+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Кратък преглед на мерките по  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Кратък преглед на мерките по  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
март 25, 2020 Ралица Байрактарова

С Указ № 71 от 23.03.2020 на Президента на Република България беше обнародван приетият от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г.

Настоящият материал има за цел да направи кратък преглед на приетите текстове, като екипът на АДД „Мургова и партньори“ вече работи и по следващите материали, които ще дадат повече информация за конкретните мерки, разпределени по сфери. Очакваме тези текстове да бъдат публикувани в следващите часове и дни.

Законът въвежда специфични мерки за периода на обявеното извънредно положение в няколко направления: спиране и удължаване на редица срокове, прекратяване на висящи процедури, ограничаване на нотариалните производства, предоставяне на възможност на работодателите да предприемат мерки за реорганизация на работния процес, предоставяне на правомощия на военнослужещите от въоръжените сили. С Преходните и заключителни разпоредби се изменят редица разпоредби на съществуващата нормативна уредба във връзка с приетите мерки, като измененията са съществени и подлежат на отделен самостоятелен анализ в рамките на конкретната сфера.

От окончателния текст на закона са отпаднали изричните противоепидемични мерки, предвидени в законопроект. Вместо тях законодателят е предвидил, че Министърът на здравеопазването ще може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон. Несъмнено целта е бързина при въвеждането на нови и по-строги мерки, но тази широка формулировка дава широко поле за тълкуване, като предстои да се установи доколкото предоставеното правомощие е работещо.

1. Мерки, насочени към работодателите

Работа от разстояние

Както вече писахме по повод последната редакция на Законопроекта, преди окончателното му приемане, на работодателят е предоставена възможност, в зависимост от специфичния характер на работата и възможността за нейното обезпечаване, по своя преценка да въведе надомна работа или работа от разстояние. Работодателят може да предостави на работник / служител до една втора от платения годишен отпуск. Това става без съгласието на работника / служителя.

Работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от периода на извънредното положение. Работата на предприятието или на част от него може да бъде преустановена и със заповед на държавен орган. В горните хипотези

На работодателя е предоставена възможност и за въвеждане на непълно работно време.

Като мярка в подкрепа на работодателите, е предвидена възможност Националният осигурителен институт чрез средствата от фонд „Безработица“ да превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (работниците и служителите, независимо от характера на работата). Кои работодатели ще имат възможност да се възползват от мярката предстои да бъде установено, като законът предвижда условията за това да бъдат определени с акт на Министерския съвет.

Специални правила са въведени за работещите, които оказват или подпомагат оказването на медицинска помощ, съответно за държавните служители, които по длъжностна характеристика или разпореждане на ръководител подпомагат оказването на медицинска помощ. За тях не се прилагат ограниченията за полагане на извънреден труд и неговата продължителност по Кодекса на труда. Аналогично и за полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението, които полагат извънреден труд над нормативните ограничения.

АДД „Мургова и партньори“ е на разположение за разяснения, изготвяне на документи. В момента работим върху подробен материал по всички мерки, въведени със закона и касаещи работодателите.

2. Спиране на срокове. Ограничения на висящи процедури и производства

Считано от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Предвидени са изключения за наказателни производства, екстрадиция и мерки за принуда. Спират да текат давностни срокове, както и срокове за изпълнение на указания, дадени от административен орган.

Удължени са или спират да текат различни срокове по Кодекса за социално осигуряване, Закона за чужденците в Република България, Закона за народните читалища, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за независимия финансов одит, Кодекса за застраховането, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране

Удължава се срокът на валидност на документите за пребиваване на чужденци, срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на моторно превозно средство.

Въведената уредба е доста подробна, като във всеки случай са предвидени и изключения. Това прави подробният анализ невъзможен в рамките на настоящия кратък материал, като АДД „Мургова и партньори“ работи върху подробна статия, фокусирана именно върху тези мерки. Препоръчваме задължителна консултация с юрист във връзка с спрените срокове, ефекта на тази мярка и възобновяването им след отмяна на извънредното положение.

Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение. 

Законът налага мораториум на запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица. 

Ограничават се нотариалните производства, като са разрешени единствено „неотложни“ нотариални производства. Текстът вероятно ще породи въпроси, поради липсата на легална дефиниция на понятието „неотложни“.

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Сроковете за заплащане на дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови клиенти, се удължават от 10 на 20 дни.

АДД „Мургова и партньори“ работи върху подробен материал по всички мерки, въведени със закона и касаещи промени в законоустановените срокове.

3. Ограничения по процедури за обществени поръчки

Приетите мерки предвиждат, че Законът за обществените поръчки не се прилага по отношение на материали и апаратура необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки. ЗОП не се прилага и по отношение на възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци.

Предоставена е възможност на изпълнителите на обществена поръчка да предоговорят срока за изпълнение.

АДД „Мургова и партньори“ работи върху подробен материал по всички мерки, въведени със закона и касаещи обществените поръчки.

4. Мерки в учебните заведения

За учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Учителите и педагогическите специалисти осъществяват обучението, като осигуряват в дома си или избрано от тях друго помещение извън училището работно място и използват необходимото технологично оборудване.

На министъра на образованието и науката е предоставена възможност със заповед да въвежда временни правила във връзка с обучението.

5. Ограничения и мерки в дейността на аптеките и износа на лекарствени продукти

Аптеките може да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса, до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

До отмяната на извънредното положение със заповед на министъра на здравеопазването може да се забрани износ на определени лекарствени продукти, като забраната е скрепена с административна санкция в размер до 50 000 лв. в зависимост от нарушителя.

6. Ограничения, свързани със средствата по Европейските структурни и инвестиционни фондове

Предвижда се възможност за едностранно изменение на договори за безвъзмездна финансова помощ от страна на управляващите органи, отпускане на безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, съкращаване на сроковете по процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, постановяване на неприсъствени решения по всички въпроси от компетентността на Комитета за наблюдение на съответната програма. Изключва се приложението на някои разпоредби от Закона за управление на средствата по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Екипът на АДД „Мургова и партньори“ е на разположение за допълнителни разяснения по посочените ограничения съобразно конкретния случай, като работим и по подробен материал по всички мерки, въведени със закона.

7. Други мерки

Законът въвежда и редица други мерки, сред които:

Възможност военнослужещите от въоръжените сили при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет, да участват в прилагането на противоепидемични мерки, в това число да извършват проверки за установяване самоличност на лице, при определени условия да ограничават придвижването на лица и превозни средства до пристигане на органите на МВР и др.

В 7-дневен срок от обнародването на закона лечебните заведения, държавните институции и телекомуникационните оператори чрез определени длъжностни лица следва да извършат извънредна проверка на техническото състояние на енергийните обекти, предназначени за снабдяване с електрическа енергия, които са тяхна собственост.

Влизане в сила на закона

С изключение на някои изрично посочени разпоредби (които имат действие от датата на обнародване), законът влиза в сила със задна дата – 13.03.2020 г. и се прилага до отмяна на извънредното положение.

Екипът на АДД „Мургова и партньори“ е на разположение за допълнителни разяснения по повдигнатите в настоящата статия въпроси, като можем да съдействаме по всички специфични правни въпроси, които Законът поражда.

 

София, 25 март 2020 година
Екипът на АДД Мургова и партньори