+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

ДВИЖЕЩАТА СИЛА НА ВАШИЯ УСПЕХ ИМА НУЖДА ОТ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР

ЕНЕРГИЙНО ПРАВО

През последните десетилетия енергийният сектор претърпя съществено развитие в редица направления. До голяма степен това се дължеше на развитието на технологиите, но също така и на новите възможности, които доскоро консервативните пазари предоставиха на частни инвеститори в енергийния сектор. Раздържавяването на енергетиката в страните от бившия източен блок, в това число и България, неизбежно наложи необходимостта от въвеждането на изцяло нова законодателна и регулаторна рамка, която постави нови и непознати предизвикателства пред бизнеса.

От друга страна развитието на технологиите доведе до разкриването на все повече възможности за инвестиции, което намери израз и в засиления интерес към енергията от възобновяеми източници в края на първото десетилетие на новия век. Разбира се, за да се запази възходящата линия на развитие, този клон на сектора се нуждаеше насърчаване и самостоятелна нормативна уредба, която да отчита особеностите му и глобалната политика за постепенно увеличаване на дела на енергията от възобновяеми енергийни източници.

Секторът претърпя развитие не само по отношение на инвестициите в производство на електрическа енергия, но по отношение на борсовата търговия с тази специфична суровина.

Динамиката в развитието на сектора изисква от бизнес да проявява постоянно активно поведение, с цел да е в крак с последните промени в нормативната уредба, а това е възможно единствено с ангажирането на специалисти по енергийно право като Адвокатско дружество „Мургова и партньори“, чиито задълбочени и актуални познания да дадат стабилна основа, на която да се градят управленските решения и стратегии.

РЕШЕНИЯ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти – български и чуждестранни компании, професионални съвети и консултации в областта на енергийното право Съдействаме и консултираме нашите клиенти и при осъществяване на проекти в областта на енергетиката и възобновяемите източници, чрез проучване и изготвяне на правни анализи и пълно юридическо обслужване във връзка с необходимите за проекта административни процедури. Предлагаме и избираме съвместно с клиента най-подходящото решение относно инвестиционните му намерения в областта.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори” консултира своите корпоративни клиенти по всички въпроси в  областта на енергийното право, като  предоставя (базирани на задълбочен анализ) препоръки относно цялостно структуриране на техния бизнес или на отделни операции и търговски сделки, воденето на преговори с партньори, като осигуряваме съдействие и при водене на съдебни и административни производства. Подпомагаме и представляваме клиентите ни при водене на преговори за финансиране на проектите и изготвяне на договори за кредит и споразумения за финансиране, учредяването на джойнт-венчъри или проектни дружества в зависимост от конкретните специфики и възможностите на клиента, както и оказване на пълно правно съдействие пред регулаторните органи във връзка с цялостното реализиране на проектите. Предоставяме консултации по правните аспекти на приложимото за областта данъчно законодателствo, приложение на СИДДО и изготвяме становища и стратегии за оптимизиране на данъчната тежест. Адвокатите на дружеството осъществяват процесуално представителство пред компетентни регулаторни и други административни и съдебни органи, в това число Комисия за защита на конкуренцията, включително  по дела за събиране на обезщетения за вреди, причинени от отменени незаконосъобразни актове в областта на енергетиката.

Сред услугите, които предлагаме, са:

Юридически консултации във връзка с придобиването на недвижими имоти и промяна на предназначението им за целите на производство на електрическа енергия

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ осъществява правни услуги, консултация и съдействие на всеки правен и бизнес аспект, свързан с недвижимите имоти, техния статут и сделките в тях.

Тези правни услуги обхващат най-малко следните области – правен анализ и предварителна проверка на статута на недвижим имот; консултация по установяване на право на  собственост, установяване на ограничени вещни права и възможности за промяна на предназначението на недвижимия имот. Юридически услуги и консултации при провеждане на административните процедури, свързани с промяна предназначението на недвижимия имот и  снабдяването със строителни разрешения и лицензи, свързани с изграждането и функционирането на енергийни паркове (ветроенергийни и фотоволтаични), когенерационни централи и технологии, локални и централни системи за топлоподаване / студоподаване и други съоръжения за производство на енергия;

Издаване на лиценз за търговия с електрическа енергия

Предлагаме пълен набор от услуги във връзка с подготовка и завършване на процедурите по издаване на лиценз за търговия с електрическа енергия, в това число изготвяне на всички необходими документи и представителство пред КЕВР, лицензиране на клиента за функцията „Координатор на балансираща група“, обжалване решенията КЕВР и процесуално представителство пред компетентните административни и съдебни органи.

Други процедури

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предлага юридически услуги и съдействие при провеждане на  процедура по регистрация на Клиента в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО), „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (IBEX) и ефективно стартиране на търговията с електрическа енергия.

Медиацията като възможност

Ние от Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ сме до своите клиенти и при необходимост от съдействие при постигане на споразумения с техните партньори при реализирането на проекти в сферата на енергетиката.

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори” има богат опит в областта на енергийното право – както в областта на конвенционалните източници, така и в областта на ядрената енергетика и възобновяемите енергийни източници. Предлагаме на нашите клиенти правни анализи и консултации по всички въпроси, свързани със свободния и регулирания пазар на електроенергия – регулаторни изисквания и разрешения, договори за присъединяване, достъп, пренос, покупко-продажба, балансиране, както и договори за комбинирани услуги.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ