+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘защита на колективните интереси на потребителите’

 • Актуални законодателни тенденции относно защитата на потребителските права

  В категория В обектива, НА ФОКУС, На фокус на дата

  Защита на потребителските права е във фокуса на законодателните промени както на национално, така и на европейско ниво. Тези процеси едновременно стимулират бизнеса да се развива с устрем към по-високо качество на предлаганите продукти и услуги, но създават предпоставки и трудности при постигането на нормативно съответствие с всички променящи се изисквания. Стандартите за търговските отношения се обновяват динамично на международно равнище, подпомогнати от нарастващата дигитализация на потреблението, която излиза извън пределите на обичайните преки взаимоотношения с крайните потребители в рамките ограничени пазари.

  С настоящия материал представяме актуална информация и анализ на последните нормативни новости в потребителското право и защитата на колективните права на потребителите по исков път.

  Законопроект за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите

  Един от първите законопроекти в новия български парламентарен сезон е свързан с предоставянето на регулаторни механизми за защита на колективните интереси на потребителите, които Европейският съюз урежда в Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите.

  Легалната дефиниция на представителен иск е иск за защита на колективните интереси на потребителите, предявен от квалифицирана организация от името на потребителите, имащ за цел преустановяване или забрана на практика или обезщетение за вреди или двете.

  За да бъде приет за легитимен представител на колективните права всяка организация или публичен орган трябва да бъде признат/а на местно ниво или от държава-членка на Европейския съюз да защитава интересите на потребителите по повод на нарушения на разпоредбите на националното и европейско право.

  В Законопроекта са въведени изисквания към обхвата на представителните искове за защита на колективните потребителите, които от своя страна се разглеждат в рамките на следните производства:

  • по национални и трансгранични представителни искове за преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;
  • по национални и трансгранични представителни искове за обезщетение за вреди на колективните интереси на потребителите;
  • по национални искове за обезщетение за вреди на колективния интерес на потребителите.

  Всеки от исковете може да се предяви срещу търговец за предполагаемо нарушение на разпоредбите на националното право и правото на Европейския съюз, което уврежда или може да увреди колективните интереси на потребителите, включително и когато нарушението е преустановено преди предявяване на представителния иск или преди приключване на производството по представителния иск.

   

  Правомощия за предявяване на искове срещу търговците имат:

  • квалифицирана организация, включени в нарочен списък;
  • Комисията за защита на потребителите;
  • квалифицирана организация, определена от държава членка на ЕС при трансгранични представителни искове относно последици, настъпили от нарушения извършени на територията на България при условие че нарушението накърнява интереси, които са обект на защита от съответната квалифицирана организация и тя е включена в списъка, съставен от Европейската комисия и публикуван в „Официалния вестник“ на Европейския съюз;
  • няколко квалифицирани организации, с посочване изрично на засегнатите държави – членки на Европейския съюз.

  Сектори, за които се прилагат новите правила

  Като нарушение на колективните интереси на потребителите се определя всяка практика, която уврежда или е възможно да увреди колективните интереси на потребителите и противоречи на законодателството в различни области като:

  • общата защита на потребителите;
  • предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги;
  • продажба на стоки;
  • предоставяне на финансови и кредитни услуги;
  • предоставяне на туристически услуги;
  • рекламата на лекарствени продукти;
  • продажба на медицинските изделия,
  • енергетика, застраховане, хранителна и транспортна индустрия, и други.

  Специфики при производствата за защита на колективните интереси на потребителите

  Съществено е да се отбележи, че защитата на правата на потребителите по този закон не възпрепятства претендирането на обезщетения на договорно и извъндоговорно основание за нарушения.

  От своя страна търговецът разполага със специфично възражение пред съда, ако има основателно съмнение дали ищецът отговаря на условията за включване в специалния списък, който е предвидено да се поддържа от министъра на икономиката и индустрията.

  При искане за преустановяване или забрана на нарушаването на закона съдът може да определи подходящи привременни мерки за защита на увредения интерес, да разпореди преустановяване или забрана на определена практика и да установи, че клауза, включена в договор с потребител е неравноправна и да я обяви за нищожна.

  Друга важна възможност за уреждане на спора е по доброволен път чрез споразумение, за което съдът уведомява страните в открито заседание. Ако страните постигнат споразумение, то следва да бъде одобрено от съда и е задължително за изпълнение от търговеца, квалифицираната организация и индивидуалните потребители, които са заявили участие в представителния иск за обезщетение.

  Имуществени санкции за търговците

  Предвидени са и значителни имуществени санкции в размер от 3 000 лв. до 70 000 лв., които съдът може да налага за различните нарушения, извършени от търговците.

  Междувременно Европейската комисия стартира нови нормативни инициативи, които целят да предоставят още по-високи защитни гаранции за потребителите в контекста на зелената трансформация, единното икономическо пространство и цифровизацията на европейската общност. В последните месеци се обсъждат промени относно правата на потребителите на финансови услуги в дигитална среда, въвеждане на общи критерии срещу подвеждащи и заблуждаващи твърдения за екологосъобразността на продуктите, ефективното право на поправка, което трябва да обхваща целия жизнен цикъл на продукта и да отчита дизайна на продукта, етичното производство, стандартизацията и информацията за потребителите.

  Ще следим с интерес до каква степен бизнесът ще бъде засегнат от новите промени и тенденциите в развитието на потребителското право на национално и европейско ниво. Още на този етап обаче бихме посъветвали търговците да преразгледат внимателно и да актуализират общите си условия, правилата при предоставянето на услуги и продажбата на стоки на потребителите, както и цялостните си вътрешни процедури по реализация на дейността си, за да бъде гарантирано в максимална степен изпълнението на законодателството за защита на потребителите и да бъдат избегнати или минимизирани възможностите за претенции от клиенти към тях.

  Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава дългогодишна експертиза и богат опит в консултирането на търговци и постигането на нормативно съответствие с изискванията на потребителското право. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При нужда от консултация или допълнителна информация по повод повдигнатите въпроси в настоящия материал, бихте могли да се свържете чрез https://murgova.com/

   

  Статията е публикувана и в Колонката на Мургова и партньори в сайта на списание „твоят БИЗНЕС“.