+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Особености при прекратяване на участието на съдружник в ООД с предизвестие

Особености при прекратяване на участието на съдружник в ООД с предизвестие
март 16, 2023 Силвана Джаркова

Безспорно една от най-предпочитаните форми за сдружаване в търговския оборот е дружеството с ограничена отговорност (ООД). То крие редица предимства и предлага гъвкавост на съдружниците в него както при взимането на решения за дейността на компанията, така и в оперативното управление на този вид търговско дружество. Нерядко в практиката са налице хипотези обаче, при които някой от съдружниците желае доброволно да прекрати своето участие в ООД, поради наличие на разногласия с другите съдружници, започване на друга дейност, невъзможност да продаде своите дялове, невъзможност да участва в дейността на компанията, несъвместимост или др.

В предходен наш материал разгледахме какви са правни възможности за защита на правата на изключения съдружник в ООД, а с настоящия материал ще се фокусираме върху възможностите за прекратяването на участие на съдружник в ООД с предизвестие, както и какви са правните последните на напускането.

Предпоставки за напускане на съдружник чрез предизвестие

Съгласно разпоредбите на Търговския закон, съдружник може да прекрати участието си в ООД с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване. В Дружествения договор на Дружеството може да бъде уговорен и друг срок на предизвестие, като в практиката често съдружниците уговарят помежду си по-дълъг срок от законоустановения.

Предизвестието задължително следва да бъде отправено в писмена форма, като може да бъде изпратено до Дружеството чрез куриер, пощенски оператор, да бъде връчено лично на управителя или да бъде изпратено чрез нотариус, както и по друг уговорен между страните начин в Дружествения договор. Законът не предвижда задължително съдържание на предизвестието, нито се изисква същото да бъде мотивирано от страна на напускащия съдружник. От предизвестието следва да е видна ясно изразена воля от страна на съдружника да прекрати участието си в дружеството.

Задължително условие е предизвестието да бъде получено от Дружеството, като именно от момента на получаване започва да тече посоченият в закона или Дружествения договор срок на предизвестие.

Съгласно трайната съдебна практика с изтичането на срока на предизвестието участието на съдружника в ООД се прекратява автоматично и от този момент се прекратява членственото му правоотношение. Законът не изисква прекратяване на членството да бъде одобрено от Общо събрание на съдружниците или да са налице уреждане на имуществените отношения между съдружника и Дружеството.

Имуществени последици при напускане на съдружника

След изтичането на срока на предизвестие за напусналия съдружник възниква правото да поиска уреждане на имуществените последици с Дружеството след прекратяване на членството си и да получи равностойността на притежаваните от него дялове в капитала. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. За тази цел следва да бъде съставен междинен счетоводен баланс, изготвен към края на месеца, в който е настъпило прекратяването.

С оглед защита на интересите на кредиторите на Дружеството, в закона не се предвижда и не допуска изчисляването на размера на дружествения дял да се определя на база пазарна цена, както се предвижда при прекратяване на Дружеството и осъществяване на процедура по ликвидация. При напускане на съдружник стойността на дружественият дял е различна от тази на ликвидационния такъв.

Интересен от практическо значение е начинът по-който се определя стойността на активите и паричната равностойност на дружествения дял. В практиката на Върховния касационен съд се приема, че при изготвянето на междинния баланс към края на месеца, през който е станало прекратяване на членството на съдружника, следва да се вземе предвид стойността на придобитите от дружеството активи по тяхната историческа цена, т.е. по цената, по която активите, пасивите и капиталът се оценяват и счетоводно отразяват към момента на тяхното възникване или придобиване. Тази историческа цена се проявява като цена на придобиване, себестойност или справедлива цена и тя трябва да залегне при изготвяне на баланса за определяне на дружествения дял на напусналия съдружник.

Възможно е да се окаже, че счетоводният баланс към края на месеца, през който е възникнало прекратяването, е отрицателен. При тази хипотеза съдружникът няма да има вземане от дружеството.

В случай, че Дружеството не изплати доброволно паричната равностойност на дружествения дял на напусналия съдружник, същият има право на иск срещу Дружеството.

Практически проблеми при вписване на заличаване на напусналия съдружник в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

Както бе посочено и по-горе, с изтичането на срока на предизвестие, участието на съдружника в ООД се прекратява автоматично и във вътрешните отношения съдружникът губи това си качество.

Заличаването на съдружника следва да бъде заявено за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, като това обстоятелство да бъде отразено по партидата на Дружеството в Регистъра. Това вписване има единствено оповестително действие за всички трети лица.

При заявяване на вписване на заличаването на съдружника много често възникват практически проблеми, като длъжностите лица по регистрация в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ изискват редица допълнителни документи, като напр.: да се представят Протокол от проведено Общо събрание на съдружниците или решение на оставащия съдружник, от които да става ясно каква е съдбата на дяловете на напусналия съдружник, изменен Дружествен договор или Учредителен акт, да бъдат представени доказателства за внесен капитал в хипотезата, при която останалите съдружници желаят да поемат дяловете на напусналия съдружник и др. При непредставянето на изисканите документи длъжностните лица обичайно постановяват отказ за вписване, независимо че са налице всички останали предпоставки предвидени в закона.

Съгласно трайната съдебна практика, включително и тази на Върховния касационен съд, упражняването на правото на съдружник да напусне Дружеството чрез отправяне на писмено предизвестие се извършва изцяло по негова воля и има за последица автоматично прекратяване на членственото му правоотношение, което настъпва в момента на изтичане на срока на предизвестието. Застъпено е още и становището, че законът не поставя като условие за настъпване на правните последици на прекратяването наличието на решение на общото събрание на съдружниците и изключва възможността прекратяването да бъде поставено в зависимост от настъпването на други юридически факти, в т. ч. уреждане на имуществените отношения между напускащия съдружник и дружеството, както и от съдбата на дружествените дялове. Съобразно посочените съображения, в случай че постановените откази от длъжностните лица по регистрация бъдат обжалвани по съдебен ред, има значителни шансове същите да бъдат отменени от страна на съда.

Друг практически проблем е дали напусналият съдружник сам може да заяви за вписване своето заличаване при наличие на бездействие на Дружеството или неговите управителни органи да сторят това. Към настоящия момент законодателят не урежда изрично тази възможност, като длъжностните лица в Търговския регистър, считат че съдружникът няма легитимация да подаде такова заявление дори при бездействие на Дружеството. Разнопосочна е и съдебната практика в тълкуването дали съдружникът може да бъде заявител в тази хипотеза. Предвид противоречивата съдебна практика е образувано Тълкувателно дело № 1/2020 г. за приемане от Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК), като един от поставените въпроси е именно легитимиран ли е напускащият съдружник сам да заяви вписване в Търговския регистър на прекратяване на участието му в ООД в случай на бездействие на органите на дружеството по приемане на решение за освободените му дялове и вписване на промяната в Търговския регистър. Към момента се очаква решението на върховните съдии, което ще доведе до уеднаквяване на практиката на Агенцията по вписванията и съдилищата.

От изложеното по-горе стават видни множеството практически въпроси, които възникват при прекратяване на участието на съдружник в ООД с предизвестие, които е препоръчително да бъдат консултирани с юрист с практически опит в търговското право.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава богат опит в областта на търговското право и в осъществяването на процесуално представителство както на съдружници в ООД, така и на самите Дружества, при защита на правата им по съдебен ред. Членовете на адвокатското дружество успешно представляват своите клиенти пред Агенцията по вписванията, както и в процедурата по обжалване на откази, постановени от длъжностните лица по регистрация в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. При нужда от консултация или допълнителна информация по повод повдигнатите въпроси в настоящия материал, бихте могли да се свържете с нас на https://murgova.com/

 

Статията е публикувана и в Колонката на Мургова и партньори в сайта на списание „твоят БИЗНЕС“.