+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘медицински консултации и други медицински услуги от разстояние между медицинския специалист и пациента’

 • Телемедицина – нормативни аспекти и медицинска иновация

  В категория В обектива, НА ФОКУС, На фокус на дата

  Дигитализация на процесите в здравеопазването в България доведе до създаването и реалното използване на здравни услуги от разстояние, за които до момента обаче липсва законова уредба. В стремеж към осигуряване на подходяща регулаторна среда за реализацията на диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности от разстояние, група народни представители, сред които и основният инициатор д-р Александър Симидчиев се заеха за трети пореден път да прокарат приемането на специализирана глава в Закона за здравето, уреждаща предоставянето на телемедицинските услуги (“Законопроекта”).

  По правната си същност си телемедицинските услуги са договор за извършване на медицински консултации и други медицински услуги от разстояние между медицинския специалист и пациента.

  Следейки отблизо развитието на процесите по дигитализацията в медицината, с настоящия материал ще обърнем вниманието ви върху основните характеристики на телемедицинските услуги в Законопроекта.

  Кой и как може да предоставя телемедицински услуги?

  Телемедицинските услуги ще могат да бъдат предоставяни при следните условия:

  • лекари и лекар по дентална медицина, медицински сестри и акушери, рехабилитатори и фелдшери следва да подадат заявление за регистрация в Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
  • медицинските специалисти трябва да притежават сертификат за техническото владеене на възможностите за работа с платформата.

  Изисква се да бъде осигурена технологичната интеграция на специализираните платформи с НЗИС, за да бъдат съхранявани медицинските данни от консултациите от разстояние в електронното здравно досие на пациентите.

  Отговорност и контрол при медицински дейности от разстояние

  В предложения Законопроект са регламентирани задължения на прилагащия специалист за преценка на клиничната уместност и гарантиране на качеството и безопасността на пациентите при телемедицински дейности. От своя страна пациентите са длъжни да предоставят достъп до цялата информация относно здравословното си състояние, като е конкретизирано, че медицинските дейности от разстояние се извършват въз основа на предоставената от пациента здравна информация.

  Контролната дейност ще бъде осъществявана от Изпълнителната агенция „Медицински надзор” и пациентите и техните законни представители могат да подават жалби и сигнали до агенцията при нарушаването на правата им или при спорове, свързани с диагностичните, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, предоставяни от разстояние.

  В последващи законодателни изменения би било подходящо да бъдат уредени следните допълнителни аспекти на телемединските услуги:

  • Възможните концепции за финансиране на телемедицината

  В бъдеще предстои да се регламентира заплащането на телемедицински дейности от НЗОК, което би спомогнало за развитието им, както и да доведе до оптимизирането на ресурсите за здравеопазване, предоставяне на равен достъп на пациентите независимо от локацията им, повишаване на качеството на здравни услуги и удовлетвореността на пациентите от тях.

  Същевременно би следвало да се предостави и възможност за комбинирано финансиране чрез допълнително осигуряване и заплащане на част от услугите от пациентите, ако имат специфични предпочитания и потребности.

  • Стандартите като гаранция за качество на телемедицинските услуги

  Приемането на специални стандарти за извършването на диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности от разстояние е задължителен етап от регламентирането на телемедицинските услуги. С тях следва да се конкретизират забраните за извършването им при определени категории пациенти и/ или заболявания.

  Съществен фокус при реализацията на медицински дейности от разстояние е спецификата на услугите и чувствителния характер на здравната информация, която ще бъде предавана чрез платформите за телемедицина. Към телемедицинските платформи ще бъдат приложими и завишени изисквания за киберсигурност, които да осигурят надеждност на информационните и комуникационни мрежи и защита от нерегламентиран достъп до данните.

  • Информирано съгласие на пациента и защита на данните в дигитална среда

  В рамките на осъществяването на телемедицинските услуги от една страна се предоставят данни от страна на пациента и на медицинския специалист, а от друга следва да се получи специфично информирано съгласие от разстояние. Детайлното нормативно уреждане на изискванията към тези процеси е не само задължително от гледна точка на сигурност и техническа обезпеченост, но и с цел премахване на административната тежест по полагане на подписи и верифицирането им.

  Въвеждането на изискване за полагане на електронен подпис например може да създаде допълнителни административни пречки пред достъпа до телемедицински услуги. За това вече се обсъждат сходни варианти  приложими при редици други услуги, които се предоставят от разстояние, например като осигуряване на безплатни електронни подписи  или други способи за електронна идентификация на гражданите.

  Цялостната и пълна регламентация на телемедицинските услуги ще подпомогне за осъществяването на ефективен контрол от компетентните органи, проследяването на причините за лекарски грешки и намаляването им, както и повишаването на доверието към медицинските специалисти и към дигиталните способи за предоставяне на медицинска помощ и услуги. Предложеният Законопроект за изменение на Закона за здравето е поредната важна стъпка и добра основа за развитието на съвременните медицински услуги, които да удовлетворят нуждите на пациентите и бизнеса, и да са следващото надграждащо иновативно ниво при реализацията на своеобразния технологичен трансфер на здравната система в България.

   

  Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ участва активно в нормативните промени в здравеопазването, притежава доказан експертен опит в областта на медицинското право и участва активно в работни групи, проекти на ЮЛНЦ, в експертни форуми и събития за дигитализация на здравеопазването и въвеждането на иновативни технологии в медицинския сектор. При нужда от консултация или допълнителна информация по повод повдигнатите въпроси в настоящия материал, бихте могли да се свържете чрез https://murgova.com/

   

  Статията е публикувана и в Колонката на Мургова и партньори в сайта на списание „твоят БИЗНЕС“.