+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

С ПОСТОЯНСТВО КЪМ УСПЕХ

БАНКОВО, ФИНАНСОВО И ДАНЪЧНО ПРАВО

Все по-динамичното ежедневие изисква от бизнеса и инвеститорите да изберат правилните партньори, които да се грижат за структурирането и управлението на техните приходи и финансови взаимоотношения с трети лица.

От друга страна, въвеждането на все по-стриктни регулаторни режими в материята на банковото, финансовото, данъчното и митническото право е съпроводено с необходимост от специално внимание към всеки аспект на Вашата дейност.

Ние от екипа на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ ценим Вашето време. Затова сме тук, за да се справим с лекота вместо Вас с всички препятствия, пред които може да се изправи Вашата компания – както в случаи, в които желаете да стартирате или развиете бизнес, съсредоточен в сферата на банковите и финансови услуги, така и в случаи, в които Ви е необходим съвет при избор на най-правилния финансов инструмент, с помощта на който да уредите взаимоотношенията си с Вашите съконтрахенти.

Нашият екип ще бъде до Вас като Ваш доверен юридически съветник и във всяко производство от административен, данъчен или митнически характер с цел своевременна и цялостна защита на Вашите интереси.

РЕШЕНИЯ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя на своите клиенти – български и чуждестранни компании, публични органи и организации, професионални съвети и консултации в областта на банковото, финансовото право, данъчното и митническото право.

Услуги за банки и финансови институции

Оказваме съдействие на нашите клиенти в процедурите по получаване на лицензи, разрешителни и/или вписвания в нарочни регистри на БНБ (за финансови институции по ЗКрИ, за платежни институции и/или дружества за електронни пари по ЗПУПС и др.), като изготвяме цялата необходима документация за целта и Ви предоставяме необходимото административно и юридическо съдействие на текуща база. Също така изготвяме и цялостни правни становища, съобразно текущото законодателство, по отношение на вече съществуващи такива институции, както и проучвания, свързани с внедряването и развиването на иновативни и непознати на пазара услуги.

Нашите адвокати изготвят и анализи във връзка със състоянието и функционирането на съществуващи Системи за финансово управление и контрол (СФУК), а също така и всякакви документи, съобразно наличната нормативна уредба, необходими за изготвянето и внедряването на нови такива системи.

Услуги за български и чуждестранни компании

Предоставяме на нашите български и чуждестранни клиенти услуги, включващи подготовка и преглед на специфични банкови договори и обезпечения – банкови гаранции, доверителни сметки, договори за финансови обезпечения, учредяване на особени залози, ипотеки, съставяне на банкови споразумения за предоставяне на кредити, подготовка на документация за теглене и обслужване на банкови заеми и съдействие при водене на преговори с банкови институции, както и подготовка на правни становища за преструктуриране на задължения и за цялостното финансово състояние на клиента.

Услуги в сферата на данъчното и митническото законодателство

Ние оказваме на нашите клиенти и цялостно правно обслужване в областта на данъчното и митническото законодателство, като изготвяме задълбочени правни анализи по поставени от клиента въпроси, свързани със специфичен публичноправен аспект на извършваната дейност, включително по приложението на корпоративното данъчно законодателство и данъчното планиране (ЗКПО, ЗДДС и др.), специфичния режим на внос и износ (Валутния закон), въпроси в сферата на международното данъчно облагане (прилагане на СИДДО), изготвяне на становища и стратегии за оптимизиране на данъчната и осигурителната тежест и др.

Административни и съдебни производства

Предлагаме на нашите клиенти защита по административен и съдебен ред при обжалване на данъчни ревизионни актове и други актове на данъчната администрация по реда на ДОПК.

Митнически процедури

Адвокатско дружество „Мургова и партньори” предлага и разнообразни юридически услуги, свързани с митническите процедури и режими – правни консултации, процесуално представителство при обжалване на административните актове, на постановления за принудително събиране на публични държавни вземания, на наказателни постановления и др. подобни.

Услуги в сферата на акцизното законодателство

Адвокатското дружество има богат и дългогодишен опит и в областта на акцизното законодателство – предоставяме правни консултации и изготвяме анализи, осъществяваме процесуално представителство при обжалване на административните актове, издавани от митническите органи за събиране на акцизи, възстановяване на акцизи, както и при обжалване на постановления за принудително събиране на публични държавни вземания и наказателни постановления.

Медиацията като възможност

Ние от Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ сме до своите клиенти и при необходимост от съдействие при постигане на извънсъдебни споразумения с приходната администрация (НАП).

ОПИТЪТ

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има дългогодишен опит в сферата на банковото, данъчното и митническото право. Нашият екип оказва своето съдействие както на текуща база в рамките на дългосрочни партньорски отношения със своите клиенти, така и при осъществяването на редица местни и чуждестранни проекти, включително такива с международно значение и с участието на компании от Европейския съюз и други чуждестранни инвеститори, разположени извън ЕС.

ВАШИТЕ ДОВЕРЕНИ АДВОКАТИ