+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Зелените обществени поръчки – част от основната стратегия за прилагане на Европейския зелен пакт

Зелените обществени поръчки – част от основната стратегия за прилагане на Европейския зелен пакт
октомври 9, 2021 Силвана Джаркова

Зелената сделка на ЕС, целяща постигане на устойчивост на икономиката на ЕС, чрез превръщане на предизвикателствата в областта на климата и околната среда във възможности във всички области на политиката, вече се прилага в редица области в обществения живот, като обществените поръчки не правят изключение. След представянето на Европейския зелен пакт (или т. нар. „Зелена сделка“) от Европейската комисия в края на 2019 г., стана ясно че с него се предвижда и въвеждането на „зелените обществени поръчки“ като основна стратегия за трансформация и намаляване на негативното въздействие на потреблението върху околната среда, съчетано с насърчаване на икономическото развитие в ЕС.

Какво е зелена обществена поръчка?

Зелената обществена поръчка („ЗеОП“) е определена от Европейската комисия като „процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и строителни работи със същата основна функция, които иначе биха били предоставени”. Към настоящия момент възлагането на ЗеОП е доброволна възможност на всички възложители, а от цялостното им въвеждане се очакват редица плюсове в дългосрочен план.

Противно на първоначалното впечатление, което се създава от дефиницията, зелената обществена поръчка всъщност не е отделен вид процедура за възлагане. Тя представлява по-скоро набор от екологосъобразни или „зелени“ критерии и изисквания, предназначени да улесняват публичните органи при закупуването на стоки, възлагането на услуги и строителни работи.

Какви са „зелените“ критерии?

За да улеснят включването на екологичните изисквания в документациите за възлагане на обществени поръчки, службите на Комисията разработват и приемат критерии за екологосъобразни обществени поръчки в различни области на икономиката и бизнеса – електроенергия, проектиране, строителство и управление на сгради, транспорт и др. Същите представляват особено голямо удобство за възложителите, тъй като са формулирани по такъв начин, че ако бъдат сметнати за целесъобразни, да могат да бъдат включвани директно в съответните документации с минимално необходими редакции. За допълнителна информация на възложителите в работните документи са включени и обяснителни записки към съответните изисквания, както и съображения относно разходите и тяхното отражение върху възлагането/изпълнението на поръчката. С пълния набор от разработените критерии можете да се запознаете тук, а най-скоро публикуваните са критериите за екологосъобразни обществени поръчки на ЕС за компютри, монитори, таблети и смартфони.

Приложение според българския Закон за обществените поръчки

Използването на разработените критерии не е единствената алтернатива пред възложителите, които са решили да възложат зелена обществена поръчка. Действащата в България нормативна уредба в областта на обществените поръчки е базирана на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги. Както в двете транспонирани директиви, така и в националния ни Закон за обществените поръчки („ЗОП“) наред с редицата възможности, са предвидени и някои задължения за възложителите за включване на екологосъобразни критерии.

По силата на Закона възложителите са задължени да отстраняват от участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки кандидати/ участници, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления в областта на екологичното право. Освен това, във всички случаи на възлагане на обществени поръчки за изпълнение на услуги или строителство, възложителите са задължени да изискват от участниците декларации за спазване на задълженията им, свързани с опазване на околната среда. При доставки на пътни транспортни средства от определени категории пък възложителите са длъжни да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на превозните средства.

Наред със спазване на изброените задължения, възложителите могат по своя инициатива да включат в изискванията за изпълнение на поръчката специални условия, свързани с опазването на околната среда, като например посочване в техническите спецификации на екологични характеристики на поръчваните доставки, услуги или строителство и изискване на свързани с тях конкретни маркировки. Публичните органи могат да оценяват офертите на базата на екологични аспекти от изпълнението на поръчките, вкл. наличието на конкретни екологични и иновативни характеристики. Пред възложителите винаги стои възможността да изискват от кандидатите и участниците да прилагат прилагането на системи или стандарти за опазване на околната среда (най-често сертификации по стандарт ISO 14001:2015).

Докато не бъдат формулирани и не влязат в сила нови правила, уреждащи упражняването на контрол спрямо всички участващи в ЗеОП, ще намира приложение единствено разгледаната по-горе доста обща и недостатъчно строга правна рамка. В нередки случаи обаче прилагането ѝ създава предпоставки за злоупотреби както от страна на възлагащите органи, така и от самите участници в процедурите. Критериите и изискванията в областта на опазването на околната среда могат да послужат както за инструмент за изкуствено стесняване на кръга на потенциалните участници и ограничаване на конкуренцията, така и да доведат до деклариране на неверни данни, представяне на неистински или невалидни документи от страна на участниците.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има богат опит при консултирането както на кандидати и участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, така и на възложители. Подпомагаме клиентите си по сигурен и устойчив начин, съобразен с европейските и национални нормативни изисквания. В настоящия материал бяха изложени част от съществените изисквания, които кандидатите, участниците и възложителите следва да съблюдават в рамките на зелените обществени поръчки. При нужда от допълнителна информация и съдействие, можете да се свържете с нас чрез https://murgova.com/