+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Публикации маркирани с ‘данъчно право’

 • Правото на данъчен кредит при „личното“ ползване на служебни активи

  В категория В обектива, НА ФОКУС на дата

  Данъчното третиране по Закона за данък добавена стойност на ЗДДС на използването и отделянето на служебни активи за лични нужди продължава да повдига множество  въпроси, породени от противоречивата  практика на органите по приходите.

  Законът за данък добавена стойност (ЗДДС) бе синхронизиран с изискванията на Директива 2006/112/ЕО (Директивата за ДДС) поетапно, а в началото на 2016 г. НАП публикуваха и Указание относно данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на служебни активи за лични нужди.

  Основните принципи, залегнали в Директивата за ДДС и общата система на ДДС на ЕС, целят:

  • да се облекчи изцяло предприемача от тежестта на ДДС, който е дължим или платен във връзка с всички негови икономически дейности,
  • да се гарантира пълен неутралитет на данъчната тежест върху всички икономически дейности, независимо от техните цели или резултати, при условие че съответните дейности по принцип подлежат на облагане с ДДС.

  В този смисъл начисленият ДДС за получени доставки на стоки или услуги, използвани от данъчно задълженото лице за последващи облагаеми доставки, може да се приспадне. Изключение от тези правила би било налице, когато стоките или услугите, придобити от данъчно задължено лице се използват за целите на сделки, които са освободени, или не попадат в обхвата на облагане с ДДС и тогава не се начислява данък и съответно не се приспада данъчен кредит.

  Когато стоки се използват, както за лични цели и за стопанската дейност на дружеството, за данъчно задълженото лице са налице няколко възможности:

  (1) да разпредели тези стоки изцяло към активите на неговата стопанска дейност,

  (2) да ги запази изцяло в личните активи, като ги изключи от системата на ДДС, или

  (3) да ги включи в своята стопанска дейност само до степен, до която те са използвани за целите на стопанската дейност.

  Ако бъде избрана първата (с някои условности и третата) възможност, дължимият при придобиването на тази стока данък върху добавената стойност по принцип подлежи незабавно на приспадане. Такова е становището, както на Съда на ЕС, така и на НАП. Съгласно член 26, параграф 1 от Директивата за ДДС, когато включена в стопанските активи стока дава право на пълно или частично приспадане на начисления данък, при употребата ѝ за лични нужди или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето, доставката се приравнява на възмездна доставка на услуги. Като пример би могло да се посочи покупката на автомобил – същият може да се използва изцяло за стопанската дейност на дружеството купувач. Автомобилът може също така да се ползва, както за стопанската дейност, така и за лични нужди – в извънработно време, почивни дни и др. подобни.

  Сравнително ясните правила и принципи, изложени по-горе, търпят различно тълкуване по отношение на доказването кога целите, за които се ползва стоката са свързани с икономическата дейност на лицето и кога се приема, че не са свързани. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗДДС „Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство.“ За независима икономическа дейност според закона е възприета и „всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него“. В практиката на Съда на ЕС се цитира и дефиницията на Директивата, която по същество съвпада с тази по нашия закон.

  В практиката на национално ниво преобладават случаите, при които правото на данъчен кредит не се признава от органите по приходите основно с мотива, че активите се използват от проверяваните дружества за „лични нужди“ или най-общо казано за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задължените лица. Прави впечатление обаче, че често липсва обследване на въпроса в каква степен активите се ползват за лични нужди, ако са налице сведения за такова, и дали правото на данъчен кредит не следва да се признае частично. По този начин се постига резултат, противоречащ на нормативните изисквания, а данъчно задължените лица се поставят в допълнително утежнено положение, при което следва да ангажират доказателства за опровергаване на честно незаконосъобразните откази на органите.

  Както беше посочено и по-горе, практиката на Съда на ЕС е категорична, че в хипотези, при които дадена стока е предназначена отчасти за лично и отчасти за професионално ползване, данъчно задълженото лице може да избере да я включи изцяло в активите на предприятието. При този избор дължимият при придобиването ДДС подлежи изцяло на приспадане. Приема се, че данъчно задълженото лице действа в това си качество при описаната хипотеза, когато действа за нуждите на своята икономическа дейност. Дали дружеството действа за нуждите на своята икономическа дейност или не следва да бъде обследвано и доказвано от фактическа гледна точка във всеки конкретен случай. Това би бил правилния подход, който от една страна ще съответства на нормативната уредба, а от друга би гарантирал уеднаквяването на практиката на органите на приходите и на съда по такива казуси.

  Тук си позволяваме да изведен някои важни насоки от практиката на Съда на ЕС, с които се определя как се разпределя тежестта на доказване на тези факти и кои са критериите, които се определят като водещи при тази преценка на ревизиращите органи и/ или съответно на националния съд. Като такива се извеждат най-общо следните критерии:

  • Дали са предприети (достатъчно) енергични действия с цел използването на актива за професионални цели – например при придобиване на недвижим имот, за такива действия се приемат действия по преустройство, получаване на специфични разрешения и др. подобни;
  • Дори и придобитите стоки да не се използват веднага за целите на икономическата дейност на предприятието, то същото не е абсолютно основание за отказ за признаване на право на данъчен кредит;
  • Налице ли са обстоятелства, свързани с измама или злоупотреба от страна на данъчно задълженото лице – обследването на този въпрос и евентуалното му доказване от страна на ревизиращите органи, би било предпоставка възникналото право на приспадане да не бъде признато.

  В случай, че такива обстоятелства липсват се приема, че възникналото право на приспадане остава придобито право. В практиката на Съда се посочва, че когато данъчно задълженото лице не е могло да използва активите или услугите, довели до приспадане при облагаеми сделки, поради външни за неговата воля обстоятелства, то правото на приспадане остава придобито, тъй като в подобен случай не съществува опасност от измама или злоупотреба;

  • Констатирането на съществуваща практика на злоупотреба е свързано с наличието на две условия – в резултат от въпросните сделки е било получено данъчно предимство, предоставянето на което би противоречало на законовите цели; и в съвкупност от обективните доказателства е видно, че основната цел на разглежданата сделка е именно получаването на това данъчно предимство.

  В практиката на нашият екип по данъчно право и консултации все още се натъкваме на случаи, при които подходът на ревизиращите органи не се съобразява и влиза в противоречие с практиката на Съда на ЕС и установените с нея принципи.

  Въз основа на изложеното и на нашия експертен опит по подобни данъчни казуси, бихме могли да формулираме следните общи препоръки към данъчно задължените лица:

  • да възприемат в политиките си по данъчно планиране и третиране общите принципи, установени в европейското и данъчното законодателство;
  • да прилагат на практика при всяка доставка на стока или услуга възприетите политики и да не се отклоняват от тях;
  • да защитават ефективно правата и интересите си в хода на данъчни ревизии и в производства по оспорване пред съда, използвайки законовите механизми и възможности.

  Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава дългогодишна експертиза и богат опит в областта на данъчното право и консултации. Разполагаме с опитен екип, който може да ви съдейства, както при изготвянето и прилагането на политики за данъчно планиране и третиране, така и да защити правата и законните ви интереси в рамките на данъчни ревизии и съдебни производства по оспорване на резултатите от тях. При нужда от консултация или допълнителна информация по повод повдигнатите въпроси в настоящия материал, бихте могли да се свържете с нас чрез www.murgova.com 

   

 • Правни и данъчни аспекти на тантиемите

  В категория В обектива, НА ФОКУС на дата

  Терминът „тантием“ е познат отдавна в търговското право, но не е толкова популярен и сякаш е отстъпил място на осъвременените схеми за бонуси и допълнителни периодични възнаграждения.

  Произходът на думата „тантием“ е от френския език и се използва именно при уреждане на отношенията между собствениците на капитала на търговските дружества и лицата, управляващи същите, но непритежаващи дял от капитала. Тантиемът е допълнително възнаграждение, изплащано на управителя на търговско дружество, формирано като процент от печалбата на дружеството. Същото се изплаща на годишна база и се използва като начин да се стимулира управителят да постигне поставените от собствениците цели пред дружеството, да увеличи печалбата от дейността на дружеството.

  Въпреки, че същността и целите на тантиема са ясни и добре установени в различните търговско-правни системи, в нашето законодателство уредбата на тантиема е доста оскъдна. Легална дефиниция на тантиема се съдържаше в отменения Закон за облагането на доходите на физически лица (ЗОДФЛ). Според § 1, т. 21 ЗОДФЛ „тантиеми“ са възнагражденията, изплащани на управители и ръководители на предприятия след облагане на печалбата с данък, изразени в процент от печалбата, дохода, оборота или други икономически показатели на предприятието. Към настоящия момент легална дефиниция се съдържа и в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, където е предвидено, че „тантием“ е част от печалбата на предприятието, която член на орган за управление и контрол има право да получи веднъж годишно по решение на общото събрание на съдружниците/акционерите (§ 1 от ДР на Правилника).

  Въз основа на тези дефиниции и на установената в търговското право практика, може да се направи сравнително ясен анализ на характеристиките на тантиема. Същият е допълнително възнаграждение, което се изплаща единствено на управители/ членове на органи на управление в търговски дружества, и представлява част от печалбата на дружеството.

  Тантиемите като форма на допълнително възнаграждение са много популярни при акционерните дружества и особено тези от тях, които търгуват ценните си книжа на регулирани пазари. При тях прозрачността е водещ принцип при разходването на средства, включително средства за възнаграждения на членовете на органите на управление.

  Правната характеристика на тантиема е само един от аспектите, които обичайно се анализира при използването му. Другият аспект е данъчното третиране на тантиемите. Както беше отбелязано и по-горе, правната регулация на тантиемите е изключително оскъдна, като в нея не са уредени правила за изплащането им и/ или данъчното им третиране.

  Източниците, въз основа на които могат да се анализират данъчните аспекти на тантиемите са единствено съдебната и данъчната практика. Макар да е била налице противоречива съдебна практика относно същността на тантиемите, то през последните години, същата е сравнително константна, включително и в практиката на върховните съдилища на България. Според Решение № 211 от 28.04.2010 г. на ВКС, тантиемът няма правната характеристика на трудово възнаграждение, поради което за него е приложима общата петгодишна давност по чл.110 ЗЗД.

  От данъчна гледна точка същественото за този вид възнаграждения е, че начисляването и изплащането на тантиемите става след облагането на печалбата с данък, т.е. тези възнаграждения не оказват влияние на счетоводния финансовия резултат на дружеството. Според установената през последните години практика на НАП (отразена в становища и други административни актове) тантиемите по своя характер са възнаграждения, изплащани на физически лица във връзка с осъществяваната от тях управленска и/или контролна дейност в предприятия. Ето защо в случаите на извънтрудови правоотношения тантиемите, получени от местни физически лица, подлежат на облагане по реда, предвиден в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи от управление и контрол. Съгласно § 1, т. 26, буква „з“ от ДР на ЗДДФЛ, считано от 01.01.2008 г. правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия са трудови правоотношения. Годишната данъчна основа за тези доходи, като доходи от трудови правоотношения се определя по реда на чл. 24 и следващите от ЗДДФЛ. В тази връзка всички възнаграждения, вкл. премии /тантиеми/, които лицето е получило за управление и контрол, подлежат на облагане при условията и по реда, предвидени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ като доходи от трудови правоотношения.

  Въз основа на изложеното, би могло да се стигне до противоречие при избора на данъчното третиране на тантиема в зависимост от избрания подход и субекта, който следва да приложи спрямо съответните нормативни правила – лицето, което получава тантиема, или това, което го изплаща. Подобни разлики в третирането му се наблюдават и при данъчни ревизии и проверки, извършвани от органите по приходите. От една страна те приемат, че изплащането на тантием се съотнася като участие в разпределението на печалбата само за лица, които са управители/членове на управителен орган в дружеството, чийто данъчноправен режим следва да се отнесе към изискванията на ЗКПО. От друга страна, приходната администрация разширява правния кръг от субекти, на които се счита, че може да се изплати тантием само въз основа на посочената по-горе разпоредба на ЗДДФЛ, според която правоотношенията по договори за управление се приемат за трудовоправни. В практиката ни сме се сблъсквали с подобни тълкувания от страна на администрацията, които често водят до резултати при определяне на публичните задължения на данъчнозадължените лица, които се подлежат на оспорване пред горестоящите административни органи и/ или по съдебен ред.

  Изложените правни и данъчни аспекти относно тантиема, неговото изплащане и данъчно третиране изисква от една страна задълбочен анализ на действащата нормативна уредба, съдебна практика и указания на приходната администрация, а от друга необходимостта от извеждане на единен, предвидим и законосъобразен подход при прилагане на този институт и приложимите към него нормативни правила.

   Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ разполага с екип от изключително подготвени и опитни юристи в търговското и данъчното право. Практиката ни е насочена, както към консултиране и оптимизиране на търговската дейност и резултатите от нея на нашите клиенти, така и към предоставяне на съдействие, консултации и процесуално представителство в хода на данъчни ревизии и проверки. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При всеки отделен казус са от значение конкретните факти и обстоятелства, които са и могат да бъдат разнообразни. При нужда от съдействие, може да се свържете с нас чрез www.murgova.com