+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘Единно разрешение за пребиваване и работа’

 • Новости в сферата на миграционното законодателство в Република България

  В категория В обектива, НА ФОКУС, На фокус на дата

  Свободното движение на стоки и хора е един от основните принципи на Европейския съюз, залегнал в редица законодателни актове и отразяващ се при регулирането на отношения в няколко сфери. Такава сфера е и миграционното и трудовото законодателство. Регулациите се изменят и осъвременяват периодично с цел да отговарят в най-пълна степен на развитието на обществените отношения и изисквания. Пазарът на труда особено в Европа продължава да се либерализира, като в същото време се стреми към уреждане на отношенията между работодателите и служителите/ работниците по начин, защитаващ интересите и на двете страни.

  С настоящия материал ще ви запознаем с новостите в тази сфера в България и по-специално с обсъжданите промени в Закона за чужденците в Република България (Закона / ЗЧРБ).

  В края на миналата година (на 02.10.2023 г.) бе публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона, с който се цели:

  • да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) 2021/1883 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2021 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и за отмяна на Директива 2009/50/ЕО на Съвета;
  • да се направят промени, свързани с констатирано от Европейската комисия несъответствие по прилагане на Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници.

  Предложените измененията в ЗЧРБ засягат по специално следните административни процедури:

  • Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“,
  • Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник, както и процедурата по регистриране на заетост за извършване на сезонна работа до 90 дни,
  • Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“, както и
  • Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер с право на продължително пребиваване.

  Какво предвиждат промените при различните процедури?

   А) При процедурата относно получаване на „Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ са предвидени следните по-съществени промени:

  • При прекратяване на трудовите правоотношения ще се прекратява и правото на пребиваване на чужденеца, което ще се отразява в Автоматизираната информационна система „Единен регистър за чужденци“. Същата е създадена и поддържана от Министерство на вътрешните работи.
  • Въвежда се изискване за здравно осигуряване на чужденците, които са получили разрешението за пребиваване след като получат документа за пребиваване.

  Б) Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник, както и процедурата по регистриране на заетост за извършване на сезонна работа до 90 дни

  • Въвежда се изискване за здравно осигуряване на сезонните работници, с разрешено право на продължително пребиваване.
  • Пристигналите в страната ни сезонни работници за целите на краткосрочна заетост ще имат възможност да продължат срока си на пребиваване и работа до 180 дни при същите условия, без да се изисква от тях да напуснат България, по отношение на процедурата по регистриране на заетост за извършване на сезонна работа до 90 дни.

  Очаква се тази промяна да се отрази благоприятно с значителна степен на икономическия растеж на България, с оглед многобройните бизнеси, извършващи именно сезонна дейност и нуждата им наемане на сезонни работници.

  В) Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

  • На висококвалифицираните граждани на трети държави, притежатели на т.нар. „Синя карта на ЕС“ се предоставя възможността за промяна на длъжността в рамките на съществуващото трудово правоотношение с работодателя си в България.
  • След изтичане на първите 12 месеца на висококвалифицирана заетост притежателят на Синя карта на ЕС може да смени работодателя си по облекчена процедура.
  • Добавя се и възможността притежател на Синя карта на ЕС да се премести в Република България, след като е пребивавал законно шест месеца в друга държава членка, която е различна от държавата членка, която е издала първата Синя карта на ЕС.
  • Удължават се сроковете за кандидатстване за издаване на виза D, както и на срока за лично явяване на чужденеца в дирекция „Миграция“ за получаване на визата от 7 на 14 дни, което ще улесни и хармонизира процедурата.

  Към настоящия момент срокът за обществено обсъждане на анализирания Законопроект е изтекъл, но същият все още не е приет от Народното събрание. С оглед характера на предвидените промени, очaкванията са, че същите би следвало да бъдат приети в окончателния текст на Закона. Хармoнизирането на българското законодателство в сферата на миграционното и трудовото право е от изключително значение, не само за изпълнение на задълженията на България като страна член в ЕС, но и за утвърждаването на трудовия ни пазар, като достатъчно конкурентен и привлекателен за служители и работници от други държави. Обсъжданият законопроект е именно стъпка в тази посока. Екипът на АДД Мургова и партньори ще продължи да следи за развитието на законопроекта, както и на останалите новости в сферата на трудовото и миграционното законодателство и ще Ви информира своевременно.

   

  Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ разполага с екип от изключително подготвени и опитни юристи в областта на трудовото и миграционното право и указване на съдействие при издаване на разрешителни за пребиваване в Република България. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При всеки отделен казус са от значение конкретните факти и обстоятелства, които са и могат да бъдат разнообразни. При нужда от съдействие, може да се свържете с експертите чрез www.murgova.com

   

   Статията е публикувана и в Колонката на Мургова и партньори в сайта на списание „твоят БИЗНЕС“.