+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Новият закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Новият закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
юли 30, 2019 valioto4

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

На 8 януари 2019 г. в Държавен вестник бе обнародван Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. В текстовете му са уредени нормативно въпросите, към които новият Закон за мерките срещу изпирането на пари препраща (ЗМИП).

С приемането на Закона бе въведена изцяло нова регламентация на мерките срещу изпирането на пари, като значително бе разширен кръга на задължителните субекти, на които се вмени да въведат мерки срещу изпирането на пари, чрез съставяне и въвеждане на единни вътрешни правила в дейността си, с оглед на което да се осъществява надзор за спазването на Закона от техните бъдещи и настоящи клиенти и контрагенти. С приемането на Правилника се детайлизира реда за приемане и представянето на им, като в тях следва да са описани всички стъпки на процеса по превенция срещу изпирането на пари. Вътрешните правилата следва да бъдат приети в 4-месечен срок от регистрацията на субектите по чл.4 от ЗМИП, както и тези, за които задължението за прилагане на мерки е възникнало до влизането на закона в сила. След вътрешното им приемане в 14-дневен срок следва да се изпратят за утвърждаване на Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Освен това се предвижда задължение за субектите да изготвят на годишна база въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му, който също следва да се изпрати на Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-то число на месец февруари на годината за която се отнася. Въвежда се и необходимостта задължените субекти, с изключение на застрахователните посредници, да създават специализирани служби, които да подготвят, предлагат за утвърждаване и изпълняват програми за обучение на служителите по прилагането на ЗМИП, актовете по прилагането му и вътрешните правила.

Новоприетият закон също така утвърди легална дефиниция на понятието „действителен собственик“. Задължението за декларирането им ще засяга практически почти всяко юридическо лице в страната. Предвижда се информацията за действителните собственици да се публикува в съответните регистри – в Търговския регистър, Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Регистър БУЛСТАТ. До 31 януари 2019 г. Агенция по вписванията следва да осигури възможност за вписване на действителните собственици, като от 1 февруари 2019 г. трябва да започне подаването на декларациите. Крайният срок на фирмите да декларират на действителните си собственици е 4-месечен, съответно до 31.05.2019г., като законът предвижда санкцията за неизпълнение да е от 1 000 лв. до 10 000 лв. за юридически лица или еднолични търговци, а ако след наказанието не бъдат заявени за вписване данните, глобата ще начислява всеки месец до заявяване на вписването.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има богат и високо експертен опит сферата на отношенията, регулиращи предотвратяването прането на пари. Предоставяме юридически консултации и цялостно правно обслужване в съответствие и с новите изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане му.

За повече информация и при въпроси, може да се свържете с нас на: http://www.murgova.com

Адвокатско дружество „Мургова & Партньори“