+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Предимства на арбитража пред държавното съдопроизводство

Предимства на арбитража пред държавното съдопроизводство
юли 3, 2020 Силвана Джаркова

В предходния ни материал, ви представихме накратко какво представлява арбитражното производство и кога бихме могли да използваме арбитражна клауза .

В продължение на темата с настоящия материал ще ви запознаем с основните предимства на арбитража пред държавното правораздаване, защо бизнесът все по-често прибягва до него като алтернативен способ за разрешаване на спорове и ще предложим на вашето внимание примерна арбитражна клауза, която бихте могли да използвате при сключване на договори.

Като алтернатива на държавното съдопроизводство арбитражът се отличава с редица преимущества, които го правят предпочитан метод за разрешаване на възникнали граждански и търговски имуществени спорове между страните:

– Страните участват в избора на арбитри, което обезпечава доверието в арбитражната процедура, чрез избора на решаващ орган, в който  те самите са участвали. Изборът на арбитри предоставя възможност спорът да бъде решен от висококвалифицирани специалисти в съответната област, притежаващи богат академичен и практически опит и ползващи се с авторитет.

Бързина на процедурата – арбитражното производство се отличава със значително по-голяма бързина, дължаща се на редица фактори. Арбитражните дела се разглеждат едноинстанционно, като постановеното арбитражно решение не подлежи на обжалване и би могло да бъде приведено в изпълнение. Натовареността на арбитражните съдилища и броят на делата, които се разглеждат, са значително по-малко от тази на държавните съдилища, което също допринася за бързината на процедурата.

Арбитражът е значително по-евтин в сравнение с държавното съдопроизводство. С покачване на цената на иска, размерът на дължимата арбитражна такса намалява, което прави арбитражното производство по-икономично. За сравнение – при държавното съдопроизводство дължимата таксата е фиксиран процент от цената на иска, като възможността за обжалване на съдебните решения води до значителни разходи за страните по спора за всяка една от съдебните инстанции.

По-опростена процедура – страните имат възможност да приспособят процедурата съобразно естеството на спора и неговите специфики, както и да вземат дейно участие в определяне на правилата, по които ще бъде проведено производството.

Арбитражното производство е конфиденциално – това от своя страна спомага страните да запазят добрите отношения помежду си и да защитят своите търговски тайни.

Арбитражното решение се отличава със стабилност – същото не подлежи на обжалване. Съдебен контрол може да бъде упражнен по исков ред пред Върховния касационен съд и то само при наличието на изчерпателно посочените в чл. 47 от Закона за международния търговски арбитраж отменителни основания.

Арбитражното решение съставлява изпълнително основание и се ползва със сила на присъдено нещо – съгласно разпоредбите на действащата нормативна уредба изрично е посочено, че решенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела подлежат на принудително изпълнение, като страните биха могли да се снабдят с изпълнителен лист;

Облекчена процедура по изпълнение на арбитражните решения в чужбина –  Нюйоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения и Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж обезпечават по-облекчена процедура за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения.

Гъвкавост и едноинстанционност на производството.

В последните години всички тези предимства доведоха до значителен ръст на броя на арбитражните спорове и на арбитражните съдилища на територията на страната. Поради тази причина препоръчваме страните внимателно да подхождат при избора на арбитражен съд и арбитражна колегия, като предварително се информират за съответния арбитър или да авторитета на арбитражен съд, за стабилността и качеството на решенията им. Като част от предпочитаните арбитражни съдилища, които се отличават с традиция, авторитет на арбитрите и качество на съдопроизводството и постановените арбитражни решения, биха могли да бъдат посочени Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, Арбитражния съд при Българската стопанска камара и Арбитражния съд при Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Примерна арбитражна клауза

Съобразно изискванията на чл. 19 от Гражданския процесуален кодекс и разпоредбите на ЗМТА, съветваме страните преди сключване на граждански и търговски договори, чиито предмет не попада в изрично в посочените от закона изключения, предварително ясно и недвусмислено да уговорят, че при наличие на спорове, същите ще бъдат разрешавани от избрания от тях арбитър или арбитражна институция, като бихме могли да предложим следната примерна арбитражна клауза:

Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на този договор, или отнасящ се до неговото тълкуване, недействителност или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при…………………………“

Предложената арбитражна клауза е приложима както по вътрешни, така и по международни търговски и граждански договори. При външнотърговските договори страните следва изрично да уговорят в арбитражната клауза и приложимото към договора материално право, мястото на провеждане на арбитража, както и използвания език на арбитражното производство.

Въпреки гореизброените преимущества на арбитража, предвид спецификата на всеки казус и динамиката на търговския оборот, Ви съветваме преди избора на най-подходящ способ за разрешаване на спорове съобразно Вашите нужди, да се консултирате с юрист с дългогодишен експертен опит в областта на гражданското, търговското право и процесуалното представителство, какъвто притежават и членовете на екипа на  Адвокатско дружество „Мургова и партньори“. При нужда от консултация или допълнителна информация, можете да можете да ни намерите на  www.murgova.com

 

*Image from https://medium.com/