+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

С ВАС СМЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО

ИНВЕСТИЦИИ. STARTUPS

Инвестициите са движещата сила на всяка съвременна икономика. В същото време изборът къде да бъдат инвестирани предвидените финансови средства може да се окаже труден, поради различни фактори, включително спецификите на конкретния бизнес, бизнес модел, сектор, географско положение, данъчен режим, членство на страната в международни организации и съглашения, както и съпътстващите възможностите които конкретната държава предлага на инвеститора.

С цел привличането на по-голям дял чуждестранни инвестиции, в последните 20 години по-малките икономики се фокусираха върху предоставянето на стимули за инвеститорите. В  това отношение България направи много, като прие отделен Закон за насърчаване на инвестициите, който предлага и гарантира множество и разнообразни насърчителни мерки за предприемачите, решили да започнат или развият бизнеса в страната. Сформирана бе специална Агенция за насърчаване на инвестициите, която полага усилия максимално да подпомага инвеститорите в България. Извън горното, след влизането си в ЕС България се утвърди като предпочитана дестинация за множество международни компании, които бяха привлечени от условията в страната в това число данъчен режим, работна ръка, географско положение, природни ресурси, климат и др. За да се вземе правилното решение и да се начертае най-удачната стратегия и бизнес план, обаче, е необходимо задълбочено познаване на всички условия, които българският закон предлага на инвеститора. Съществуващите насърчителни мерки не са достъпни при всички случаи и условията как, кога и от кои може да се възползва конкретният инвеститор изискват внимателен анализ във всеки отделен случай, а това е възможно единствено с ангажирането на специалисти като членовете на екипа на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“, чиито  задълбочени и актуални познания на нормативната уредба да дадат стабилна основа, на която да се градят управленските решения.

РЕШЕНИЯ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти – български и чуждестранни компании, професионални съвети и консултации в областта на инвестициите, достъпните насърчителни мерки и условията за ползването им. През годините изградихме стройна, но гъвкава система от стъпки за стартирането на бизнес в България, независимо от индустрията или сектора, в който оперира клиента. Предлагаме и избираме съвместно с клиента най-подходящото решение относно инвестиционните му намерения.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори” консултира своите клиенти по всички въпроси в областта на инвестициите и стартирането на бизнес в страната, като сме си поставили за цел да предлагаме комплексни решения по всички въпроси, които вълнуват стъпващия на българския пазар бизнес. Предоставяме на клиентите си задълбочени анализи на приложимата нормативна уредба, предимствата и недостатъците на правно-организационните форми, както и подробни юридически консултации по данъчно правни и др. въпроси. Дружеството предлага на своите клиенти и възможност за цялостно проучване във връзка с реализиране на местни и чуждестранни инвестиции в страната, изготвянето на инвестиционни проекти, тяхното сертифициране, както и консултации във връзка със стартиране и управление на бизнес в България.

Сред услугите, които предлагаме, са:

Консултации във връзка със започване и развитие на бизнес

включително цялостен правен анализ на бизнес стратегията на клиента и идентифициране на най-подходящата правна форма за стартиране бизнеса.

Юридически услуги и съдействие при установяване на контакти

и воденето на преговори с подходящи партньори в други сфери, които ще са необходими за функционирането на бизнеса: одит и счетоводство, HR, брокери и др.

Консултации във връзка с действащото законодателство

по закрила и насърчаване на чуждестранните инвестиции, включително, но не само международноправните счетоводни и данъчни аспекти в тази връзка.

Медиацията като възможност

Ние от Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ сме до своите клиенти и при постигане на извънсъдебно разрешаване на спорове чрез успешното прилагане на търговска медиация.

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има дългогодишен опит в цялостното правно обслужване на местни и чуждестранни корпоративни клиенти от множество индустрии. Нашият екип оказва своето съдействие както на текуща база в рамките на дългосрочни партньорски отношения със своите клиенти, така и при възникнала конкретна потребност от защита на техните права и интереси.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ