+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘„зелени“ обществени поръчки’

 • Стратегическите обществени поръчки – екологосъобразно, социално отговорно и иновативно възлагане

  В категория В обектива, НА ФОКУС, На фокус на дата

  Европейската комисия в Съобщението „Повишаване на ефективността на обществените поръчки в Европа и в полза на Европа“ от 2017 г. определи шестте приоритетни области в обществените поръчки. Една от областите е стратегическата обществена поръчка, която оттогава до днес се разглежда и осъвременява в различни видове документи, като насоки, указания и стратегии. Тя включва политики, насочени към създаването на екологосъобразна, социално приобщаваща и все по-иновативна икономика.

  Стратегическите обществени поръчки включват:

  • Екологосъобразните („зелени“) обществени поръчки;
  • Социално отговорните („запазени“) обществени поръчки;
  • Обществените поръчки за иновации.

  Специфики и промени при отделните видове стратегически поръчки

  Екологосъобразните („зелени“) обществени поръчки

  Министерството на околната среда и водите публикува Проект на Наредба за екологичните изисквания към определени продукти, предмет на обществени поръчки. Проектът е изготвен в изпълнение на чл. 47а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, както и на Препоръка на Съвета на ОИСР за подобряване на изпълнението на политиката по околна среда при обществените поръчки.

  С Наредбата се определят продуктовия обхват, минималните задължителни екологични изисквания към продуктите, предмет на обществени поръчки, които се доставят или се използват за предоставяните услуги, както и начина на доказване на тези изисквания.

  Продуктите, за които се отнасят разпоредбите на екологосъобразните („зелени“) изисквания са регламентирани в чл. 3 от наредбата, а именно: копирна и графична хартия, почистващи препарати и принадлежности, компютри и монитори, храни, кетъринг услуги и автомати за продажба на храни и напитки.

  Възложителите задължително, когато се провежда обществена поръчка за някоя от гореизложените продуктови групи, трябва да отбележат в обявленията за откриване и възлагане, съществуването на екологосъобразните („зелени“) изисквания.

  Общественото обсъждане на поднормативния акт ще приключи на 18 април 2024 г.

  С цел намаляване на негативното въздействие на потреблението върху околната среда, беше обнародвана в Държавен вестник от 5 януари 2024 г. и Наредба за изискванията към чистите превозни средства, която се прилага при възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства. В Наредбата са посочени изисквания за превозните средства за стойност на вредните емисии, брой на твърдите частици и други вредни за околната среда вещества, които не трябва да превишават определени мерни единици.

  Социално отговорните („запазени“) обществени поръчки

  Социално отговорните обществени поръчки (СОВОП) имат за цел да бъде отчетено въздействието върху обществото на стоки, услуги и строителство, които са закупувани и/ или използвани от публичния сектор.

  Чрез използването на конкретни изисквания за възлагане на обществени поръчки Възложителят се стреми да бъде постигнат положителен резултат в социален план. Резултатите от процедурите по обществени поръчки засягат голям брой хора, които са ползватели на обществени услуги, участници в производството и доставките или служители на закупуващите организации. Освен пряко влияние върху заинтересованите страни, СОВОП потенциално може да влият на пазара в по-широк смисъл по отношение както на търсенето, така и на предлагането.

  Чрез тях се гарантира, че Възложителите не са заинтересовани само от достигането до най-ниската цена или от икономически най-изгодната оферта, но и се предоставя възможността чрез обществените поръчки да се реализират социални ползи  и се предотвратяват или се смекчават неблагоприятните обществени последици по време на изпълнението на поръчката.

  Обществени поръчки за иновации

  „Обществени поръчки за иновации“ се характеризират със следните аспекти:

  • Закупуване на процеси на иновации, които представляват услуги за научноизследователска дейност и развойна дейност – с (частични) резултати;
  • Закупуване на резултатите от иновации.

  При първия случай, Възложителят първо описва своята потребност, като насърчава предприятията и изследователите да разработват иновативни продукти, услуги или процеси, които все още не съществуват на пазара, за да се отговори на потребността.

  Във втория случай, публичният купувач, вместо да купува пазарно утвърдени продукти, изпълнява ролята на „ранен“ потребител и купува продукт, услуга или процес, който е нов за пазара и съдържа характеристики , които по същество са новаторски.

  Обществените поръчки за иновации създават възможности за по-висококачествени и по-ефикасни решения, с които се определят екологичните и социалните ползи, по-голяма разходна ефективност и нови бизнес възможности за предприятията.

  Обществените поръчки и тенденциите в развитието им не правят изключение от останалите области на обществения живот, имайки за цел да трансформират и намалят негативното въздействие на потреблението върху околната среда, както и да насърчат икономическото развитие в държавите. Тяхната роля на основен двигател за икономическия растеж, създаване на работни места и развитие на иновациите, с оглед на стойностите, за които публичните органи сключват договори за стоки и услуги. Именно с уредбата на стратегическите обществени поръчки се подчертава значимостта им не само на национално, но и на европейско ниво.

   

  Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има богат опит при консултирането, както на кандидати и участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, така и на възложители. Подпомагаме клиентите си по сигурен и устойчив начин, съобразен с европейските и национални нормативни изисквания. В настоящия материал бяха изложени част от съществените изисквания, които кандидатите, участниците и възложителите следва да съблюдават в процедури относно стратегически обществени поръчки. При нужда от допълнителна информация и съдействие, може да се свържете с нас чрез https://murgova.com/

   

  Статията е публикувана и в Колонката на Мургова и Партньори в сайта на списание „Твоят Бизнес“.