+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘заплата’

 • КОИ РАБОТОДАТЕЛИ ЩЕ ИЗПЛАЩАТ ЗАПЛАТИ САМО ЧРЕЗ ПРЕВОД ИЛИ ПЛАТЕЖНА СМЕТКА?

  В категория В обектива, НА ФОКУС, На фокус на дата

  В брой 66 на Държавен вестник от 01.08.2023 г. беше публикуван дългоочаквания Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., който предвижда и някои промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ ) и Кодекса на труда (КТ). С тези промени се въведе едно ново задължение на работодатели със 100 или повече наети лица да изплащат трудовите им възнаграждения само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната. Промените са в сила от 01.09.2023 г. и с тях се цели повишаване прозрачността при изплащане на възнагражденията и предотвратяване укриването и невнасянето на дължимите данъци и осигурителни вноски чрез разплащания в брой.

  Какво предвиждат промените в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)?

  До настоящия момент законът не се прилагаше по отношение на трудовите възнаграждения. След промените е въведено изключение от този принцип, предвидено в чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОПБ, задължаващ само работодателите, които имат 100 или повече наети лица. От това следва, че от приложното поле на закона са изключени малките предприятия и микропредприятията.

  Новото задължение няма да се прилага и относно трудовите възнаграждения, получавани по договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по реда на чл. 114а от КТ. То е оправдано и логично, тъй като продължителността на договора по чл. 114а от КТ, е най-малко един ден и не повече от 90 дни в една календарна година.

  Плащанията в обхвата на анализираната разпоредба се отнасят само до трудовите възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда (глава дванадесета от КТ), но не и за други видове плащания, които работодателят изплаща във връзка и по повод на трудовите отношения. Пример за такива плащания биха били командировъчните пари, компенсационните суми при наем на жилище, обезщетенията при преместване на работника или служителя и др. подобни.

  На следващо място, задължението се отнася за плащания, които се извършват единствено на територията на страната. Това е така, защото териториалния обхват на ЗОПБ е ограничен до територията на страната.

  Относно изискването плащанията да се извършват чрез превод или внасяне по платежна сметка, следва да се вземат предвид указанията на Министерство на финансите (изх. № УК-3 от 04.04.2011 г.), в които се посочва, че тези плащания могат да се извършват не само чрез банки, но и чрез други доставчици на платежни услуги по платежна сметка (дружества за електронни пари и платежни институции по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, Европейската централна банка и националните централни банки).

  Кои са промените в другите нормативни актове?

  Във връзка с изменението на ЗОПБ и с цел синхронизиране на законодателството е въведена и промяна в Кодекса на труда (КТ). Новата алинея 4 на чл. 270 от КТ, предвижда работодатели, със 100 или повече наети лица, да изплащат трудовото възнаграждение само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната. Досегашният ред предвиждаше трудовото възнаграждение да се изплаща по бонков път само със съгласие на работника или служителя.

  В допълнение на това и с цел осигуряване на по-облекчен достъп до банково обслужване на потребителите на платежни услуги – с новия чл. 120а от Закона за платежните услуги и платежните системи се дава възможност на физическите лица да си откриват платежна сметка за основни операции, която ще се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения.

  Какви са санкциите при неизпълнение на новото законово задължение?

  При констатиране на нарушения на въведения от закона ограничителен режим за плащанията в брой, органите на НАП са оправомощени да съставят актове за установяване на административни нарушения на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение (платецът на сумата или друго лице което допусне извършването на плащането в брой). Лице, което е допуснало да бъде извършено нарушението би било всяко лице, което с действие или бездействие е допуснало извършването на плащане на сума в брой. Наказанието е глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е юридическо лице (чл. 5 от ЗОПБ). Предвидени са завишени санкции и при повторно нарушение.

  С извършените промени законодателят си е поставил цели, свързани с повишаване събираемостта на постъпленията в държавния бюджет и на прозрачността в отношенията между работодатели и служители. Дали ще бъдат постигнати тези цели е въпрос на последващ анализ и практика след прилагането на новите разпоредби. Ние от АДД Мургова и партньори препоръчваме работодателите, задължени с посочените законодателни промени, да съобразят дейността си с новите изисквания и да въведат промени във вътрешните си политики и правила за изплащане на трудови възнаграждения.

   

  Екипът на АДД Мургова и Партньори разполага с експертен екип в сферата на трудовото и миграционното право, които се грижи за правното съответствие на нашите клиенти работодатели и периодично преглежда и подобрява вътрешните правила и процедури, договори и споразумения със служителите.

   

  Статията е публикувана и в Колонката на Мургова и партньори в сайта на списание „твоят БИЗНЕС“.