пътуват като снабдители, доставчици, куриери, раздавачи и други, при които характерът на работата е свързан с пътуване между различни населени места.
  • Допълнително, когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за комбиниран режим на движение (градско и извънградско), а не както беше до сега – най-икономичен режим на движение.
  • На следващо място, важна промяна е възможността заповедта за командироване бъде във формата на електронен документ. В този случай е задължително да се спазват изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
  • Отпада задължението командированият да изготвя писмен отчет към заповедта, като работодателят ще има възможност изрично да изиска такъв в писмена или устна форма по негова преценка.
  • Командированият ще има право при командироване с продължителност повече от 1 месец, по искане на командированото лице, командироващият да му разреши един път месечно, през някой от почивните и празничните дни, да се завръща в мястото на постоянната му работа, като заплаща пътните разноски.
  • Отпада и изискването на чл. 10, ал. 2 от Наредбата, която изрично изисква заповедта да се заверява и датира от упълномощено служебно лице и се подпечатва с печата на предприятието, а когато командировката е на обект, където няма печат, заверката се извършва само с подпис на отговорно длъжностно лице. Предприятията, които командироват лицето ще имат правото да преценят дали има необходимост от подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването.

  Считаме че въведените промени несъмнено ще облекчат както командироващите предприятия, така и командированите работници и служители, като отпадането на административните тежести и увеличението на командировъчните пари ще регулира обществените отношения в положителна насока в съответствие с измененията.

  С оглед на изложеното бихме препоръчали на работодателите да преразгледат отново заповедите си за командироване и да ги актуализират съобразно новите изменения, да обследват възможностите за електронното им издаване, както и да въведат подходящи обучения на служителите по отношение на измененията в наредбата.

   

  Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има  богат опит в сферата на трудовото право и прилагането на трудовото законодателство. В настоящия материал бяха изложени само част от съществените аспекти на нормативната база като при нужда от допълнителна информация и съдействие, можете да се свържете с нас като посетите нашия уебсайт: https://murgova.com/

   

  Статията е публикувана и в Колонката на Мургова и партньори в сайта на списание „твоят БИЗНЕС“.