+ 359 89 430 0484 / office@murgova.com

Защита срещу незаконно разкриване и придобиване на търговска тайна

Защита срещу незаконно разкриване и придобиване на търговска тайна
август 6, 2020 Силвана Джаркова

В миналия материал, посветен на понятието за търговска тайна и стъпките за нейната защита, ви запознахме с понятието за търговска тайна съгласно новият Закон за защита на търговската тайна, (обн. в ДВ, бр. от 09.04.2019 г.) и мерките за защита, които следва вътрешно да предприемете, за да се ползва със защита този изключително ценен актив на компанията.

Търсенето на отговорност за неспазване на закона, предпоставя изясняване на основни понятия като притежател и нарушител на търговската тайна, предмет на нарушение, предпоставките за определяне на правомерно и неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговската тайна (ТТ).

Според Закона за защита на ТТ (ЗЗТТ), Притежател на ТТ е всяко физическо или юридическо лице, което правомерно контролира ТТ, а нарушител е всяко ФЛ или ЮЛ, което неправомерно е придобило, използвало или разкрило ТТ.

Предмет на нарушение могат да бъдат стоки и услуги. Когато предмет на нарушение са стоки е необходимо да бъде доказано, че техният дизайн, проектиране, характеристики, функциониране, производствен процес или предлагане на пазара са в значителна степен повлияни благоприятно именно от тези неправомерно придобити, използвани или разкрити търговски тайни, а когато предмет на нарушение е предлагане или предоставени на услуги, следва техните характеристики, начин на предоставяне или предлагане да са в значителна степен повлияни благоприятно от ТТ, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити.

Правомерно и неправомерно придобиване, използване и разкриване на ТТ

Придобиването на търговска тайна е правомерно, когато е извършено:

 • чрез независимо откритие или създаване;
 • чрез наблюдение, изучаване, разглобяване или изпитване на продукт или обект, който е бил предоставен на разположение на обществеността или е законно притежание на придобилото информацията лице
 • чрез упражняване на правото на информация от страна на работници или служители в съответствие с правото на Европейския съюз и българското законодателство;
 • по силата на договор или по друг начин, който не противоречи на добросъвестната търговска практика

Кога имаме неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна?

Основният критерий за неправомерно придобиване на търговската тайна е то да е извършено без съгласието на нейния притежател чрез:

 • нерегламентиран достъп, присвояване или копиране на документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, върху които се упражнява правомерен контрол от притежателя на търговската тайна и съдържат търговска тайна или информация, от която тайната може да бъде извлечена;
 • друго поведение, което противоречи на добросъвестната търговска практика по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

Използването или разкриването на търговска тайна без съгласието на нейния притежател се смята за неправомерно, когато е извършено от лице, което е:

 • придобило неправомерно търговската тайна, или
 • нарушило споразумение за запазване на поверителност или друго задължение да не разкрива търговската тайна
 • нарушило задължение за ограничаване използването на търговската тайна.

Придобиването, използването или разкриването на търговска тайна се смята за неправомерно, когато към момента на придобиването, използването или разкриването и лицето, предвид обстоятелствата, е знаело или е следвало да знае, че търговската тайна е била получена от друго лице, което я е използвало или разкрило неправомерно.

Как ще се определя размерът на санкциите и обезщетенията при нарушаване на законодателството ?

Санкциите по ЗЗТТ могат да се разделят на три основни вида, като задължителна предпоставка за налагането им е да се постанови съдебно решение, с което да се установи неправомерно придобиване, използване или разкриване на ТТ. Изброяваме ги по-долу:

 1. Обезщетение (чл. 16 – 19)

Нарушителят следва да обезщети Притежателя на ТТ за всички претърпени загуби и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неправомерното действие.

Елементите на обезщетението и правилата за определянето му до голяма степен съответстват на общото гражданско законодателство.

Интересна особеност е, че когато искът бъде оценен като основателен, но липсват данни за размера му, съдът присъжда обезщетение, което е не по-малко от размера на възнагражденията, които биха били дължими, ако нарушителят е бил поискал разрешение да ползва ТТ, както и за разходите, направени от притежателя на ТТ, включително тези за идентификация и проучване. 

 1. Възстановителни мерки (чл. 20 – 23)

Заедно с установяване на нарушението и присъждане на обезщетение ищецът може да поиска налагането на допълнителни мерки, които да възстановят правното положение каквото би било без извършване на нарушението. При определяне на мерките се изхожда от принципа на пропорционалност, като се отчита стойността на ТТ, предприетите мерки за закрилата ѝ, поведението на нарушителя, какъв е общественият интерес и други фактори, описани в закона (чл. 21).

Примери за такива мерки са:

 • Преустановяване или забрана за използване или разкриване на ТТ
 • Забрана за производство, предлагане, пускане на пазара на стоки, предмет на нарушението
 • Унищожаване на материални или електронни носители на информация, представляваща ТТ и други.
 • Като допълнителен подход законът създава възможност при наличието на определени факти, по искане на ответника, последният да бъде осъден да заплати обезщетение без налагане на мерки. (чл. 23)
 1. Репутационна мярка

Законодателят е помислил и за един допълнителен едновременно санкционен, възпитаващ и превантивен момент, а именно компетентният съдебен орган има правото, по искане на ищеца, да предприеме мерки за информиране на обществеността, включително чрез публикуване на решението по същество на делото – при условие, че търговската тайна не се разкрива и след като е разгледана пропорционалността на мярката. Това оповестяване става за сметка на ответника, като сред обстоятелствата, които анализира съдът преди да вземе своето решение по този въпрос са и поведението на нарушителя, и вредите, които могат да настъпят за нарушителя – физическо лице от разкриването на неговата самоличност. (чл. 24).

Винаги е важно да знаете, че ако някой открадне търговската ви тайна и съдът установи, че не сте предприели разумни стъпки, за да я защитите, може да загубите делото.

Направете защита на търговската тайна приоритет на вашата компания, като следвате вашите вътрешни политики и правила, защото защитата е по-евтина, по- гъвкава и защото само, ако сте взели необходимите мерки за запазването й можете да разчитате на успех в съда.

АДД „Мургова и партньори“ разполага с богат опит при разработването на цялостен набор от документи за защита на търговската тайна, на специални договорни клаузи, разграничаващи прецизно задълженията за лоялност, конфиденциалност и опазване на поверителна информация, на споразумение за неразкриване на поверителна информация (NDA), както и при осъществяване на съдебна защита срещу нарушителите.

 

*Image by : Ben Kerckx from Pixabay