+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Командироване на граждани на трети страни в България

Командироване на граждани на трети страни в България
юли 23, 2020 Силвана Джаркова
Image by : slon_dot_pics from Pexels

В предходния ни материал, Ви запознахме с режимите и процедурите за достъп до пазара на труда на  чужденци, граждани на трети държави съгласно изискванията на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, въз основа на които се иска разрешение от Агенция по заетостта.

В рамките на настоящия материал ще очертаем основните процедури, свързани с регистрационния режим на чужденци, граждани на трети държави пред Агенция по заетостта, като по-конкретно ще спрем на най-широко разпространената процедура по регистрация за работа на командировани граждани на трети страни в Република България.

Граждани на трети държави, които са лица от български произход и законно пребивават на територията на Република България, могат да упражняват заетост в България без разрешение за работа и след регистрация в Агенция по заетостта до получаване на разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България.

На регистрация подлежат и лицата, които ще упражняват сезонна заетост до 90 дни в България, както и граждани на трети държави, приети като научни работници, редовни студенти във висше училище в Република България или при заетост на стажанти по трудов договор с условие за стажуване.

В практиката често се налага чуждестранно дружество да командирова работници в България с цел осъществяване на бизнес проекти, обмяна на опит, ноу-хау, обучение на персонал и други.

В Закона трудовата миграция и трудовата мобилност и правилника за прилагането му е предвидена специална процедура за командироване на чужденци, граждани на трети държави за срок до 3 последователни месеца в рамките на 12 месеца (т. нар. краткосрочна заетост), като те могат да изпълняват определени задачи без разрешение за работа след еднократна регистрация в АЗ.

Заявлението за регистрация се подава от страна на българския работодател, приемащ на работа командирования служител. Той следва да декларира, че предлаганите условия на труд и заплащане на чуждестранния гражданин не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд, наети в българското дружеството.

Необходимо условие е между българския и чуждестранния работодател, командироващ служителя, да е сключен договор за предоставяне на услугата. Освен това, има изискване към заявлението за регистрация да се приложи и легализирано съгласно българското законодателство писмо-потвърждение от чуждестранната фирма – работодател, което да удостоверява наличието на трудово правоотношение с командирования работник, да посочва конкретните задачи за изпълнение в България, както и да определя срока на командироване и да гарантира изплащането на трудовото възнаграждение и покриване на разходите за социално осигуряване и здравна застраховка на командирования. Чуждестранното дружество следва да представи и удостоверение за актуално състояние на компанията, легализирано съгласно българското законодателство.

Регистрацията за краткосрочна заетост се извършва в 10-дневен срок от подаването на декларацията и се потвърждава чрез заверка от изпълнителния директор на Агенцията.

Работодателите е добре да предвидят поне месец преди подаването на заявлението, доколкото голяма част от документите подлежат на легализация в България.

При необходимост от продължаване на заетостта над три месеца, чужденците с регистрация в АЗ могат да получат разрешение за достъп до пазара на труда като командировани специалисти за срок до 12 месеца. Повече информация за тази процедура ви споделихме в предишната ни статия.

След успешна регистрация, българският работодател, приемащ на работа командирован или изпратен работник от трета държава, има ангажимент да информира чуждия работодател за регистрираната заетост, като му предостави завереното от Агенция по заетостта заявление.

Ако целите на краткосрочното командироване изискват получаването на виза, чужденецът трябва да подаде съответните документи в консулското представителство на РБ възможно в най-кратък срок.

В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденците, работодателите трябва да уведомят съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която осъществява контрол, свързан със заетостта на чужденци на територията на Република България.

При евентуално предсрочно прекратяване на командироването на чужденеца, местният работодател трябва отново да уведоми писмено Агенция по заетостта в 3-дневен срок от датата на прекратяването на командироването.

АДД „Мургова и партньори“ разполага с богат опит във връзка командироването на чужденци, граждани на трети държави, като екипът ни е на разположение за цялостно съдействие при подаване на заявлението и изготвянето на необходимите документи пред Агенция по заетостта, както и за всякакво съдействие на работодателите в процедурите по регистрация и издаване на разрешение от Агенция по заетостта.

 

*Image by : slon_dot_pics from Pexels