+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘ликвидация’

 • Предложените промени в Търговския закон и създаването на възможност за „бързо производство по ликвидация“ на дружества

  В категория В обектива, НА ФОКУС, На фокус на дата

  Ликвидацията на едно търговско дружество, съгласно действащото законодателство в Република България, представлява един сложен и многостепенен процес. В него се преплитат съществени аспекти от юридическо, финансово, данъчно и счетоводно естество, които следва да осигурят едно доброволно и справедливо прекратяване на търговското дружество. При прекратяването следва да се погасят всички задължения към кредиторите и да се осребри наличното имущество. Често в практиката ликвидацията протича като един изключително дълъг и скъп процес, като много пъти по редица причини веднъж започната ликвидацията, тя остава недовършена в предвидения срок.

  На 29.01.2024 г. приключи общественото обсъждане на нов законопроект за допълнение на Търговския закон, с който се предлага създаването на изцяло ново „бързо производство по ликвидация“. По своята същност това ще представлява един специален ред за извършване на ликвидация при наличието на определени предпоставки. Новите правила целят да се намали административната тежест, като с диверсифициран подход се даде възможност за улеснена ликвидация на дружества без скорошна дейност.

  Предвижданият нов чл. 274а в глава седемнадесета на Търговския закон поставя следните изисквания, за да може едно дружество да се възползва от „бързо производство по ликвидация“:

  • да не е осъществявало дейност или да е прекратило осъществяваната дейност преди повече от дванадесет месеца;
  • да не е наемало работници и служители или да е прекратило трудовите правоотношения с тях преди повече от дванадесет месеца;
  • да няма регистрация по Закона за данък върху добавената стойност или да е прекратило регистрацията си преди повече от дванадесет месеца;
  • да няма непогасени задължения към държавата и общините;
  • да няма неприключило производство по установяване на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, по което страна е Националната агенция за приходите.

  За установяване на тези обстоятелства се предвижда единствено предоставянето на декларация от страна на ликвидатора при подаване на заявлението за прекратяване на дейността и откриване на производството в Агенция по вписванията.

  Постигането на улеснение, в новата процедура по ликвидация, се предвижда да се осъществи основно чрез два подхода – съкращаване на сроковете на процедурите и въвеждане на „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията.

  На първо място прави впечатление, съкратеният срок за пристъпване към разпределяне на имуществото на дружеството, спрямо нормативно определените шест месеца при общия ред за ликвидация. При „бързото производство по ликвидация“ се предвижда да се пристъпва към разпределяне на имуществото само ако са изминали три месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в Търговския регистър.

  На следващо място прави впечатление, че за „бързо производство по ликвидация“ няма да се налага предварителното изрично уведомяване на НАП. В общия случай при ликвидация е необходимо уведомяване от страна на избрания ликвидатор до НАП за откриване на процедурата по ликвидация. От своя страна НАП има шестдесет дневен срок, в който да издадат удостоверение, без което не може да бъде вписано откриването на ликвидацията в Търговския регистър и съответно последващо обявяване на покана до кредиторите.

  С въвеждането на „бързо производство по ликвидация“ се предвиждат изменения и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съгласно които Агенцията по вписванията самостоятелно следва да изпраща уведомление по електронен път до НАП в случаите на постъпило заявление за прекратяване на дейността и откриване на „бързо производство по ликвидация“ по чл. 274а от Търговския закон. В тези случаи НАП ще следва да предоставя в тридесет дневен срок информация за наличие или липса на обстоятелствата по чл. 274а, ал. 1 от Търговския закон. Аналогичен е подходът и спрямо комуникацията с НОИ във връзка с необходимото удостоверение за предаване на ведомостите за заплати. С промени в Кодекса за социално осигуряване се предвижда при „бързо производство по ликвидация“, заявлението да се подава чрез Агенцията по вписванията, а НОИ да издава удостоверението в срок до тридесет дни от вписване на прекратяване на търговската дейност и откриване на бързо производство по ликвидация по чл. 274а от Търговския закон, при условие че осигурителят няма неизпълнени задължения.

  По този начин се постига изцяло служебното проверяване на фактите и предоставяне на необходимите документи в съкратени срокове и без да се налага да се предприемат отделни действия пред различните компетентни органи, както е при общия ред за ликвидация.

  Въпреки позитивната насока на предвижданите промени, е важно да се проследи как ще бъдат защитени интересите на различните кредитори на едно дружество, което предприеме стъпки за откриване на „бързо производство по ликвидация“. Също така прави впечатление изключително дългият срок, който се предвижда, за да бъде осигурено и практическото въвеждане на „бързото производство по ликвидация“. За компетентните органи е предвиден едногодишен срок от влизане в сила на измененията, за да осигурят техническа възможност за прилагане на новите текстове, което значително ще отложи практическия ефект и възможността множеството дружества, за които процедурата би била предпочитана, да се възползват от този нов ред.

  Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава дългогодишна експертиза и богат опит в областите на търговското право, процедурите по ликвидация и несъстоятелност, договорно право и процесуално представителство. Практиката ни е насочена, както към цялостно консултиране по отношение на търговската дейност и проектите на наши клиенти, така и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При нужда от консултация или допълнителна информация по повод повдигнатите въпроси в настоящия материал, бихте могли да се свържете с нас чрез https://murgova.com/

   Статията е публикувана и в Колонката на Мургова и партньори в сайта на списание „твоят БИЗНЕС“.