+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Ключови мерки за бизнеса по време на извънредното положение

Ключови мерки за бизнеса по време на извънредното положение
март 19, 2020 Ралица Байрактарова

обявено в Република България за периода 13.03.2020 – 13.04.2020

(актуално към 18.03.2020 г.)

С представения в Народното събрание Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март
2020 г. на Народното събрание
, се предвиждат редица мерки, които ще бъдат въведени на територията на Република България за периода на обявеното извънредно положение в страната.

Настоящият документ има за цел да обобщи най-важните (от гледна точка на бизнеса) извънредни мерки, които Законопроектът предвижда.

Към датата на първоначално изготвяне на настоящия документ, Законопроектът е приет на първо четене от Народното събрание. Изменения в текстовете са възможни, като съобразно окончателния вариант на приетия закон, настоящият документ може да бъде актуализиран.

Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта предвиждат изменения в редица нормативни актове с оглед въвеждане на предвидените извънредни мерки.

Изменения се предвиждат в:

а. Наказателния кодекс;

б. Кодекс на труда;

в. Кодекс за социално осигуряване;

г. Закон за хората с увреждания;

д. Закон за българските лични документи;

е. Закон за чужденците в Република България;

ж. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;

з. Закон за държавния служител;

и. Закон за народните читалища;

к. ЗИД на Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

В рамките на обсъжданията в пленарна зала между първо и второ четене са предложени промени и в други нормативни актове, по-важните от които са Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за обществените поръчки и други.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предлага на своите клиенти пълно юридическо обслужване и консултации по анализ и въвеждане на приетите извънредни мерки, както и изготвяне на всички съпътстващи вътрешно корпоративни документи, в това число правила, политики, заповеди, решения и др.

Предлаганите със Законопроекта мерки са насочени към предпазване, ограничаване и преодоляване на заразата и последиците от разпространението на COVID – 19.

1. Ограничения при събиране и придвижване на хора

 1.1. Забраняват се посещенията на увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафенета сладкарници и големи търговски центрова (МОЛ), с изключение на банковите и застрахователни офиси, хранителните магазини и аптеките в тях.

Ресторантите и заведенията за бързо обслужване имат право да извършват доставки до адрес, при спазване на строги санитарно-хигиенни изисквания

Изброяването в Законопроекта е изчерпателно, което означава, че неупоменатите търговски дейности могат да продължат да функционират при досегашния ред, при спазване на строги санитарно-хигиенни изисквания.

1.2.  Забраняват се всички учебни занятия, както и посещенията на детски градини, училища, ясли, университети и др., като при възможност учебното заведение следва да въведе дистанционна форма на обучение.

1.3. Забраняват се всички масови мероприятия, в това число спортни, културни и научни такива, като в тази категория попадат кина, театри, концерти, музеи, посещения на фитнес зали и т.н.

1.4. Забраняват се плановите консултации, прегледи, имунизации, присаждане на органи, както и свижданията в лечебни заведения.

1.5. Забраняват се обученията и командировките в страната и чужбина.

1.6. Забраняват се свижданията в местата за лишаване от свобода.

1.7. Въвеждат се задължителни здравни застраховки при пътуване извън страната.

Посочените мерки могат да бъдат разширявани и допълвани със заповед на министъра за здравеопазването по препоръка на Националния оперативен щаб.

2. Ограничения, свързани с процесуални срокове, нотариални производства и други процедури

До прекратяване на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по всички съдебни, административни, арбитражни и изпълнителни производства. Ограничението не важи за наказателните производства.

Формулировката на първоначалния текст поставя въпроси от кой момент посочените процесуални срокове се считат за спрени, като считаме, че тази неяснота следва да бъде отстранена при окончателното приемане на новия Закон. Поради това заемаме консервативно становище, че до публикуването на закона и влизането му в сила по предвидения ред, процесуалните срокове продължават да текат и следва да бъдат спазени. На следващо място, следва да бъде изяснено категорично дали административно – наказателните производства попадат в обхвата на изключението. При сегашната редакция, считаме че сроковете по тези производства също ще спрат да текат, но е необходимо това да бъде прецизирано.

В допълнение, считаме че не е напълно прецизна и уредбата, предвидена в Законопроекта и от гледна точка на законоустановените срокове за обжалване на административни актове. Спирането на тези срокове неминуемо води до невъзможност да влязат в законна сила и да бъдат изпълнявани редица административни актове, в това число и решенията на възложителите по Закона за обществените поръчки, представляващи индивидуалните административни актове.

Прекратяват се всички обявени процедури по публична продан и въвод във владение. Прави впечатление, че не е уточнено дали законодателят ще прави разграничение в зависимост от това дали въводът е срещу физическо или юридическо лице. При сегашната редакция текстът следва да се тълкува като да обхваща всички процедури по въвод във владение.

Спира се налагането на запори върху банкови сметки, пенсии, трудови възнаграждения, описи на движими и недвижими вещи. Тук изрично е предвидено, че ограничението касае само физически лица, т.е. запори на сметки на търговски дружества, ЮЛНЦ и др. не се спират и могат да бъдат налагани.

Със Законопроекта се въвежда и ограничение относно извършването на нотариални удостоверявания до спешните и неотложни такива. Нотариалната камара следва да осигури поне един дежурен нотариус за съответнитния нотариален район при спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Относно цитираните ограничения се пораждат редица въпроси и неясноти. На първо място няма легална дефиниция или поне индикативно изброяване кои заверки ще бъдат считани за спешни и неотложни, което ще трябва да се преценява за всеки конкретен случай поотделно. Това от своя страна би могло да доведе до наличие на злоупотреби в нотариалното производство, забавяне на вписването на актове в Агенцията по вписванията, извършването на множество сделки с един и същи недвижим имот, както и възникването на други рискове за бизнеса. В тази връзка, считаме че текстовете в Законопроекта, свързани с това ограничение следва да бъдат допълнително уточнени и прецизирани, за да бъдат избегнати евентуалните негативни последици.

3.  Ограничения на работния процес

 Всички работодатели следва да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. В случай, че това не е възможно, в работните помещения следва да бъдат организирани и въведени засилени противоепидемични мерки, които включват филтър на пристигащите служители, дезинфекция, проветряване, инструктаж за лична хигиена и др. Работодателите не следва да допускат до работното място служители и външни лица с прояви на остри заболявания.

По препоръка на главния държавен здравен инспектор работодателят следва да организира работния процес по начин, така че между служителите / работниците да има разстояние от поне 1 метър.

 Във връзка с горното административните ръководители на работодателите следва да отчитат предприетите мерки и да удостоверят безпроблемното функциониране на работното място.

 Екипът ни е на разположение да обсъдим най-подходящата форма на реорганизация, съобразно спецификите на търговската Ви дейност.

Въвеждат се и редица изменения в Кодекса на труда, като в периода на обявеното извънредно положение:

а. Работодателят може без съгласие на служителя да му възложи временно извършване на надомна работа или работа от разстояние.

б. Работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, негова част, на всички или на част от служителите за периода на извънредното положение. В този случай, работодателят дължи пълния размер на брутното трудовото възнаграждение (БТВ).

в. Работата на предприятието може да бъде преустановена и със заповед на държавен орган. В този случай, работодателят дължи заплащане на 50% от БТВ, но не по-малко от 75% от минималната работна заплата за страната.

г. Работодателят може да установи непълно работно време за служители, които работят на пълно работно време за периода на обявеното извънредно положение или част от него.

Всички промени в режима на работа, трудовото възнаграждение, почивките и отпуските следва да се извършат със заповед на работодателя, която трябва да бъде доведена до знанието на всички засегнати лица срещу подпис. Отделно от това ние считаме, че за осигуряване на яснота в отношенията между страните и за по-голяма сигурност за тези промени следва да се сключи и допълнително споразумение, уреждащо тези промени, което да се подпише от двете страни съгласно чл.119 КТ.

д. При преустановяване на работата в предприятието, на работодателя е предоставена възможност, без съгласието на работника/служителя, да му предостави платен отпуск, включително на лица, които нямат придобит 8 месеца трудов стаж. В случай, че няма наличен платен отпуск на служителя може да се предостави неплатен.

е. Работодателят е длъжен да предостави отпуск по искане на следните категории лица:

– бременни и лица в напреднал етап на лечение ин витро;

– майки и самотни бащи на деца до 12 годишна възраст или на деца с увреждания без ограничение на възрастта

– лица под 18 годишна възраст, както и лица с намалена работоспособност 50 и повече %;

– лица с право на закрила по чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ

4. Ограничения, свързани със средствата по Европейските структурни и инвестиционни фондове

 Предвижда се възможност за едностранно изменение на договори за безвъзмездна финансова помощ от страна на управляващите органи, отпускане на безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, съкращаване на сроковете по процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, постановяване на неприсъствени решения по всички въпроси от компетентността на Комитета за наблюдение на съответната програма. Изключва се приложението на някои разпоредби от Закона за управление на средствата по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Екипът на АДД „Мургова и партньори“ е на разположение за допълнителни разяснения по посочените ограничения съобразно конкретния случай.

 5. Възлагане на тръжни процедури и процедури по реда на ЗОП 

След обявяване на извънредно положение в страната, в ДВ, бр. 23 от 14.03.2020 г. беше обнародвано допълнение към ЗОП, с което приложението му се изключва в случаите на закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция, в случаите на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България.

 Първоначалният проект на Закона обаче, не предвижда никакви допълнителни мерки по отношение възлагането и провеждането на тръжни процедури и процедури по реда на ЗОП, което по наше мнение ще породи редица въпроси и затруднения за възложителите във връзка със стартирането на нови, както и успешното провеждане и приключването на вече започнали процедури по реда на ЗОП или тръжни такива. Част от посочените неясноти са отстранени, като в рамките на обсъжданията в пленарна зала между първо и второ четене са предвидени по-подробни разпоредби, които касаят процедурите, провеждани по реда на ЗОП.

 В медийното пространство се разпространяват и редица предложения за извънредни мерки от експерти в областта, но официално становище на компетентните държавни органи все още не е прието. При наличие на по-детайлна информация и/или в случай на въвеждане на задължителни мерки ще бъдете информирани незабавно.

 6. Други важни моменти

Към датата на изготвяне на настоящия документ, се обсъжда въвеждането на извънредни икономически мерки в подкрепа на бизнеса в няколко направления. Следва да се подчертае, че обсъжданите мерки не са окончателни и ще подлежат на уточняване и допълване. Поради тяхното естество се очаква въвеждането им да е съпроводено включително с изменение или отпадане на текстове, които към момента са заложени като част от Законопроекта и са предмет на настоящия документ.

По-долу излагаме накратко обсъжданите мерки, като при наличието на по-голяма конкретика или въвеждане на допълнителни такива ще Ви информираме незабавно.

Икономически мерки се обсъждат в следните направления:

6.1. Поемане на 60 % от трудовите възнаграждения на служители за 3-месечен период след кандидатстване пред Агенция по заетостта за определени категории работодатели;

6.2. Съдействие и/или предвиждане на облекчения във връзка с плащания по търговски кредити;

6.3. Удължаване на сроковете за данъчно и счетоводно приключване, както и за деклариране и плащане на данъци.

 АДД „Мургова и партньори“ е до Вас в тези трудни времена, като сме на разположение да съдействаме по всички специфични правни въпроси, които извънредното положение поставя. Ще Ви държим и в течение относно развитието на процедурата по приемането на Закона, както и ще Ви информираме относно окончателния вариант, в който същият ще бъде приет от Народното събрание.

 Екипът на АД „Мургова и Партньори“