+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

На хоризонта: Законодателният акт за данните на ЕС. Какво следва за бизнеса?

На хоризонта: Законодателният акт за данните на ЕС. Какво следва за бизнеса?
февруари 23, 2024 Силвана Джаркова

За цифровото общество универсалната и непроменлива по стойността си валута са данните с аналитична добавена стойност, чрез които се прогнозират действителните потребности на ползвателите на продукти и услуги в дигитална среда. Това предопределя те да бъдат събирани, съхранявани и споделяни чрез иновативни методи като облачните решения и все по-широкоспектърното навлизане на технологични мрежи от взаимодействащи си устройства, познати също като концепцията за „интернет на нещата“ (Internet of Things – IoT).

В стремежа си за стимулиране на дигиталната трансформация, Европейският съюз прие новия Регламент относно хармонизираните правила за справедлив достъп и използване на данни (Законодателен акт за данните – Data Act), който влезе в сила от 11.01.2024 г. и е заложено да бъде приложим от септември 2025 г. Новият законодателен акт придава завършен вид на нормативната политика на ЕС относно използването и защитата на информационните ресурси и действа в синхрон с Регламента за защита на личните данни (GDPR) и Европейския акт за управление на данните (Data Governance Act).

Регламентът предоставя възможности на гражданите и дружествата, които използват свързани продукти или свързани услуги в Съюза да разполагат със своевременен достъп до данните и метаданните, генерирани от използването им.

Какво е свързан продукт?

Примери за свързани продукти са сателитни мрежи и безжичните комуникационни мрежи, също така и интегрираното оборудване в пътната и снабдителска инфраструктура, датчици в превозни средства и въздухоплавателни средства, медицински и здравни изделия или селскостопански и промишлени машини с изкуствен интелект.

Какво е свързана услуга?

Това е цифрова услуга, включително софтуер, която е свързана с продукта към момента на покупката, вземането под наем или закупуването на лизинг по такъв начин, че липсата ѝ би попречила на свързания продукт да изпълнява една или повече от своите функции, или която впоследствие е свързана с продукта от производителя или от трета страна с цел добавяне, актуализиране или адаптиране на функциите на свързания продукт. Този тип данни се съхраняват от компютърен софтуер за анализиране на данни, мобилни приложения и услуги за стрийминг на дигитално съдържание.

Интелигентен договор

Освен това в Акта за данните за първи път е въведена единна легална дефиниция на европейско ниво за революционния метод за регулиране на отношения между страни чрез т.нар. „интелигентен договор“. По същността си той представлява компютърна програма, използвана за автоматизирано изпълнение на споразумение или на част от него, която си служи с последователност от електронни записи на данни и гарантира тяхната цялост и точност на хронологичната им подредба. Тези записи спомагат за проследимост на търговските отношения, мениджмънта на веригите на доставки на материали и суровини и своевременния контрол за изпълнението от страните на уговорените срокове, количества на доставки, производствени и снабдителни линии и други специфични условия, за които се произвеждат и архивират метаданни в реално време.

Законодателният акт за данните действа по отношение на:

– всички производители на свързани продукти и държателите, получателите на данни и доставчиците на услуги за обработка на данни, независимо от мястото им на установяване, които предоставят услуги на клиенти в Съюза;

ползвателите на свързани продукти или свързани услуги, независимо дали са физически или юридически лица;

лицата, използващи и/или изготвящи интелигентни договори в търговска, стопанска или професионална дейност.

Задължения за предоставяне на информация

Регламентът определя задължения за производителите на различни устройства и оборудване и за разработчиците на дигитални услуги. Те трябва още при проектирането им да поставят условия за залагането на изначални технологични и юридически гаранции, както за съхранението, достъпността им, така и цялостната защитата на данните.

От съществено значение е преди сключването на договор за покупка, наем или лизинг на свързан продукт, продавачът, наемодателят или лизингодателят да предоставят на ползвателя по ясен и разбираем начин най-малко следната информация:

– вида, формата и приблизителния обем на данните, които свързаният продукт е в състояние да генерира;

– дали свързаният продукт е в състояние да създава данни непрекъснато и в реално време;

– дали свързаният продукт e в състояние да съхранява данни на устройство или на отдалечен сървър, включително, когато е приложимо, предвидената продължителност на съхранение;

– как ползвателят може да получи достъп, да извлече или, когато е нужно, да изтрие данните, включително техническите средства за това, както и условията за тяхното използване и качеството на услугата.

Задължения при споделянето на данни

Споделянето на данни с трети страни следва да се извършва само при спазването изрично разписани корпоративни политики и по изричен избор на ползвателя, за да се намали нерегламентираното предоставяне на данни и злоупотребата чрез неясни договорни клаузи. Освен това е предвидено дружествата, съхраняващи данни, да ги предоставят на ползвателите и на трети лица, избрани от ползвателите, само при изрични обстоятелства.

Значителен акцент е поставен върху задължението при наличието на извънредна необходимост, държателите на данни да предоставят на органите от публичния сектор, на Комисията, Европейската централна банка или органите на Съюза данните, необходими за изпълнението на специфична задача от обществен интерес.

Потребителските данните – рискове и нови възможности

В предишен материал, подготвен от екипа ни (https://murgova.com/%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%8a%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8/) , беше детайлно представена концепцията за „ефекта на мозайката“ при боравеното с данни, който води до перманентно изискване за актуално информирано съгласие на обновяващите се данни на изкуствения интелект. Този процес по постоянно обновяване на волята на потребителите става все по-предизвикателен за бизнеса при постоянното участие в споделянето на данни в мрежа с множество устройства на различни доставчици и производители, които често се комбинират с многообразие от цифрови услуги. В допълнение на това, с Регламента се предвижда след 12 януари 2027 г. да бъдат премахнати всякакви технически и търговски ограничения за смяна на доставчика на услугите, както и таксите за трансфера от потребителите.

Тази динамиката на европейското законодателство създава все повече изисквания към бизнеса за спазването на множеството и комплексни нормативни условия, които следва да бъдат обследвани в тяхната юридическа и пазарна взаимосвързаност. За съвременния бизнес мащабните масиви с информация са обект на обмен, конкурентно предимство и способ за планиране на бъдещи инвестиции. Но не следва да се възприема, че европейското законодателство цели да забрани или ограничи тези дейности, а единствено да въведе ясни правила и гаранции при осъществяването им.

Законодателният акт за данните ще предоставя на бизнеса регулативна рамка за максимално оползотворяване на данни за ефективност на производство и оперативността на работните процесите. Комплексната природа на информационните потоци и споделянето информация за взаимодействието на потребителите със закупените продукти и предоставените услуги са възможности, които ще предопредялат развитието на бизнеса. Това води до необходимост от внимателно изследване на юридическите способи за предотвратяване на скрити рискове и съставянето на цялостна стратегия за нормативно съответствие при интегрирането на иновативни технологични решения за бизнеса.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава значителен опит в правното обслужване на дигитални бизнеси и задълбочена експертиза в анализа на европейските и национални регулации в областта на правото на цифровите технологии. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При нужда от консултация или допълнителна информация по темите в настоящия материал, бихте могли да се свържете чрез https://murgova.com/

 

Статията е публикувана и в Колонката на Мургова и партньори в сайта на списание „твоят БИЗНЕС“.