+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

ПРАВИМ ВАШИЯ БРАНД РАЗПОЗНАВАЕМ

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Напредването на иновациите и технологиите постави нов фокус пред бизнеса, като направи жизнено важно условие за неговото успешно развитие осигуряването на предварителна и цялостна защита на продуктите на интелектуалния труд, концентриран в компаниите. Вследствие на това различните форми на индустриална собственост (патентовани изобретения, защитени полезни модели, регистрирани търговски марки, дизайни и др.) се утвърждават като активи с ежедневно покачваща се стойност. Не по-малко важни за всяка компания са и разработените от нея обекти на авторски права (софтуерни продукти и решения, бази данни и др.).

Ние от екипа на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ познаваме предизвикателствата, пред които се изправя всяка компания, за да защити продуктите на собствен интелектуален труд, а по този начин и в крайна сметка – да осигури разпознаваемост на собствения си бранд сред засилена конкурентна среда. В наше лице ще срещнете най-подходящия юридически партньор, подготвен да предложи гъвкави и ефективни решения, осигуряващи всеобхватна и цялостна защита на Вашата интелектуална собственост – както на етапа на нейното първоначално проектиране и създаване, така и впоследствие при разпространението и утвърждаването на крайни продукти.

Нашият екип ще бъде до Вас като Ваш юридически съветник и във всяко производство пред съдилища или специализирани комисии с цел своевременна и цялостна професионална защита на Вашите права на интелектуална собственост при извършени злоупотреби, незаконосъобразни действия и други форми на нарушения, които ги засягат съществено.

РЕШЕНИЯ

Екипът на „Мургова и партньори” притежава дългогодишен и богат опит в обслужването на корпоративни местни и чуждестранни клиенти по всякакви въпроси в сферата на интелектуалната собственост. Доброто познаване на специфичната национална и европейска нормативна уредба, съчетано със задълбочен анализ на тенденциите на пазарите, на които осъществяват дейност нашите клиенти, осигурява високо качество на предоставяните юридически услуги. Не по-малко важни за нас са клиентите физически лица – автори на различни произведения на науката и изкуството, които ни доверяват защитата на продуктите на техния интелектуален труд, както и сътрудничеството ни с професионални организации за колективно управление на авторски права.

Сред по-важните услуги, които предоставяме на корпоративни клиенти или на клиенти – физически лица, бихме могли да откроим:

Услуги, свързани със защита на авторски и сродни права

(по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права)които включват съдействие на творци на произведения на изкуството (автори, актьори, музиканти) при сключване на договори с големи компании, продуценти и разпространители с предмет – права върху създадени произведения. Адвокатското дружество осъществява правна помощ по отношение на казуси, свързани със защита на авторското право в интернет, защита на дейността на доставчиците на интернет услуги и разпространението на медийно съдържание в интернет, както и защита по отношение на разнообразни софтуерни продукти, апликации, решения и бази данни.

Услуги, свързани със защита на права на индустриална собственост

които включват цялостно съдействие в административни процедури по придобиване на национални или европейски патенти за изобретения, регистрации на полезни модели, регистрации на национални марки от Патентно ведомство, регистрации на марки на Европейския съюз от Европейската служба по интелектуална собственост и др. Предоставяните услуги включват задълбочен анализ и съдействие при избора на най-адекватната форма на защита на интелектуален труд на нашите клиенти.

Дружеството предоставя правни услуги при защита правата на своите клиенти върху търговски марки при осъществяването на паралелен внос – сфера, която е изключително специфична, и в която специалистите от кантората имат принос в утвърждаването на съдебна практика.

Притежаваме съществен опит в защитата и уреждането на взаимоотношения по повод предоставени лицензионни права, франчайз споразумения, въпроси свързани със защитата на търговската тайна (по смисъла на националния Закон за защита на търговската тайна) и трансфера на права върху защитени обекти на интелектуална собственост и ноу-хау.

Медиацията като възможност

Адвокатско дружество „Мургова и партньори” предоставя юридически консултации и при всякакви форми на констатирани нарушения на права върху интелектуална собственост, като осъществяваме и процесуално представителство при водене на дела за установяване на нарушение, претендиране на обезщетения за нанесени веди и др. пред националните граждански и административни съдилища и Комисия за защита на конкуренцията.

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има дългогодишен опит в прилагането на националното и европейското право на интелектуална собственост, като включително успешно защитаваме интересите на наши клиенти в производства с мултинационални компании. Нашият екип оказва своето съдействие както на текуща база в рамките на дългосрочни партньорски отношения със своите клиенти, така и при възникнала конкретна потребност от защита на техните права и интереси.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ