+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘недвижими имоти’

 • Image by Sergii Koviarov from Pixabay

  Как да се защитим от невярна информация за имот в Агенция по вписванията

  В категория В обектива, НА ФОКУС на дата

  Покупката на недвижим имот е съществена инвестиция, независимо дали се прави за лични нужди или бизнес цели. Традиционно инвестицията в недвижим имоти се счита за една от най-ниско рисковите инвестиции.

  Купувачът на един имот на първо място следва да се увери, че купуваният от него апартамент или парцел е свободен (чист) от права на трети лица, които биха могли да се противопоставят на новия собственик. Наличието на права на трети лица е сериозен риск за купувача, тъй като би могло да доведе не само до ограничаване на правомощията му като собственик, но и до отстраняването му за сметка на третото лице.

  Законът предвижда всички сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки, възбрани и други тежести, както и искови молби с предмет вещни права върху недвижими да се вписват в Служба по вписванията (към Агенция по вписванията) по местонахождение на недвижимия имот. Предполага се, че така всеки купувач ще може да проследи дали върху купувания имот са налице права на трети лица, които могат да му бъдат противопоставени.

  Справките в Служба по вписванията могат да се извършват основно по два начина – чрез онлайн справка в Агенция по вписванията и чрез официално издадено Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания (популярно като Удостоверение за тежести или УВТ). Принципно се очаква, че информацията в двата източника е идентична, но поради характера си на официален документ удостоверенията за тежести следва задължително да се изискват при сключване на сделки с недвижими имоти.

  Оказва се обаче че дори в Удостоверението за вписвания, отбелязвания и заличавания може да има непълноти, пропуски и неверни данни. Така, разчитайки на издадения от Служба по вписванията удостоверителен документ, който сочи за липса на вписвания за имота, купувачът може неочаквано да се озове отстранен от купения имот. Причините за тези пропуски могат да се дължат на множество обстоятелства, сред които вътрешната организация на водене на регистрите в службите по вписвания.
  Недвижимият имот може да бъде обект на ипотеки, възбрани и други ограничения на правата на собственика върху имота, които са предпочитани форми на обезпечение от кредитори, в това число банки и кредитиращи институции.

  Върху един недвижими имот може да бъдат учредени много и разнообразни вещни права – напр. право на преминаване, право на ползване и т.н. При определени обстоятелства, българският закон допуска и вписването на договори за наем на недвижим имот, което от своя страна предоставя защита на наемателя срещу всеки собственик и договорът за наем не може да бъде прекратен преди изтичане на срока, за който е сключен.

  За отстранения от имота купувач ще остане единствено възможността да търси обезщетение от лицето, което му е продал обременения с тежести имот, но това рядко е ефективна мярка. Разбира се, винаги препоръчваме в предварителните и окончателни договори да се включват декларации и гаранции на продавача, че имотът е чист от вещни тежести и права на трети лица, но това не е достатъчно ефективен начин за избягване напълно на риска от отстраняване от имота.

  Същественият въпрос е може ли купувачът, озовал се в тази непредвидима и изключително неприятна ситуация, да защити правата си и по какъв ред.

  В системата на българското право от началото на 1989 г. действа Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (до 2006 г . заглавието на закона е Закон за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани). По силата на ЗОДОВ „Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност…“ , а производствата по подобни искове се разглеждат по реда на административно процесуалния кодекс, т.е. компетентни да решат спора са административните съдилища.

  От друга страна Правилникът за вписванията предвижда, че Агенцията по вписванията отговаря за вредите, които произтичат от допуснатите неточности в удостоверенията за тежести (чл. 49 от Правилника).

  Тъй като Удостоверението за вписвания, отбелязвания и заличавания се издава от Агенция по вписванията, която, според Устройствения си правилник, е организирана като администрация към министъра на правосъдието и е юридическо лице на бюджетна издръжка, ангажирането на отговорността ѝ по реда на ЗОДОВ изглежда най-естественият и логичен ход. Това обаче се оказва, не е така.

  ВКС приема, че производството по вписване, респ. по издаване на справки и удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдия по вписванията е охранително по своя характер. Изводът е направен въз основа на Гражданскопроцесуалния кодекс, където издаването на удостоверения за наличие или липса на тежести е уредено като охранителна дейност.

  Следователно се приема, че дейността по вписване в имотния регистър, респ. отказа за нотариално удостоверяване, не е административна дейност, а издадените актове в това производство не са индивидуални административни актове, съответно отговорността на Агенцията по вписванията следва да се реализира по общия исков ред, а не по специалния такъв, предвиден по ЗОДОВ.

  Горното означава, че когато се констатира несъответствие между данните по книгите за вписване и издадените удостоверения и преписи, отговорността е на Агенцията по вписванията и се реализира по реда на Закона за задълженията и договорите.

  Следователно искът по реда на ЗОДОВ би бил недопустим. Купувачът следва да съобрази това обстоятелства, за да не разходва излишно и безрезултатно ресурс от време и средства. Неправилният подход при завеждане на иска би могъл да има като резултат и пропускане на преклузивни и давностни срокове за завеждане на иск по реда на Закона за задълженията и договорите.

  Когато искът е предявен коректно по общия исков ред, съдилищата приемат, че при несъответствие на данните по книгите за вписване и издадените удостоверения или преписи, отговорността на Агенцията по вписванията е за всички вреди, причинени от това обстоятелство, като е без значение дали самото УВТ е приложено към нотариалния акт по сделката.
  Размерът на обезщетението, което се присъжда на купувача се определя от пазарната цена на имота към момента, в който купувачът е бил отстранен.

  Горните положения са застъпени в най-новата практика на Върховния касационен съд и се очаква, че ще бъдат стриктно прилагани от всички съдебни инстанции.
  Независимо, че най-новата съдебна практика ще осигури удовлетворяване на интересите на купувача, провеждането на едно триинстанционно съдебно производство може да отнеме 3 и повече години и е съпътствано от значителни разходи. Разумно е, преди сделката да се положат всички усилия рискът от подобно развитие да бъде ограничен.

  Препоръчваме задължителна консултация с адвокат, специалист в областта на недвижимите имот преди да пристъпите към сделка с недвижим имот. Професионалният поглед може да идентифицира потенциални рискове отвъд отразените в удостоверения и справки обстоятелства, тъй като е запознат с всички особености и скрити от невъоръжения поглед опасности.

  Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава дългогодишна експертиза и богат опит в областта на недвижимите имоти и строителството. В настоящия материал бяха изложени само част от съществените аспекти на нормативната база и актуална съдебна практика, като с оглед спецификите, всеки случай следва да бъде консултиран отделно. При нужда от консултация или допълнителна информация по повод повдигнатите въпроси в настоящия материал, бихте могли да се свържете с нас чрез https://murgova.com

 • Кои са рисковите моменти при покупка на недвижим имот на „зелено“ ?

  В категория В обектива, НА ФОКУС на дата

  В последните години динамиката на пазара на недвижими имоти стана все по-осезаема, като въпреки наличието на пандемията, причинена от Covid-19, покупката на имот в процес на строителство или така наречената покупка на „зелено“ е сред предпочитаните способи за придобиване на недвижимо имущество. Последните събития, предизвикани от войната в Украйна, обаче накара както строителните предприемачи и инвеститорите, така и купувачите, да бъдат значително по-предпазливи при сключването на сделки с недвижими имоти в процес на строителство. Това от една страна се дължи на непрекъснато увеличаващите се цени на суровините за строителния процес, така и заради невижданата до момента криза с доставките на основните материали като желязо, стомана и други строителни материали.

  В настоящия материал ще се фокусираме върху част от рисковете, които следва да бъдат взети предвид при сключване на сделки на „зелено“ и как същите биха могли да бъдат сведени до минимум.

  Предимства при покупка на имот на „зелено“ и специфики на отношенията между страните

  Покупката на недвижим имот в процес на строителство има редица предимства за купувачите и строителните предприемачи:

  • Купувачите заплащат значително по-ниска цена на квадратен метър за придобиване на имота, като много често могат да заложат специфични изисквания към имота, който искат да закупят, неговото разположение, материали, които са вложени в строителството и др.
  • Не се налага заплащане продажната цена наведнъж и има възможност за уговорка на разсроченото й заплащане съобразно степента на завършеност на сградата.
  • Строителните предприемачи пък получават предварително финансиране на строежа на бъдещата сграда, като по този начин се обезпечава строителния процес без да се налага допълнително кредитиране от банка.

  Два са основните способи при закупуване на имот в процес на строителство: чрез прехвърляне на правото на строеж по нотариален ред или чрез сключване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, като по-долу ще се спрем на спецификите на втория способ, който значително по-често се прилага в практиката между купувачи и предприемачи.

  Чрез сключването на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, страните – купувачът и продавачът уговарят правата и задълженията за строителството на имота, начина на заплащане на уговорената цена, срока за изграждане на сградата и обекта, степен на завършеност, условия за сключването на окончателен договор и други специфични параметри по сделката. При сключването на този договор, купувачът не става автоматично собственик на обекта, който подлежи на изграждане, а придобива правото в един бъдещ момент и при спазването на условията предвидени в договора, да стане собственик на изградения обект.

  Рискове при закупуване на недвижим имот в процес на строителство:

  Именно предвид липсата на изрична законодателна уредба на договора и възможностите за значителни изменения в икономическите и финансови условия, най-вече засягащи строителния бранш, покупката на имот на „зелено“ крие значителни рискове за купувачите, като по-долу маркираме по-често срещаните в практиката:

  • Възможно е строителят – продавач да не изгради и завърши сградата в уговорените срокове за въвеждането на същата в експлоатация (до издаване на Акт 16);
  • Продавачът може да се откаже от сключването на окончателен договор, което би довело до необходимост купувачът да предяви иск за сключването на окончателен договор;
  • В условията на настоящата икономическа криза е възможно строителят – продавач да се позове на форсмажорни обстоятелства, което значително да забави строежа на сградата и да не бъдат спазени предварително уговорените срокове за нейното завършване;
  • Възможно е поради увеличението на цените на суровините и строителните материали, продавачът да поиска значително увеличение на цените, които са предварително уговорени с купувача в сключения предварителен договор;
  • Съществува риск продавачът да прехвърли обекта, предмет на предварителен договор, на трето лице, преди да бъде сключен окончателен договор с купувача;
  • Възможно е продавачът да бъде обявен в несъстоятелност, което да го постави в невъзможност да довърши започнатия строеж, както и в невъзможност да заплати обезщетение и/или предвидените в договора неустойки в полза на купувача;
  • Значителни рискове съществуват и в случаите, в които строителят е финансирал строежа на сградата чрез банков кредит и върху имота е учредена ипотека в полза на банка. В този случай, при неизпълнение на задължението за надлежно заплащане на вноските по кредита, е възможно банковата институция да насочи своите претенции към ипотекирания имот, което пряко би засегнало и правата на купувачите върху бъдещите обекти.
  • В последно време се наблюдава тенденция при която строителите – продавачи спират строителните дейности или дори развалят договорите с купувачите и са склонни да върнат заплатените до момента суми, ведно с уговорена неустойка от обичайно от около 10 % поради една или някоя от изложените по-горе причини.

  Средства за защита правата на купувача при покупка на имот в процес на строителство:

  С оглед спецификата на покупка на недвижим имот в процес на строителство и вземайки предвид посочените по- горе рискове, от изключителна важност преди покупка на имот на „зелено“ е да се извършат следните предварителни действия и проверки:

  • Внимателно обследване и проучване на фирмата – продавач, с която предстои сключването на договор – история на фирмата, други изпълнени обекти, качество на строежите и изпълнение на сроковете за завършването им, техническа и кадрова обезпеченост за завършване на обекта, наличие на съдебни спорове, запори или възбрани, както и всички други обстоятелства от значение за вземане на информирано решение дали точно на този строител да доверите изграждането на своя бъдещ дом или офис.
  • Проучване на имота, върху който предстои да бъде изградена сградата – собственост ли е на продавача или е учредено право на строеж в негова полза; наличие на вещни и/ или облигационни тежести върху имота или други претенции от трети лица по отношение на същия.
  • Начин на финансиране на строежа – със собствени средства на продавача или чрез кредитиране. Този въпрос е от ключово значение, с оглед рисковете от евентуални бъдещи претенции от кредитиращи институции.
  • Преглед и анализ на наличните административни документи, удостоверяващи правото на строеж на обекта.
  • Внимателно обследване на клаузите на предложения проект на предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имот – тук по-особен фокус следва да бъде насочен върху клаузите уреждащи отговорността на строителя при неизпълнение на задълженията по договора, начина на формиране и заплащане на цената, условията за сключване на окончателен договор под формата на нотариален акт и степен на завършеност на сградата, при която следва да бъде прехвърлено правото на собственост. Предвид динамичните условия в момента от особена важност е да се включат гаранции при изменение на цените на суровините, както и да бъде уговорена възможност купувачите да се откажат от сключването на окончателен договор при наличие на определение предпоставки.

  При евентуално неизпълнение на всички или част от задълженията на продавача, купувачът може да ангажира неговата отговорност, за да защити своите права и законни интереси, както следва:

  • Купувачът може да иска обявяване на сключения предварителен договор за окончателен по реда на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, в случай че обектът е изграден на етап груб строеж;
  • Да бъде поискано разваляне на договор с продавача, както и да се иска заплащане на уговорените в договора обезщетения и неустойки, както и връщане на заплатените до момента суми. Моля обърнете внимание на уговорените хипотези за заплащане на неустойка и дали тя би покрила интересите Ви при разваляне.
  • Да се предоговорят условията и сроковете за завършване на сградата , като се включи изрично условие/я за заплащането на обезщетение и/или неустойка за забава съобразно договореностите между страните, както и
  • Да се предприемат други действия съобразно спецификите по съответния казус.

  Всички способи за защита ще зависят от уговорените права и задължения между страните в сключения предварителен договор за покупка на „зелено“. Именно в тази връзка, в случай че Ви предстои сключване на подобен вид сделка, винаги препоръчваме извършването на предварителна консултация с юрист с опит в сферата на недвижимите имоти и строителния процес.

  Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има богат опит при консултирано както на купувачи, така и строителни компании в процеса на покупко-продажба на недвижими имоти в процес на строителство. Предоставяме комплексно правно обслужване при структурирането на сделки, с оглед осигуряването на оптимална защита на правата и законните интереси на нашите клиенти. При нужда от допълнителна информация и консултация по конкретен правен въпрос, можете да се свържете с нас чрез https://murgova.com/