+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

„Пакет Мобилност“ – нова европейска нормативна регулация с неясни последици за екологията и за транспортния бизнес в част от държавите членки

„Пакет Мобилност“ – нова европейска нормативна регулация с неясни последици за екологията и за транспортния бизнес в част от държавите членки
август 13, 2020 Силвана Джаркова

След няколко годишно обсъждане на аргументите „за“ и „против“ и въпреки пандемичната обстановка в Европа, преди около месец Европейският парламент прие окончателно т.нар. „Пакет Мобилност“, включващ следните нормативни актове:

  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1054 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи;
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1055 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт;
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1056 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година относно електронната информация за товарни превози;
  • ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012.

На 31 юли 2020 г. в Официалния вестник на ЕС, бр. L 249, официално бяха публикувани финалните текстове на нормативните актове, с които се въвеждат нови правила относно международните превози на товари.

Регламентите, включени в пакета са с пряко приложение за всяка държава членка на ЕС и тяхното действие е от датата на публикуването им в Официалния вестник, освен ако изрично не е предвидено друго.

В случая е предвидено и трите регламента да влезнат в сила 20 дни след публикуването им в Официалния вестник на ЕС, а да почнат да се прилагат, както следва:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1054 се прилага от датата на влизане в сила, но отделни негови текстове ще се прилага от 31.12.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1055 ще се прилага от 21 февруари 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1056 ще се прилага от 21.08.2024 г.

За разлика от Регламентите, Директивите нямат пряко приложение по отношение на държавите членки и в този смисъл е предвидено националните мерки, транспониращи ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/1057 да се прилагат от дата 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива (01.08.2020 г.), съответно те трябва да прилагат тези разпоредби от 02.02.2022 г.

Целите, формулирани от Европейския парламент и Съвета, които се цели да бъдат постигнати с тези актове, са създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт. Начините за постигане са т една страна, адекватни условия на труд и социална закрила за водачите, а от друга страна — подходящи условия за стопанска дейност на автомобилните превозвачи („превозвачи“) и за лоялна конкуренция между тях. Предвид високата степен на мобилност на работната сила в сектора на автомобилния транспорт са необходими специфични за сектора правила, за да се осигури баланс между свободното предоставяне на трансгранични услуги за превозвачите, свободното движение на стоки, адекватните условия на труд и социалната закрила на водачите.

Конкретните измерения на така заложените цели, са посочените по-горе нормативни актове, като предвидените в тях промени, могат да бъдат синтезирани по следния начин:

С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1054 и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1055 се правят изменения и допълнения в сега действащите регламенти, с които се регулира сектора на автомобилния транспорт и до сега.

Въвеждат се нови минимални изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, според които водачите занапред ще имат право да се прибират всеки три седмици у дома, ще са задължени на всеки осем седмици да се завръщат заедно с камиона си в своята родна страна, както и на всеки три седмици да си взимат по един удължен уикенд, който обаче не следва да прекарват в кабината на превозното средство.

Промените целят и да се уеднакви заплащането на водачите от различните държави членки, като е определящ критерий ще бъде установеното заплащане в страната, в която осъществяват превозите, а не страната на произход.

В допълнение на изложеното, с промените се цели и да се противодейства на явлението на т.нар. дружества „пощенски кутии“ и да се гарантират лоялна конкуренция и равнопоставени условия на вътрешния пазар, като се гарантира, че автомобилните превозвачи, установени в дадена държава членка, имат действително и трайно присъствие в тази държава членка и осъществяват транспортната си дейност оттам. Тези цели се постигат и чрез въвеждане на нови изисквания по отношение на тахографите – т.нар. интелигентни тахографи ще се използват и за регистриране на преминаването на държавните граници.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1056 въвежда правна рамка за електронното съобщаване на регулаторна информация между съответните икономически оператори и компетентни органи във връзка с превоза на стоки на територията на Съюза. Третият регламент е изцяло нов регламент, който допълва въведените промени с първите два регламента и цели е да насърчи цифровизацията на товарните превози и логистиката с оглед намаляване на административните разходи, подобряване на капацитета за правоприлагане на компетентните органи и повишаване на ефикасността и устойчивостта на транспорта.

Последният акт от пакета – ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/1057, въвежда специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, както изменения във връзка с административните изисквания и мерките за контрол относно командироването на тези водачи.

Оценките и мнения за приетите промени с Пакет Мобилност за противоречиви на този етап, като държавите членки от Западна и Източна Европа са разделени на двата полюса. Вече са направени изявления от страна на държави членки от Източна Европа, че ще атакуват приетите с пакета актове пред Съда на ЕС, тъй като според тях промените са протекционистични мерки, с които се предпазва местният трудов пазар в Западна Европа от евтината конкуренция на източно европейските транспортни фирми.

Друг важен аспект, който се засяга от противниците на приетия Пакет Мобилност е как изпълнението на предвидените нови задължения ще се отрази на Зелената сделка за Европа и дали цялостното им въздействие няма да е негативно за околната среда на континента. През м. септември Европейската комисия ще трябва да извърши оценка именно за това въздействие, в следствие на която е възможно да се направят нови промени в Пакет Мобилност.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ ще продължи да следи за вас промените в тази така важна за Европа икономическа сфера, осигуряваща свободното движение на стоки. При работата си с нашите клиенти в сферата, сме натрупали изключително богат опит при структурирането и планирането на бизнес процеси и дейности, командироване на работници и служители и осигуряване на нормативно съответствие на дейността на клиентите спрямо най-актуалните нормативни изисквания на национално и европейско ниво.

 

*Image by Gerd Altmann from Pixabay