+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Как помагаме на клиентите да се справят с GDPR

Как помагаме на клиентите да се справят с GDPR
юли 30, 2019 valioto4

Как помагаме на клиентите да се справят с GDPR

От началото на 2018 г. Адвокатско дружество Мургова и партньори е ангажирано с редица проекти, свързани с Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗЛД или GDPR) и неговите изисквания – една доста популярна тема, широко обсъждана във всички държави – членки на ЕС особено през последните четири или пет месеца. Както повечето от нас са запознати, ОРЗЛД е изготвен от Европейската комисия през 2012 г. и приет от Европейския парламент и Съвета през 2016 г. Регламентът влезе в сила на 25 май 2018 г. Тъй като той е пряко приложим, националните правителства не са задължени да приемат законодателство, осигуряващо приложимостта на ОРЗЛД на национално ниво.

Въпреки горното, се очакваше всяка от държавите членки да подпомогне гладкото прилагане на новите изисквания на ОРЗЛД чрез приемането на национални нормативни актове или изменението на такива, засегнати от Регламента. Преди 25 май 2018 г. само няколко от държавите членки бяха предприели такива действия, а към настоящия момент не се наблюдава особено развитие в този процес по отношение на останалите държави. Като пример може да представим процеса в България, където в средата на май беше представен за обществено обсъждане проект на нов закон за защита на личните данни, който все още не е приет от Народното събрание.

Всички изложени обстоятелства следваше да бъдат отчетени при работа ни по GDPR проектите, възлагани ни от нашите клиенти. Въпреки тези така наречени пречки, ние приехме предизвикателствата, поставени от новото европейско законодателство, за да съдействаме на нашите клиенти да бъдат напълно подготвени и да отговарят на изискванията на ОРЗЛД още преди приемането на националните нормативни актове. Досегашният ни опит по подобни проекти ни даде възможност да оценим ситуацията като предимство, а не като пречка, и да предоставим на клиентите си цялостно правно обслужване съобразно изискванията на европейското законодателство и в съответствие с текущото национално такова.

Услугите, които предлагаме в рамките на GDPR проектите, включват изготвяне на цялостен правен анализ на процесите и механизмите, използвани от клиентите в сферата на личните данни, преглед и оценка на дружествените документи, трудовите договори и длъжностни характеристики, използвани от клиентите, както и обща оценка на приложимите вътрешните процедури в сферата. Екипът ни провежда интервюта и обучения по ОРЗЛД за служителите на клиентите с цел осигуряване на плавно приемане и прилагане на новите политики относно защитата на личните данни. Изготвяме и пълния набор от вътрешни документи и политики, съобразени с нормативните изисквания и гарантиращи законосъобразното обработване на лични данни от клиентите. Тъй като за нас предоставянето на всички тези услуги не е еднократен проект, а цялостно правно обслужване, изискващо дългосрочен ангажимент от наша страна, предоставяме на нашите клиенти абонаментни юридически услуги и консултации, чрез които им осигуряваме спокойствието, че могат да разчитат на експертизата на Адвокатско дружество Мургова и партньори по отношение на всякакви текущи и бъдещи въпроси в областта на GDPR.