+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘присъединяване при временна схема’

 • Новости в правната уредба за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

  В категория В обектива, НА ФОКУС, На фокус на дата

  В практиката ни при различни видове анализи на предстоящи бизнес проекти или due diligence на недвижими имоти и дружества, често срещаме значително разминаване в първоначалното желание за инвестиция, изградената стратегия за развитие и действителността, която се разкрива при проверката на всички аспекти на конкретния проект и неговата жизнеспособност. През последните години се наблюдават значителни инвестиции в сферата на енергетиката като цяло и във възобновяемите източници в частност. Реализирането на всеки подобен проект, независимо от неговия мащаб се сблъсква с редица предизвикателства още в началните етапи на проучвания, уреждане на отношенията с във връзка с недвижимите имоти, бюджетиране и финансиране. На следващо място идват и немалкото административни затруднения и специални изисквания , които не е изключено да обезсмислят даден проект, ако не са били внимателно предвидени още в началото.

  Именно във връзка с облекчаване на административната тежест идват и последните изменения и допълнения в Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Измененията са следствие от вече обнародвани промени в Закона за енергетиката (ДВ, бр. 11 от 2023 г.). Наред с изцяло новите разпоредби по отношение на съхранението на електрическа енергия, бе въведена и една нова възможност – в хода на процедура по присъединяване на обект на клиент или производител на електрическа енергия, в случай, че е необходимо да се извърши разширение или реконструкция в електропреносната мрежа, операторът на електропреносната мрежа да предложи присъединяване при временна схема на достъп на цялата или на част от заявената мощност на обекта. В тази връзка следва да се обърна внимание и на разпоредби на чл. 116, ал. 8 и ал. 9 от Закона за енергетиката, съгласно които:

  • Операторът на електропреносната мрежа няма право да откаже присъединяването на нов обект на производител на електрическа енергия или ново съоръжение за съхранение на електрическа енергия въз основа на възможни бъдещи ограничения в преносната способност на мрежата;
  • Операторът на електропреносната мрежа няма право да откаже нова точка за присъединяване на нов обект на производител на електрическа енергия или ново съоръжение за съхранение на електрическа енергия на основание, че това ще доведе до допълнителни разходи, свързани с увеличаване на преносната способност на елементите от мрежата в непосредствена близост до точката на присъединяване.

  Промените в Наредба № 6 от 24.02.2014 г. доразвиват възможността за присъединяване при временна схема на обект както на клиент, така и на производител или на ново съоръжение за съхранение на електрическа енергия, като се уреждат правата и задълженията на оператора на електропреносната мрежа и се въвеждат конкретни срокове за необходимото съгласуване.

  На първо място се променят срокове във връзка с процедурата по разглеждане на искане за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа. Занапред при непълнота или несъответствие на съпътстващите документи с изискванията на Наредбата, мрежовият оператор ще следва да уведомява подалите искането лица в срок от 5 работни дни, които от своя страна ще имат срок от 30 дни за отстраняване на нередностите.

  На следващо място се предвижда, когато присъединяването на даден обект налага изграждане или реконструиране на съоръжения както в разпределителната, така и в преносната мрежа или води до промени в договорите, сключени между оператора на разпределителната мрежа и оператора на преносната мрежа, то двата оператора да съгласуват условията за присъединяване на обект в 14-дневен срок от получаване на искането.

  Важно да се знае е, че чл. 116, ал. 12 от Закона за енергетиката предвижда операторът да предлага присъединяване при временна схема на достъп на всеки от производителите, подали искане за присъединяване при временна схема, за които конкретното техническо решение е приложимо и по реда на постъпване на тяхното искане. Следователно не следва да се приема, че всяко искане ще бъде одобрено, като моментът на подаване на искането видимо ще има голямо значение. Аналогична е ситуацията и с присъединяването на клиенти, съгласно чл. 117, ал. 13 от Закона за енергетиката. В тази връзка нов текст от Наредба № 6 от 24.02.2014 г. предвижда задължение операторът на електропреносната мрежа да поддържа публичен регистър, в който да се регистрират исканията по поредността на тяхното постъпване.

  Новост е и намаляването от 1 месец на 21 дни на срока за предприемане на действия от страна на мрежовия оператор при получаване на искане за сключване на договор за присъединяване. По отношение на възможността за присъединяване при временна схема, изцяло новият чл. 16а от Наредбата предвижда задължението операторът на електропреносната мрежа да разглежда искането в едномесечен срок от постъпването му. В този срок следва да се изготви и изпрати на клиента допълнително споразумение към договора за присъединяване. Важно да се отбележи е, че новите правила предвиждат, че ако в срок от 6 месеца от получаването на допълнителното споразумение то не бъде подписано от клиента, този клиент няма да има право да поиска отново присъединяване при временна схема за същия обект.

  Новите текстове в Наредба № 6 от 24.02.2014 г. предвиждат и конкретни клаузи, които следва да съдържа договорът за присъединяване при временна схема. По този начин нормативно се регламентират основните взаимоотношения, които трябва да са уговорени между страните, за да е налице валиден договор.

  Трябва да се отбележи също така, че се запазват и досега действащите основания за мотивиран отказ за присъединяване на даден обект, като напомняме, че неспазването на които и да е от сроковете, не следва да бъде тълкувано като „мълчаливото съгласие“.

  С новите промени в анализираната правна рамка се цели облекчаване на административните процедури и срокове и уеднаквяване на практиката на регулатора и на участниците в тези отношения. Съветът ни е при всяка стъпка в различните административни процедури, да използвате съдействие от експерти в областта на енергийното право и регулациите.

   

  Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава дългогодишна експертиза и богат опит в областите на административно право, енергийно право, консултациите при започване, реализиране и управление на разнообразни бизнес проекти, осигуряване на нормативно съответствие със специални закони и провеждане на административни процедури. Практиката ни е насочена към цялостното консултиране на нашите клиенти, представителство пред държавни и местни органи и процесуално представителство. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При нужда от консултация или допълнителна информация по повод повдигнатите въпроси в настоящия материал, бихте могли да се свържете с нас чрез https://murgova.com/

   

   

  Статията е публикувана и в Колонката на Мургова и партньори в сайта на списание „твоят БИЗНЕС“.